Croesair Rhifyn 1
Croesair

Croesair Rhifyn 1

Amserol


Morus Venti

06·08·2016

 

Croesair OPG1

Mae dyfyniad, wedi’i ddilyn gan lythrennau cyntaf enw’r awdur, yn mynd o amgylch y croesair, gyda'r cloc, gan ddechrau yn y sgwâr uchaf ar y chwith. Gallai'r 14 llythyren nad ydynt yn rhan o unrhyw ateb ffurfio ‘Atgno od; poen pwy?’, a allai fod yn gliw bach ychwanegol i’ch helpu chi i ddod o hyd i enw’r awdur.

 

Ar Draws

8 Mae stumog un yn troi oherwydd difwyno (7)

10 Talwn yn afresymol am laswellt yn yr ardd (5)

11 Dowch i ddechrau lampŵnio yn gas, a hel clecs (6)

12 Byddaf yn mynd i mewn i 29 os yw'n braf a chynnes fel hyn (6)

13 Cynnes yn Strathclyde? (4)

15 Brwydr enbyd Suez - diwedd Syr Anthony Eden, nid ei gychwyn (6)

18 Pentref yn Sir y Fflint gydag eglwys â safon angylaidd yn bennaf (6)

19 Teitl hen ŵr (3)

21 Aros am y dêt cyntaf? (4)

23 Blaguryn megis cantorion o Borthmadog (8)

26 Ydi o'n dechrau reslo yn flêr a hitio fel y byddai Ali'n gwneud? (6)

28 Fuoch chi 'rioed yn datrys anagram anodd? Atebwch yn negyddol (4)

30 Cardota wedi amser cneifio? (6)

32 Pryderu ynghylch dinistr y mae'r frenhines (6)

33 Ymbiliad wedi ei arwyddo gan Dafydd bach a'r Coe bach fu'n rhedeg (6)

34 Fel cae wedi’i aredig am yn ôl o Langollen i Llano Estacado! (7)

35 Perthynas a ddaw i frecwast cynnar yn olaf? (3)

 

I Lawr

1 Merch wyllt o Iâl (4)

2 Yn awr yn troi’n ogleddol (5)

3 Defaid bychain yr Arglwydd yn wylo wrth geisio bwyta'r llysieuyn hwn? (8)

4 Ynys ger Harlech lle gwelir tyrchod trwyth yn cael cystadleuaeth gyflymdra (6)

5 Enw amharchus ar ddynes flêr sy'n gadael taclau i grogi wyneb i waered (4)

6 Malu awyr am wrach (6)

7 Cefnogwyr yr ŵyl yn dechrau cynddeiriogi (8)

8 Darn o lofft, ond nid y siambr yn bennaf (5)

9 Byw yn anymwybodol (3)

14 Dilys yn dinistrio dwy arcêd! (8)

16 Planhigyn addas i geffyl ei fwyta? (8)

17 Cyrraedd canolbwynt undodau (3)

20 Merch Tolstoy nad yw'n newid er gwaethaf ei throi â'i phen i waered (4)

22 Cymodwr y gellir achosi newid drwyddi (6)

24 Taith i Baradwys yn gyntaf, debyg iawn (6)

25 Canol Gomer? (5)

27 Llwybrau sy'n arwain at y gyfrol o'r lle y daw'r dyfyniad (5)

29 Daw Cadi Ha i ddawnsio rhywfaint i ddathlu'r cnwd hwn (4)

31 Bachgen Tegla, Mr Kelly Awstralia a Phantycelyn (4)

32 Wel, rhyfedd yw ennill! (3)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 1

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·08·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Morgan Owen

Pan symudais, dros dro, i ogledd-orllewin Cymru i fyw mewn cymuned Gymraeg lle mae’r iaith i’w chlywed o hyd yn hollol naturiol – i’r ‘Fro Gymraeg’, beth bynnag yw honno – darganfûm rywbeth annisgwyl: fy mod ers blynyddoedd wedi bod yn atal a chladdu fy nghefndir, sef y Cymoedd.…

Adolygu


Rhys Watkin

Cyflwynwyd cyngerdd o weithiau gan Ralph Vaughan Williams, Lili Boulanger, a’r Gymraes Rhian Samuel gan Gerddorfa Symffoni’r Coleg Cerdd a Drama fis Tachwedd, ar y thema ‘tirluniau’. Roedd cysgod Sul y Cofio a’r Rhyfel Mawr yn drwm ar y rhaglen, a gynhwysai The Lark Ascending (1914) a…

Dadansoddi


Qing Niao

Y diwrnod hwnnw, mi es i fy hen ysgol uwchradd. Dilynais yr un llwybr ag yr arferwn droedio’n ystod fy nhair blynedd yn ddisgybl yno. Bob haf, mae’r sefydliad hwn yn agored am fis ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd ar fin dechrau ar eu…

Dadansoddi


Gareth Leaman

Waeth i ni gydnabod un gwirionedd sylfaenol ar y dechrau un: nid oes unrhyw beth cynhenid Gymreig am y cyfryngau cyfrwng Saesneg yng Nghymru ac ni cheir ychwaith y fath beth â chyhoeddfan neu fywyd cyhoeddus penodol Gymreig trwy gyfrwng y Saesneg. Mae difrifoldeb y…

Adolygu


Dylan Huw

Artes Mundi, a agorodd ei hwythfed arddangosfa ddiwedd mis Hydref yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, yw gwobr gelf ‘fwyaf’ y Deyrnas Gyfunol – fel mae ei nodiadau i ymwelwyr yn hoff o’n hatgoffa. Er ei bod, o ran proffeil, yn parhau i geisio dal i…

Cyfansoddi


Boz Groden

gŵyl

Dydd neu ddyddiau pryd na chyflawnir gwaith beunyddiol, dydd neu ddyddiau o ddifyrrwch neu adloniant; diwrnod wedi ei neilltuo a'i gadw'n barchus yn flynyddol er coffa am ryw sant neu berson arbennig neu am ryw ddigwyddiad cofiadwy, dydd gŵyl (grefyddol), dygwyl, dydd cysegredig, gwyl-mabsant, diwrnod…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

[Diweddariad. Cynnig arall arni] Aeth y stori o gwmpas y wlad. Ar ôl iddyn nhw glywed, daeth y dynion pwysig ynghyd a phenderfynu gofyn iddo ysgaru â'i wraig am gyflawni trosedd mor erchyll. Dyma'i ateb o: 'Does dim rheswm [...] ngwraig gan fy mod i'n gwybod…

Adolygu


Miriam Elin Jones

Mewn sioe gerdd lachar, How to Win Against History, y dysgais i gyntaf am fodolaeth pumed Marcwis Môn. Gyda’r fersiwn honno o stori anhygoel y dyn hwn yn fyw yng fy nghof – dyn a wariodd bob ceiniog o’i gyfoeth teuluol ar ddeiamwntiau…