Croesair Rhifyn 1
Croesair

Croesair Rhifyn 1

Amserol


Morus Venti

06·08·2016

 

Croesair OPG1

Mae dyfyniad, wedi’i ddilyn gan lythrennau cyntaf enw’r awdur, yn mynd o amgylch y croesair, gyda'r cloc, gan ddechrau yn y sgwâr uchaf ar y chwith. Gallai'r 14 llythyren nad ydynt yn rhan o unrhyw ateb ffurfio ‘Atgno od; poen pwy?’, a allai fod yn gliw bach ychwanegol i’ch helpu chi i ddod o hyd i enw’r awdur.

 

Ar Draws

8 Mae stumog un yn troi oherwydd difwyno (7)

10 Talwn yn afresymol am laswellt yn yr ardd (5)

11 Dowch i ddechrau lampŵnio yn gas, a hel clecs (6)

12 Byddaf yn mynd i mewn i 29 os yw'n braf a chynnes fel hyn (6)

13 Cynnes yn Strathclyde? (4)

15 Brwydr enbyd Suez - diwedd Syr Anthony Eden, nid ei gychwyn (6)

18 Pentref yn Sir y Fflint gydag eglwys â safon angylaidd yn bennaf (6)

19 Teitl hen ŵr (3)

21 Aros am y dêt cyntaf? (4)

23 Blaguryn megis cantorion o Borthmadog (8)

26 Ydi o'n dechrau reslo yn flêr a hitio fel y byddai Ali'n gwneud? (6)

28 Fuoch chi 'rioed yn datrys anagram anodd? Atebwch yn negyddol (4)

30 Cardota wedi amser cneifio? (6)

32 Pryderu ynghylch dinistr y mae'r frenhines (6)

33 Ymbiliad wedi ei arwyddo gan Dafydd bach a'r Coe bach fu'n rhedeg (6)

34 Fel cae wedi’i aredig am yn ôl o Langollen i Llano Estacado! (7)

35 Perthynas a ddaw i frecwast cynnar yn olaf? (3)

 

I Lawr

1 Merch wyllt o Iâl (4)

2 Yn awr yn troi’n ogleddol (5)

3 Defaid bychain yr Arglwydd yn wylo wrth geisio bwyta'r llysieuyn hwn? (8)

4 Ynys ger Harlech lle gwelir tyrchod trwyth yn cael cystadleuaeth gyflymdra (6)

5 Enw amharchus ar ddynes flêr sy'n gadael taclau i grogi wyneb i waered (4)

6 Malu awyr am wrach (6)

7 Cefnogwyr yr ŵyl yn dechrau cynddeiriogi (8)

8 Darn o lofft, ond nid y siambr yn bennaf (5)

9 Byw yn anymwybodol (3)

14 Dilys yn dinistrio dwy arcêd! (8)

16 Planhigyn addas i geffyl ei fwyta? (8)

17 Cyrraedd canolbwynt undodau (3)

20 Merch Tolstoy nad yw'n newid er gwaethaf ei throi â'i phen i waered (4)

22 Cymodwr y gellir achosi newid drwyddi (6)

24 Taith i Baradwys yn gyntaf, debyg iawn (6)

25 Canol Gomer? (5)

27 Llwybrau sy'n arwain at y gyfrol o'r lle y daw'r dyfyniad (5)

29 Daw Cadi Ha i ddawnsio rhywfaint i ddathlu'r cnwd hwn (4)

31 Bachgen Tegla, Mr Kelly Awstralia a Phantycelyn (4)

32 Wel, rhyfedd yw ennill! (3)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 1

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·08·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Rhys Llwyd

Yn 1974, bu R Tudur Jones yn ddylanwadol wrth i Blaid Cymru geisio penderfynu lle y safai ar y sbectrwm dde-chwith. Roedd Tudur Jones, fel Gwynfor, yn credu na ddylai Plaid Cymru ildio i rethreg yr oes, hynny yw na ddylai ddatgan a…

Cyfansoddi


Elin Haf Gruffydd Jones

Meddai bardd Her Gyfieithu 2019, Julia Fiedorczuk o Wlad Pwyl: ‘Yr hyn sy'n ddelfrydol i mi ydy barddoniaeth sydd yn ymgomio gyda disgyblaethau eraill, er enghraifft bioleg; barddoniaeth sydd yn agored i ystod eang o fodau ac emosiynau, ond sydd hefyd ar yr un pryd yn ostynedig ac yn…

Dadansoddi


Aled Gruffydd Jones

‘La verdad no le interesa a nadie’, nid yw’r gwir o ddiddordeb i neb. Rhain oedd geiriau rhybuddiol ac iasoer un o gyfeillion Javier Cercas pan glywodd am fwriad disyfyd yr awdur i gychwyn cloddio i hanes ac ymdreiddio i feddylfryd ewythr ei fam, y ffasgydd brwdfrydig Manuel…

Dadansoddi


Gareth Leaman

Yn y misoedd diwethaf, ar hyd ac ar led Cymru, daeth dau fudiad protest gwahanol ond rhyng-gysylltiedig i'r amlwg, gan ddod at ei gilydd yn ein prifddinas. Y cyntaf yw'r adain Gymreig i'r mudiad rhyngwladol Extinction Rebellion a fu allan ar y stryd yn…

Dadansoddi


Morgan Owen

Beth yw wyneb poblyddiaeth? Wyneb blinedig, trist, trallodus. Nid yw’r ffromi a’r ysgyrnygu ond crychau egnïol, dros dro, ar y wyneb hwn; yn y dwfn y mae’r casineb yn llechu. A phrin mewn gwirionedd y bydd y casineb hwn yn brigo’n agored yng nghwrs y rhygnu…

Dadansoddi


Bethan Wyn Jones

I mi, un o linellau mwyaf dirdynnol y Gymraeg ydi hon gan Dafydd Namor: ‘Ni ddyly Mai ddeilio mwy.’ Fedra i ddim meddwl am lawer o bethau gwaeth na Mai yn methu deilio. Ond dyma ydi hanfod adroddiad a gyhoeddwyd 6 Mai 2019 gan y…

Adolygu


Rhianwen Daniel

Mae cymhwyso damcaniaeth ôl-drefedigaethol at hanes, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn gynyddol ffasiynol dros y blynyddoedd diwethaf. Enghraifft newydd o hyn yw llyfr Martin Johnes, Wales: England’s Colony? Yn y gyfrol hon, dadleuir i'r gwrthwyneb na ddylid dehongli’r berthynas rhwng Cymru a Lloegr mewn termau trefedigaethol.

Cyfansoddi


Boz Groden

Bu ein cartwnydd yn y Gwrthryfel yn erbyn Difodiant ac yn tynnu lluniau o'r hyn a welai'n digwydd o'i gwmpas yn ystod y pythefnos dwys hwn o brotestio yn Llundain.