Atebion Croesair Rhifyn 1
Croesair

Atebion Croesair Rhifyn 1

Atebion Amserol


Morus Venti

01·11·2016

Atebion Croesair OPG1

Gwelir dyfyniad o gerdd TH Parry-Williams (THPW) ‘Gwynt y Dwyrain’ o amgylch y darlun. NID YW AMSER YN BOD PAN NA BO GWYNTOEDD O RYWLE'N DOD. Daw o'r gyfrol Olion, sy'n ateb i 27. Mae anagram y llythrennau nad ydynt yn rhan o unrhyw ateb, ‘Atgno od; poen pwy?’, yn tywyll sôn am y soned ‘Atgno’ o gyfrol THPW, Cerddi.


Nodiadau

Ar Draws

11 Anag. DOWCH I L (sef dechrau "LAMPŴNIO")

18 LLAN = eglwys, Â = gyda, SA = llythrennau cyntaf ‘safon angylaidd’.

12 AF yn HAIDD, sef ateb 29 i lawr

15 CAMLAS gydag N yn lle S

21 OED I, neu oed un

23 YS BRIGYN (grŵp enwog o Borthmadog)

26 Anag. YDI O'N R (sef dechrau "RESLO")

28 Mae NADDO yn anagram o ANODD

35 WY + llythyren olaf cynnaR

 

I Lawr

3 ŴYN ION YN

5 TŴLS (taclau) o chwith

8 (YS)TAFELL

20 ANNA (Karenina)

24 SIWR o flaen NE

27 Mae'r gerdd "Gwynt y Dwyrain" i'w gweld yn y gyfrol "Olion"

31 "Nedw", straeon gan E Tegla Davies. NED (Kelly) + W

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 1

 


Dyddiad cyhoeddi: 01·11·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Morgan Owen

Beth yw wyneb poblyddiaeth? Wyneb blinedig, trist, trallodus. Nid yw’r ffromi a’r ysgyrnygu ond crychau egnïol, dros dro, ar y wyneb hwn; yn y dwfn y mae’r casineb yn llechu. A phrin mewn gwirionedd y bydd y casineb hwn yn brigo’n agored yng nghwrs y rhygnu…

Dadansoddi


Bethan Wyn Jones

I mi, un o linellau mwyaf dirdynnol y Gymraeg ydi hon gan Dafydd Namor: ‘Ni ddyly Mai ddeilio mwy.’ Fedra i ddim meddwl am lawer o bethau gwaeth na Mai yn methu deilio. Ond dyma ydi hanfod adroddiad a gyhoeddwyd 6 Mai 2019 gan y…

Adolygu


Rhianwen Daniel

Mae cymhwyso damcaniaeth ôl-drefedigaethol at hanes, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn gynyddol ffasiynol dros y blynyddoedd diwethaf. Enghraifft newydd o hyn yw llyfr Martin Johnes, Wales: England’s Colony? Yn y gyfrol hon, dadleuir i'r gwrthwyneb na ddylid dehongli’r berthynas rhwng Cymru a Lloegr mewn termau trefedigaethol.

Cyfansoddi


Dyfan Maredudd Lewis

Mi roeddwn innau fel chithau unwaith. Yn ddiriaeth o foleciwlau. Fe’m ganed ac fe’m maged o’r fron fel baban o’ch rhywogaeth chi.

Ystyriwch eich safle yn nhrefn daear, ar ba begwn o’r echel hon ydych chi’n trigo – daioni ynte drygioni? Tybed a yw pegynnau moesoldeb dynolryw mor glir
i…

Cyfansoddi


Casi Dylan

‘Wennol Bwlch a Chilhollt’ Caryl Lewis oedd y stori a’n cyflwynodd ni i’n gilydd. Stori gariad o’r casgliad Plu (2013), wedi ei hadrodd o safbwynt Emrys, mab fferm a glymwyd i’w aelwyd gan amgylchiadau, ac a arhosodd yno yn y gobaith y dôi ei gariad cyntaf ’nôl ato o’i theithio byd: ‘Roedd…

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Symudais i Abertawe i fyw ddechrau mis Ionawr 2016, yn ystod y gaeaf hwnnw lle bu hi’n bwrw glaw am bron i ddeufis yn ddi-baid. Gyrrais i lawr mewn car benthyg oherwydd fy mod wedi dinistrio fy nghar fy hun naw mis…

Adolygu


Gruffydd Aled Williams

‘Epig o nofel fydd yn byw yn y cof’ meddai Jon Gower mewn broliant ar glawr y nofel hon. Anodd fyddai anghytuno: o ran rhychwant amser a chymeriadaeth dyma’r fwyaf uchelgeisiol o bum nofel Jerry Hunter, ac, fe ddichon, un o’r nofelau mwyaf uchelgeisiol erioed…

Adolygu


Ceridwen Lloyd-Morgan

Bu pobl yn hoff o wneud rhestri erioed. Cymorth i’r cof, mae’n debyg, oedd diben llawer o’r casgliadau o enwau, ffenomenâu, traddodiadau neu wybodaeth arall a fu’n boblogaidd yn yr Oesoedd Canol. Ar wahân i’r Trioedd, lle crynhowyd traddodiadau storïol mewn cyfresi o dri, bu bri ar restri o bump, o saith, naw,…