E Gwynn Matthews (gol.)


Llenydda, Gwleidydda a Pherfformio

Y Lolfa, 120tt, £7.99, 2019

O Parry-Williams i athroniaeth ‘stand-up’
Adolygu

O Parry-Williams i athroniaeth ‘stand-up’


Gareth Evans-Jones

Amser darllen: 7 munud

24·04·2019

Egyr y gyfrol hon gydag ysgrif gan Howard Williams sy’n gosod gwaith a syniadaeth T H Parry-Williams mewn cyd-destun athronyddol. Dechreuir trwy olrhain y gwahanol agweddau a ddylanwadodd ar y bardd a’r ysgrifwr, megis iddo ddilyn cyrsiau seicoleg ac athroniaeth dan gyfarwyddyd yr athronydd neo-Kantaidd, Heinrich Rickert, pan oedd yn fyfyriwr yn Freiburg. Gyda hynny, a chan nodi’n arbennig ddylanwad deongliadau dilechdidol o athroniaeth Kant ar feddwl Parry-Williams, archwilir detholiad o’i weithiau er mwyn gwerthfawrogi’r modd yr oedd yn ‘myfyrio am fyfyrio’ wrth lenydda. Cyfoethogir y drafodaeth ar y berthynas rhwng syniadaeth Kant a llenyddiaeth Parry-Williams wrth ystyried agweddau eraill ar ganu Parry-Williams, megis yr elfennau dirfodol a gwleidyddol. Nid eir cyn belled â dadlau mai athronydd ydoedd, ond drwy gydol yr ysgrif, amlygir ‘gogwydd diamheuol’ ei waith ‘tuag at athroniaeth’, yn enwedig felly’r modd y byddai’n ‘ymholi ynghylch natur, bodolaeth a’r ddynoliaeth’. Gan hynny, cesglir y ceir haenau syniadaethol amrywiol yn hydreiddio drwy waith y bardd athronyddol o Ryd Ddu. Y mewnwelediad treiddgar hwn i destunau a syniadaeth Parry-Williams yw prif gryfder yr ysgrif.

Archwilia’r ysgrif ddilynol gan E Gwynn Matthews wreiddiau athronyddol syniadau’r bardd a’r radical Jac Glan-y-gors drwy ganolbwyntio ar ddau lyfr o’i eiddo: Seren Tan Gwmmwl (1795) a Toriad y Dydd (1797), ill dau’n mynegi syniadau gweriniaethol Glan-y-gors. Nodir nad yw’n syndod i syniadau o’r fath gael eu lleisio o gofio’r cyd-destun hanesyddol a’r hinsawdd ddeallusol, gyda’r chwyldroadau yn America (1776) ac yn Ffrainc (1789) yn pwysleisio egwyddorion megis cydraddoldeb a rhyddid cyffredinol. Manylir ar ddealltwriaeth Glan-y-gors o hawliau dynol – yr hawliau ‘anamddifadwy’ megis cydraddoldeb a rhyddid – a’r rhai a berthyn i ddyn am ei fod yn ddinesydd, a dyna grybwyll prif ffocws yr ysgrif: natur cymdeithas. Eir ymlaen i drafod ymresymiad Glan-y-gors o darddiad cymdeithas fel cysyniad drwy gyd-destunoli ei ddealltwriaeth i fframwaith athronyddol ehangach; olrheinir syniadau o’r fath i Thomas Hobbes a John Locke, a gwelir y modd yr oedd Glan-y-gors yn etifedd i’r farn honno a ystyria gymdeithas yn beiriant â diben penodol a fwriadwyd gan feddwl rhesymolaidd dyn. Diddorol oedd clymu’r syniadau hyn ag astudiaeth Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft (1887). Awgryma Matthews fod unrhyw wladwriaeth yn greadigaeth ‘Ewyllys Rhesymolaidd’ – ei bod wedi’i chreu yn fwriadol er mwyn cyrraedd dibenion hysbys – ac felly yn ffurf o Gesellschaft (cymdeithas). Ond ni orsymleiddir natur cymdeithas; cydnebir fod y cysyniad yn un hynod ddyrys a chymhleth fel nad oes modd cynnig ateb diffiniedig dwt.
 

Gorsaf trên bach Rhyd Ddu
 

Newidir ffocws y gyfrol i faes gwleidyddiaeth yn y drydedd ysgrif, wrth i Huw L Williams ymholi ‘A Oes Dyfodol?’ a thrafod sosialaeth Gymreig o safbwynt hanesyddol. Archwilio agweddau penodol ar y sosialaeth sy’n nodweddiadol o wleidyddiaeth asgell chwith Cymru a wneir, a thrwy hynny, danlinellu neges hynod arwyddocaol, sef pwysigrwydd bwrw golwg fanwl ar hanes sosialaeth Gymreig – a hanes Cymreig yn ehangach – er mwyn ymateb i sefyllfaoedd a syniadau’r oes fodern. Dechreuir trwy drafod barn Niclas y Glais am genedlaetholdeb a sosialaeth, a chan fanylu ar Robert Owen, trafodir cysyniad ‘cymuned’, y syniad o fecaneiddio, a’r amgylchfyd, bob un ohonynt yn elfennau hynod amserol. Awgrymir fod rhywbeth o’i le ar y math o wleidyddiaeth asgell chwith sydd bellach yn nodweddu’r Gorllewin. Yn ogystal â diwygiad gwleidyddol ac ymarferol, noda Williams fod angen diwygiad deallusol er mwyn ymateb i’r gyfalafiaeth neoryddfrydol sy’n lliwio’n cymdeithas gyfoes, ynghyd â’r agweddau politicaidd a chymdeithasol eraill. Dadleuir bod angen mabwysiadu a meithrin ymwybyddiaeth amgylcheddol gadarn, sy’n ‘ymestyn tu hwnt i barch tuag at fyd natur ... ac yn manteisio ar bob agwedd o adnoddau naturiol Cymru’. Drachefn, pwysleisir yr angen gwirioneddol am ymdrech wreiddiol ac egnïol a fydd yn edrych at weledigaethau’r gorffennol wrth weithio at y dyfodol: ‘Oni bai bod sosialwyr cyfoes yn agor eu hunain i’r dadleuon a’r posibiliadau hyn o undod bywyd a phobl – ym mha bynnag fodd maent yn dewis mynegi hynny – mae’n anodd gweld o ble ddaw’r nerth a’r swcwr moesol i gynnal y sentiment a’r syniadau sydd eu hangen arnom.’ Dyma ysgrif sy’n procio’r meddwl ac yn codi amryw gwestiynau anodd ond hanfodol. 

Archwilir y ffenomen a amlygwyd gan Donald Trump yn ystod ymgyrch etholiadol yr Unol Daleithiau yn 2016 yn ysgrif Steven D Edwards, sef ‘Newyddion Ffug’. Fel y gwyddys, disgrifiai Trump bob darn o newyddion, boed wir neu anwir, a fyddai â’r potensial o’i danseilio ef neu ei ymgyrch arlywyddol fel ‘newyddion ffug’. Mae’r cyhuddiad fod rhywbeth yn enghraifft o ‘newyddion ffug’ yn codi amryw gwestiynau dyrys a diddorol i’r athronydd, yn arbennig felly mewn perthynas ag epistemoleg a’r ffordd y trosglwyddir newyddion ‘ffug’ a ‘dilys’. Aiff Edwards ati i gynnig enghreifftiau o sefyllfaoedd amrywiol a chyfoes er mwyn amlygu’r heriau a gyfyd y ffenomen Trumpaidd. Trafodir tair ffordd draddodiadol o ymateb i broblemau gwybodaeth – goddrychiaeth, perthnasolaeth a gwrthrychaeth – gan nodi cryfderau a gwendidau pob dull, cyn cynnig ffordd amgen i ymateb i ddilysrwydd darn o newyddion, sef ffordd bragmataidd sy’n pwyso ar ddamcaniaethau W V Quine a J S Ullian yn The Web of Belief (1978). O wneud hynny, ac o fanylu ar bum rhinwedd y dylid eu hystyried wrth gloriannu damcaniaethau a gwybodaeth yn gyffredinol – ceidwadaeth, cymedroldeb/gwyleidd-dra, symlrwydd, cyffredinolrwydd a natur ffugiadwy hypothesis – casgla Edwards fod pwnc newyddion ffug yn parhau’n hynod gymhleth a bod angen cryn ofal wrth ymdrin ag unrhyw fath o dystiolaeth mewn perthynas â darn o newyddion – boed wir neu anwir.

Trafod agwedd ddifyr ar ei doethuriaeth a wna Rhiannon M Williams yn ‘Perfformio a Ffenomenoleg: Cof, Corff a Chapel’. Fel y mae’r teitl yn awgrymu, archwilir y berthynas ddeinamig rhwng lleoliad (y capel), perfformiad (y ddefodaeth y mae rhywun yn rhan ohoni wrth fod yn y capel), a’r cof (y syniadau a’r wybodaeth a etifeddir). Mae’r ysgrif yn manylu ar ymchwil Williams a’r modd yr arddelodd fethodoleg ‘Ymarfer mewn Ymchwil’, hynny yw, dadansoddi’n ymarferol ei pherthynas â chapeli ynghyd â pherthynas grwpiau eraill ag addoldai. Eir ymlaen i egluro’r modd yr oedd maes a methodoleg ffenomenoleg yn cyfoethogi’r ymarfer mewn ymchwil, ac wedi olrhain syniadau gwahanol feddylwyr parthed ffenomenoleg, diffinnir y math a ddaeth yn greiddiol i’w hymchwil, sef ‘lleihad trosgynnol-ffenomenolegol’, ys dywed Edmund Husserl: hynny yw, ystyried perthynas yr hunan a’r gwrthrych dan sylw mewn modd cylchol. Mae epistemoleg drosgynnol yn myfyrio ar yr hunan mewn perthynas â’r byd. Digwydd y myfyrio hwn mewn cyfnod neu le ac, felly, bydd adnabyddiaeth o’r hunan yn gyd-ddibynnol ar adnabyddiaeth o’r hunan mewn lle penodol. Aiff Williams ati i drafod y modd yr effeithia gwahanol agweddau ar ei gilydd wrth gynnal ymarfer mewn ymchwil, megis y modd y bydd lleoliad yn dwysáu adnabyddiaeth unigolyn nes peri iddo weld rhywbeth o’r newydd, a phwysigrwydd ystyried cyd-destun hanesyddol, daearyddol a diwylliannol y lleoliad dan sylw; yn yr achos hwn, y capel Cymreig yng nghyd-destun y gymdogaeth Gymreig. Noda fod y fethodoleg hon o ddadansoddi perthynas â’r capel wedi arwain at ddirnadaeth wahanol o’r lleoliad a mewnwelediad hynod i’r profiad a geir yno. Yn hyn o beth, tanlinella bwysigrwydd ffenomenoleg fel dull, a gwerth profiad fel gwybodaeth, yn y cyd-destun Cymreig ehangach.

Y drafodaeth sy’n cloi’r gyfrol yw eiddo Dafydd Huw Rees, ‘Y Llwyfan Diderfyn: Benjamin, Habermas a Chomedi’. Yn ôl Rees, cyfyd comedi stand-up gwestiynau athronyddol difyr ynghylch natur perfformiad, y rheswm dros y chwerthin, a pherthynas gwahanol elfennau perfformiadol stand-up, gan gynnwys y digrifwr, y llwyfan, a’r gynulleidfa. Er bod hwn yn fath poblogaidd o gomedi cyfoes, noda Rees nad rhywbeth newydd mohono; yn wir, deil fod modd olrhain gwreiddiau perfformiadau o’r fath i Athen cyfnod Aristoteles lle ceid gelotopoi (dynion digrif) a’r parasitoi (parasitiaid) – dau fath o ddigrifwr proffesiynol. O ran gwreiddiau’r ffurf stand-up, gwelir ei datblygiad yn nhraddodiad y theatr gwerin gyda’r Ffŵl yn gymeriad stoc mewn anterliwtiau. 

Noda Rees fod perfformiad stand-up yn fath unigryw o berfformiad sy’n chwalu’r ‘bedwaredd wal’ rhwng y digrifwr a’r gynulleidfa. Dibynna ar gyd-ymadweithio rhwng y perfformiwr a’r bobl. Mae cyfran helaeth o’r ysgrif yn canolbwyntio ar y ddwy elfen hon – y diffyg ffin rhwng y digrifwr a’r gynulleidfa, a’r ymwneud rhwng y sawl sydd ar y llwyfan a’r sawl sydd ar y llawr – mewn perthynas â dau athronydd o draddodiad beirniadol Ysgol Frankfurt: Walter Benjamin a Jürgen Habermas. O drafod syniadau Benjamin parthed celf fel rhywbeth bron yn sanctaidd, yn awratig, cyflwyna Rees ymadrodd newydd i ddynodi comedi o’r math hwn, sef ‘math o waith celf gwrth-awratig’, oherwydd y ffiniau a groesir a’r ymwneud cyson rhwng y perfformiwr a’r gynulleidfa. Eir ymlaen i drafod yr hyn yw perfformiad gwrth-awratig drwy ystyried sylwadau Habermas am gomedi fel gweithred gyfathrebol, sef ‘cyd-gynnyrch’ y digrifwr a’r gynulleidfa. Ni all perfformiad o’r fath lwyddo oni bai y bydd y gynulleidfa’n ymateb; yn ddelfrydol, drwy chwerthin. Yn ogleisiol, cesglir: ‘Peth sobor yw athroniaeth, ond ceir dyfnderoedd athronyddol i gomedi.’

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


Ceir haenau syniadaethol amrywiol yn hydreiddio drwy waith y bardd athronyddol o Ryd Ddu

Dyddiad cyhoeddi: 24·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Morgan Owen

Beth yw wyneb poblyddiaeth? Wyneb blinedig, trist, trallodus. Nid yw’r ffromi a’r ysgyrnygu ond crychau egnïol, dros dro, ar y wyneb hwn; yn y dwfn y mae’r casineb yn llechu. A phrin mewn gwirionedd y bydd y casineb hwn yn brigo’n agored yng nghwrs y rhygnu…

Dadansoddi


Bethan Wyn Jones

I mi, un o linellau mwyaf dirdynnol y Gymraeg ydi hon gan Dafydd Namor: ‘Ni ddyly Mai ddeilio mwy.’ Fedra i ddim meddwl am lawer o bethau gwaeth na Mai yn methu deilio. Ond dyma ydi hanfod adroddiad a gyhoeddwyd 6 Mai 2019 gan y…

Adolygu


Rhianwen Daniel

Mae cymhwyso damcaniaeth ôl-drefedigaethol at hanes, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn gynyddol ffasiynol dros y blynyddoedd diwethaf. Enghraifft newydd o hyn yw llyfr Martin Johnes, Wales: England’s Colony? Yn y gyfrol hon, dadleuir i'r gwrthwyneb na ddylid dehongli’r berthynas rhwng Cymru a Lloegr mewn termau trefedigaethol.

Cyfansoddi


Dyfan Maredudd Lewis

Mi roeddwn innau fel chithau unwaith. Yn ddiriaeth o foleciwlau. Fe’m ganed ac fe’m maged o’r fron fel baban o’ch rhywogaeth chi.

Ystyriwch eich safle yn nhrefn daear, ar ba begwn o’r echel hon ydych chi’n trigo – daioni ynte drygioni? Tybed a yw pegynnau moesoldeb dynolryw mor glir
i…

Cyfansoddi


Casi Dylan

‘Wennol Bwlch a Chilhollt’ Caryl Lewis oedd y stori a’n cyflwynodd ni i’n gilydd. Stori gariad o’r casgliad Plu (2013), wedi ei hadrodd o safbwynt Emrys, mab fferm a glymwyd i’w aelwyd gan amgylchiadau, ac a arhosodd yno yn y gobaith y dôi ei gariad cyntaf ’nôl ato o’i theithio byd: ‘Roedd…

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Symudais i Abertawe i fyw ddechrau mis Ionawr 2016, yn ystod y gaeaf hwnnw lle bu hi’n bwrw glaw am bron i ddeufis yn ddi-baid. Gyrrais i lawr mewn car benthyg oherwydd fy mod wedi dinistrio fy nghar fy hun naw mis…

Adolygu


Gruffydd Aled Williams

‘Epig o nofel fydd yn byw yn y cof’ meddai Jon Gower mewn broliant ar glawr y nofel hon. Anodd fyddai anghytuno: o ran rhychwant amser a chymeriadaeth dyma’r fwyaf uchelgeisiol o bum nofel Jerry Hunter, ac, fe ddichon, un o’r nofelau mwyaf uchelgeisiol erioed…

Adolygu


Ceridwen Lloyd-Morgan

Bu pobl yn hoff o wneud rhestri erioed. Cymorth i’r cof, mae’n debyg, oedd diben llawer o’r casgliadau o enwau, ffenomenâu, traddodiadau neu wybodaeth arall a fu’n boblogaidd yn yr Oesoedd Canol. Ar wahân i’r Trioedd, lle crynhowyd traddodiadau storïol mewn cyfresi o dri, bu bri ar restri o bump, o saith, naw,…