Atebion Croesair Rhifyn 1
Croesair

Atebion Croesair Rhifyn 1

Atebion Amserol


Morus Venti

01·01·2016

Atebion Croesair OPG1

Gwelir dyfyniad o gerdd TH Parry-Williams (THPW) ‘Gwynt y Dwyrain’ o amgylch y darlun. NID YW AMSER YN BOD PAN NA BO GWYNTOEDD O RYWLE'N DOD. Daw o'r gyfrol Olion, sy'n ateb i 27. Mae anagram y llythrennau nad ydynt yn rhan o unrhyw ateb, ‘Atgno od; poen pwy?’, yn tywyll sôn am y soned ‘Atgno’ o gyfrol THPW, Cerddi.


Nodiadau

Ar Draws

11 Anag. DOWCH I L (sef dechrau "LAMPŴNIO")

18 LLAN = eglwys, Â = gyda, SA = llythrennau cyntaf ‘safon angylaidd’.

12 AF yn HAIDD, sef ateb 29 i lawr

15 CAMLAS gydag N yn lle S

21 OED I, neu oed un

23 YS BRIGYN (grŵp enwog o Borthmadog)

26 Anag. YDI O'N R (sef dechrau "RESLO")

28 Mae NADDO yn anagram o ANODD

35 WY + llythyren olaf cynnaR

 

I Lawr

3 ŴYN ION YN

5 TŴLS (taclau) o chwith

8 (YS)TAFELL

20 ANNA (Karenina)

24 SIWR o flaen NE

27 Mae'r gerdd "Gwynt y Dwyrain" i'w gweld yn y gyfrol "Olion"

31 "Nedw", straeon gan E Tegla Davies. NED (Kelly) + W

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 1

 


Dyddiad cyhoeddi: 01·01·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Giacomo Leopardi

Cyhoeddir ar ddiwrnod Santes Dwynwen eleni gyfieithiad Saesneg newydd o gasgliad o feddyliau a gwirebau un o awduron mwyaf nodedig yr Eidal, Giacomo Leopardi (1798-1837). Mae Leopardi fwyaf adnabyddus am ei gasgliad o gerddi, Canti (1835), a ystyrir yn un o binaclau llenyddiaeth Eidaleg. Dywedodd Italo Calvino amdano: 'Yr hyn sy'n wyrthiol am…

Dadansoddi


Morgan Owen

Pan symudais, dros dro, i ogledd-orllewin Cymru i fyw mewn cymuned Gymraeg lle mae’r iaith i’w chlywed o hyd yn hollol naturiol – i’r ‘Fro Gymraeg’, beth bynnag yw honno – darganfûm rywbeth annisgwyl: fy mod ers blynyddoedd wedi bod yn atal a chladdu fy nghefndir, sef y Cymoedd.…

Adolygu


Rhys Watkin

Cyflwynwyd cyngerdd o weithiau gan Ralph Vaughan Williams, Lili Boulanger, a’r Gymraes Rhian Samuel gan Gerddorfa Symffoni’r Coleg Cerdd a Drama fis Tachwedd, ar y thema ‘tirluniau’. Roedd cysgod Sul y Cofio a’r Rhyfel Mawr yn drwm ar y rhaglen, a gynhwysai The Lark Ascending (1914) a…

Dadansoddi


Qing Niao

Y diwrnod hwnnw, mi es i fy hen ysgol uwchradd. Dilynais yr un llwybr ag yr arferwn droedio’n ystod fy nhair blynedd yn ddisgybl yno. Bob haf, mae’r sefydliad hwn yn agored am fis ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd ar fin dechrau ar eu…

Dadansoddi


Gareth Leaman

Waeth i ni gydnabod un gwirionedd sylfaenol ar y dechrau un: nid oes unrhyw beth cynhenid Gymreig am y cyfryngau cyfrwng Saesneg yng Nghymru ac ni cheir ychwaith y fath beth â chyhoeddfan neu fywyd cyhoeddus penodol Gymreig trwy gyfrwng y Saesneg. Mae difrifoldeb y…

Adolygu


Dylan Huw

Artes Mundi, a agorodd ei hwythfed arddangosfa ddiwedd mis Hydref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, yw gwobr gelf ‘fwyaf’ y Deyrnas Gyfunol – fel mae ei nodiadau i ymwelwyr yn hoff o’n hatgoffa. Er ei bod, o ran proffeil, yn parhau i geisio dal i…

Cyfansoddi


Boz Groden

gŵyl

Dydd neu ddyddiau pryd na chyflawnir gwaith beunyddiol, dydd neu ddyddiau o ddifyrrwch neu adloniant; diwrnod wedi ei neilltuo a'i gadw'n barchus yn flynyddol er coffa am ryw sant neu berson arbennig neu am ryw ddigwyddiad cofiadwy, dydd gŵyl (grefyddol), dygwyl, dydd cysegredig, gwyl-mabsant, diwrnod…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

[Diweddariad. Cynnig arall arni] Aeth y stori o gwmpas y wlad. Ar ôl iddyn nhw glywed, daeth y dynion pwysig ynghyd a phenderfynu gofyn iddo ysgaru â'i wraig am gyflawni trosedd mor erchyll. Dyma'i ateb o: 'Does dim rheswm [...] ngwraig gan fy mod i'n gwybod…