gol. Owen Schiavone


Llyfr Y Selar

Y Lolfa, 64tt, £6.99, 2017

Marged Tudur & Elis Dafydd (goln)


Rhywbeth i'w Ddweud

Barddas, 104tt, £8.95, 2017

Dafydd Iwan ac Ar Log


Cerddwn Ymlaen

Sain, 7", Ail-law, 1982

Chlywais i ddim nodyn gan T Dunlop Williams
Adolygu

Chlywais i ddim nodyn gan T Dunlop Williams

Cynhysgaeth cerddoriaeth bop yr wythdegau


Alun Llwyd

Amser darllen: 8 munud

20·12·2017

'Yn crafu bywoliaeth ddigysur o gaenen o bridd'

Ymhell bell yn ôl, cefais drip gorau'r flwyddyn i Bookland yn Wrecsam i brynu blwyddlyfr y cylchgrawn pop, Sgrech. Darganfyddais pwy oedd yn chwarae'r gitâr fâs i Trobwll, darllenais am (ond chlywais i ddim nodyn gan) T Dunlop Williams, a daeth 'canu pop Cymraeg' yn air yn ogystal â chan ... Yn y blwyddlyfr, roedd bywgraffiad byr o bob grŵp Cymraeg – rhyw bump ar hugain ohonynt – a sîn gyfan rhwng dau glawr. Wrth i mi dyfu, dihangodd y sîn o gyfyngder y cloriau hynny, dihangodd o gysgod colegau ac unrhyw 'fro Gymraeg'. Yn Wrecsam, ymwelodd grwpiau a ffurfiwyd grwpiau; ffrwydrodd Bethesda yn gant a mwy ohonynt gydag enwau rhyfeddol fel Chwd Poeth. Prynais innau grysau Ti a recordiau gan grŵp o Resolfen o'r enw Crys nad oedd ond dau ohonynt yn siarad Cymraeg; a dechreuais ddod i 'nabod ardaloedd o Gymru yn well trwy ddarllen am gymunedau o artistiaid a chanolfannau – Aberteifi, Caerdydd, Bangor, Caerfyrddin, Crymych, Dyffryn Clwyd ...

Ac yna, wrth i Streic y Glowyr ddangos i mi bwysigrwydd economi a chymuned i ddyfodol iaith a diwylliant, ffurfiwyd cenhedlaeth newydd o artistiaid a chyfryngau amrywiol i adlewyrchu'r cyffro hwn. Roeddwn yn perthyn i genhedlaeth a oedd yn canu a byw yn wleidyddol.

Yn yr wythdegau, ym mlynyddoedd Reagan, torrodd car Maffia Mr Huws i lawr yn yr eira tu allan i Bafiliwn Corwen, ar ryw Noson Wobrwyo Sgrech, a model o daflegryn Cruise ar y to. Tu hwnt i'r stỳnt, roedd Maffia yn brwydro yn erbyn y DHSS a oedd yn dwyn bwyd – yn llythrennol – oddi ar eu bwrdd drwy eu hamddifadu o bres dôl, oherwydd bod y band yn gigio cymaint. Daeth Yr Anhrefn i lyfrgell Wrecsam a chlymu cynulleidfa o ddeg ar hugain mewn tâp fel rhan o arddangosfa gelf gan y diweddar Paul Davies. Ond tu hwnt i hynny, roedd Yr Anhrefn yn gweddnewid diwylliant canu pop Cymraeg yn genedlaethol a rhyngwladol fel na wnaethpwyd gan neb cyn hynny na wedyn. Wrth i ddegau o fandiau gael eu ffurfio a degau o ffansîns gael eu creu (fel arfer o dan faner Cymdeithas yr Iaith), fe'n hysbrydolwyd ni yn ddisgyblion ysgol i ychwanegu ein llais at chwyldro diwylliannol cymunedol. Ffrwydrodd Jess gydag anthemau a hyder. Ac i fonllefau o feirniadaeth, datganwyd ganddynt y byddai rhaid dechrau canu yn Saesneg hefyd gan mai dyna'r unig ffordd y gellid ystyried crafu bywoliaeth, os am barhau i ganu yn Gymraeg.

Roedd rhywbeth yn cyniwair. Roedd ymdeimlad cryf y dylid medru byw a 'Talu Bils' drwy gyfranogi a chyfrannu at yr unig elfen o ddiwylliant Cymraeg oedd wastad ar y tu fâs.

'Turiodd i grombil y ddaear i geibio'r glo'

Mae'n ddigon posib mai datganiad pwysicaf y gyfrol Rhywbeth i'w Ddweud: deg o ganeuon gwleidyddol 1979-2016, a olygwyd gan Marged Tudur ac Elis Dafydd a'i chyhoeddi gan Barddas yn gynharach eleni, yw bod yr hyn y mae cantorion wedi ei wneud yr un mor bwysig â'r hyn maent wedi ei ddweud. Cryfhawyd y geiriau gan y gweithredoedd. Mewn cyfnod o gynni economaidd, cyfnod a rychwantir gan y gyfrol hon, ffurfiodd y gymuned asgwrn cefn i gân a gweithgaredd artistiaid.

Y Cyrff'Cymru, Lloegr a Llanrwst' oedd bywyd Y Cyrff – yn ogystal â'u cân enwocaf. Band dosbarth gweithiol oedd Y Cyrff yn byw i'w tref a'u gwlad ond â'r uchelgais i fynd ymhellach na hynny hefyd. Roeddwn yn ddigon breintiedig i fod yn rhan o'r byd hwnnw am gyfnod a gallu treulio oriau yn nhafarndai Llanrwst yn eu cwmni. Mi welais pa mor ddwfn oedd yr ymdeimlad o gymuned a sut yr oedd hynny yn amlygu ei hun yng ngeiriau Mark (Roberts). Roeddwn yn ddigon breintiedig hefyd i weld eu gigs ar draws Cymru – a doedd yr unlle yn rhy bell, yn rhy fach na rhy od iddyn nhw. Dwi'n cofio gig yn Rhydaman lle'r anghofiodd y cwmni PA y 'mic stands' ac o ganlyniad bu raid i'r grŵp berfformio yn eistedd i lawr ar flaen y llwyfan. Roeddwn hefyd yn ddigon breintiedig i weld y gigs tu allan i Gymru. Dyddiau digon amatur oedd y dyddiau hynny, gydag Ankst* yn manteisio ar unrhyw gyswllt tu allan i Gymru yn y gobaith y byddai'n arwain at drefnu gig. Cafwyd gig yn Preston (a drefnwyd gan yr artist Elfyn Lewis) mewn canolfan o'r enw'r Caribbean Club a dwi'n dal i gofio eistedd mewn tafarn yn y dref honno y prynhawn hwnnw yn meddwl am y tro cyntaf erioed bod rhywbeth spesial yn digwydd. Ond yn ôl i Lanrwst – yn falch – yr aethant bob tro, at ffrindiau a swyddi. Sbectol Llanrwst ar y byd a feddai'r Cyrff.

Geraint Jarman GobaithMAwr y GanrifMi ro'n i'n rhy ifanc a phell i ffwrdd i brofi cyfnod Jarman. Eto i gyd fe glywais am y Top Rank, fe welais rastas yn ei fand yn ei berfformiadau teledu ac fe synhwyrais bod yna rywbeth cyfoes, dieithr a chyffrous yn digwydd. Ond ar ôl cyhoeddi corff o waith mor gyfoethog, cefnodd Jarman ar ganu am gyfnod a chreu rhywbeth a agorodd ddrws a rhoi amlygrwydd i genhedlaeth newydd o artistiaid, sef y rhaglen deledu Fideo 9. Mae dylanwad y rhaglen yn parhau hyd heddiw. Byddai Fideo 9 yn crwydro Cymru yn chwilio am fandiau newydd. Rhoddwyd cyfle iddynt, yn ogystal ag i fandiau a oedd yn bodoli eisoes, i recordio mewn stiwdios mwy ac i ryddhau eu cynnyrch yn fasnachol. Am y tro cyntaf ers ymddangosiad Yr Anhrefn, gosodwyd canu Cymraeg mewn cyd-destun rhyngwladol, amlddiwylliannol, amlgyfryngol a chyfoes, ac anogwyd bandiau i brofi hyn drwy eu gwahodd i chwarae dramor. Drwy gyfrwng Fideo 9 fe dyrchodd Jarman yn ddwfn i greu seiliau ar gyfer y genhedlaeth nesaf o artistiaid – a rhoi llwyfan hael a hyder newydd iddynt.

'Gwnaeth gyfoeth i eraill, a gwelodd gyfeillion yn gelain'

Fe fu Fideo 9 yn gyfrifol am newid y drefn hefyd, trwy fuddsoddi mewn cerddoriaeth Gymraeg. Gallai stiwdios fel Stiwdio Les, Ofn ac eraill barhau i weithio (er yn parhau'n dlawd) drwy dderbyn gwaith ychwanegol a thâl am waith a gyflawnwyd eisoes. Roedd y caneuon a recordiwyd ar gyfer Fideo 9 ar gael i'w rhyddhau yn fasnachol heb yr angen i dalu am y fraint a bu hynny'n gyfle i sefydlu nifer o labeli newydd. O'r diwedd, roedd artistiaid yn cael eu talu am sesiynau recordio a fideo.

Ond er gwaethaf hyn, wnaeth y rhod fyth droi yn ddigon pell. Isddiwylliant o fewn y diwylliant Cymraeg yw canu pop o hyd. Pwy a benderfynodd hyn, dwn i ddim. Faswn i ddim yn dadlau dros sybsidi 100% i ganu pop Cymraeg, ond mae angen ariannu conglfeini sydd yn annog datblygiad artistiaid newydd ac yn rhoi llwyfan iddynt feithrin crefft a hyder – conglfeini sydd yn cael eu hariannu yng ngweddill y diwylliant Cymraeg. Mae sybsidi yn gallu sbarduno twf.

Mae Llyfr Y Selar a olygwyd gan Owain Schiavone yn tystio i hyn. Mae'n sefyll i reswm bod angen cymhorthdal ar gyfer cylchgrawn mewn iaith leiafrifol sy'n cael ei ddosbarthu am ddim. A dylid cofio bod bodolaeth y cylchgrawn hwn wedi esgor ar ddigwyddiadau megis Noson Wobrwyo Y Selar, sef un o nosweithiau mwyaf y calendr cerddorol Cymraeg nas gwelwyd ers Nosweithiau Sgrech yng Nghorwen. Dyna enghraifft o gymhorthdal yn arwain at greu cyfleoedd pellach. Fydd rhywun ddim yn troi at y gyfrol hon am ddarllen swmpus ond mae ysbrydoliaeth i'w chael yn y rhestrau a'r colofnwyr, sydd yn adlewyrchu bywiogrwydd y diwylliant cyfredol.  Mae cyfraniad Dyl Mei, lle nodir ganddo cymaint yw amrywiaeth ystod cerddoriaeth Gymraeg yn 2017, yn enghraifft berffaith o hyn. Dathliad ydi Llyfr Y Selar ond hefyd rhybudd bod hwn yn gyfnod euraidd a bod angen gwneud y gorau o'r twf presennol i sicrhau bod arian yn cael ei fuddsoddi mewn cerddoriaeth Gymraeg – fel ag yn y diwydiant llyfrau, ym myd theatr, opera ac ati.

Un o hoff bregethau colofn 'Sibrydion Wil a Fi' yng nghylchgrawn Sgrech ers talwm oedd lladd ar aelodau o fandiau oedd wedi mynd i weithio yn y cyfryngau. Mae'n ddigon posib mae hynny laddodd Angylion Stanli – a phwy a ŵyr faint o golled oedd hynny! Heddiw, yng nghyfnod Y Selar, yr hyn sydd yn bwysig yw ein bod yn llwyddo i gadw pobl i weithio o fewn ystod greadigol eang ac amrywiol canu Cymraeg a'i wahanol elfennau – yn gyfansoddwyr, yn berfformwyr, yn labeli, yn hyrwyddwyr a chyfryngau. Mae'r cwbl ynghlwm wrth ei gilydd ac yn allweddol i ddyfodol canu pop Cymraeg, ac mae'r angen am ymdriniaeth a dadansoddiad ystyrlon a deallus o sut y dylid ariannu hyn er mwyn sicrhau twf i'r dyfodol yn rhywbeth sydd wedi bod ar goll ers dros 35 mlynedd a mwy. Ac mae hynny yn gywilydd.

'A chyfoeth hen ffydd a hen eiriau oedd ei gyfoeth o'

Cerddwn Ymlaen Dafydd Iwan ac Ar LogDydw i erioed wedi cael job go iawn, neu o leia' job oedd yn caniatáu i mi egluro'n hawdd i aelodau'r teulu be dwi'n wneud bob dydd. Ond wrth ddarllen y ddwy gyfrol hyn mae yna ymdeimlad o falchder mai'r hyn dwi wedi llwyddo i'w wneud yw potsian yn y byd miwsig yma. Achos mae'r byd miwsig yma yn cyffwrdd â phopeth sydd yn bwysig: mae byd miwsig yn fynegiant o ddyhead, creadigrwydd a gobaith cenedlaethau. Mae hynny yn wir am ganu mewn unrhyw iaith, mae'n siŵr. Mi allaf fod yn falch o ddweud bod fy mywyd wedi ei siapio gan gerddoriaeth a bod y gerddoriaeth honno wedi f'arwain i ddarganfod a gwerthfawrogi cymaint o bethau eraill, yn wleidyddol a diwylliannol – yn ogystal â f'arwain i drwbl. Ond newidiwn i mo hynny am y byd.

Dyma ddwy gyfrol sydd, mewn ffyrdd cwbl wahanol, yn tanlinellu pwysigrwydd canu Cymraeg yn wleidyddol, yn ddiwylliannol  a chymunedol. Mae hanes canu pop Cymraeg yn dangos bod pethau wedi, ac yn newid – er gwell ac er gwaeth. Mae rôl canu pop Cymraeg, yn dogfennu ac annog y newid hwnnw drwy air a chân, yn bwysicach nac erioed. Ac mae'r hanes hwnnw yn rhoi cadernid ac ysbrydoliaeth sydd yn ymestyn drwy dudalennau cyfoethog Rhywbeth i'w Ddweud i bob gair o Llyfr Y Selar – tystebau i allu parhaol canu pop Cymraeg i herio a chyffroi.

'Cerddwn â ffydd yn ein cân ymlaen'

Ac ydi, mae hi yn well cân nag 'Yma o Hyd'.

 

*Label recordiau annibynnol a sefydlwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 1988 gan Alun Llwyd a Gruffydd Jones.


Mae Alun Llwyd yn Gyd-Reolwr y cwmni rheoli a chynhyrchu cerddoriaeth, Turnstile ac yn un o sylfaenwyr Ankst. Yn nechrau'r nawdegau, cyhoeddodd gasgliad o gerddi yng nghyfres Beirdd Answyddogol Y Lolfa, Blwyddyn a 'Chydig.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Cerddoriaeth

 


Ym mlynyddoedd Reagan, torrodd car Maffia Mr Huws i lawr yn yr eira tu allan i Bafiliwn Corwen, ar ryw Noson Wobrwyo Sgrech, a model o daflegryn Cruise ar y to

Dyddiad cyhoeddi: 20·12·2017

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Dyfrig Williams

Mae cyfrol ddiweddaraf Mariana Mazzucato, Athro yng Ngholeg Prifysgol Llundain, yn ddadl angerddol dros fuddsoddi a gwario er budd ein dyfodol. Yn ôl yr awdur, dylid ailfeddwl y berthynas rhwng marchnad a llywodraeth a bod yn gwbl lygatglir ynghylch pwy sydd yn…

Adolygu


Pedr Jones

Ar drothwy’r Rhyfel Mawr, roedd tueddiad gan y Cymry i gysylltu militariaeth â Seisnigrwydd, Eglwys Lloegr a gormes landlordiaeth. Yn y gyfrol bwysig hon gan Aled Eurig, sydd yn ffrwyth ymchwil archifol sylweddol, cawn ein hatgoffa bod nifer y Cymry a ymunodd â’r Fyddin yn…

Dadansoddi


Angharad Dafis

Aeth tridiau heibio bellach ers i gabinet Cyngor Dinas a Sir Abertawe benderfynu yn unfrydol i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre. Bu’n dridiau anodd. Rwyf wedi bod yn galaru droeon am anwyliaid. Mae hwn yn alar gwahanol: galar am gymuned benodol iawn…

Dadansoddi


Mabon Llŷr Hincks

Benben â’i gilydd, mewn cydbwysedd perffaith, mae dau gerflun yng nghanol cylch. Heb fwy na lled bys rhyngddyn nhw, does dim dwywaith nad ar y bwlch bychan hwn yr hoelir ein sylw gyntaf. Nid sefyll yn urddasol a wna’r siapiau rhyfedd ychwaith, ond…

Adolygu


Llio Mai Hughes

Nos Wener, 15 Mawrth, perfformiodd Cymdeithas John Gwilym Jones eu cynhyrchiad cyntaf yn Stiwdio Pontio, Bangor. Ac Eto Nid Myfi oedd y ddrama, a phob tocyn wedi’i werthu. Roedd Pontio yn llawn bwrlwm wrth i’r dorf ymgasglu; yn eu mysg roedd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, darlithwyr,…

Cyfansoddi


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

Cyfweld


Sioned Puw Rowlands

Roedd hi'n llonydd braf uwch ben moryd Dyfi fis Chwefror eleni. Yn gynnes. Roedd yr eithin wedi hen agor ei des melyn i'r cloddiau. A oedd pioden ddŵr – yr halcyon – wedi drysu a rhithnythu ar y môr gan leddfu'r dyfroedd? Fel y byddai ar fyrddydd gaeaf, yn ôl awduron…

Adolygu


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…