Croesair Rhifyn 10
Croesair

Croesair Rhifyn 10

Popeth yn Gymraeg


Morus Venti

03·08·2019


Y mae gan naw ateb rywbeth yn gyffredin. Yn eu cliwiau, y mae’r chwarae â geiriau yn arwain at ffurfiau gwahanol o’r atebion. Y mae’r rhifau mewn cromfachau’n dweud faint o lythrennau sydd i’w rhoi yn y darlun.

Ar Draws

1          Anrhydedd cadair di-gefn sir yn ne-orllewin Lloegr (6)

5          Capiau hen geidwad gôl Chelsea, yn ôl y sôn (6)

10        Hyll fyddai un ffafr wedi ei difrïo (6)

11        Gyda hwn efallai y daliwch wyniad i gychwyn mewn rhan fas o’r afon (4)

13        Iardiau, pob un gyda thriawd o fuwch, dafad a hwyaden? (7)

14        Ffrwyth i bob un o bobl y byd, chwedl Dylan Solfach (6)

15        Merch sy’n dychwelyd gyda chystadleuaeth (4)

16        Yn dew ofnadwy ar ôl hynny (5)

17        Ymlynan yn weithgar i’r peth lleiaf (7)

18        Gwaedd cath oherwydd cicio gwaelod ei choesau? (7)

24        Man yn y môr sy’n swnio fel “Dwi’n caru gwyn” i’r trigolion (7; dau air)

25        Cyfoethogi, megis y lli gan y lloer (7)

27        Pantycelyn yn cymeryd rhan Avenger yn erbyn gŵr drwg (5)

29        Chwyldroadwr o’r Ariannin ers talwm yn bennaf rhywsut, er mai Llion oedd biau’r lle hwn (4)

30        Mae’n cynhyrfu wrth weld y coffrau’n byrstio (6)

31        Grantiau, er bod yn hynod aflwyddiannus heb fyddin (7)

33        Creu dillad cynnes yn Abergwaun (4)

34        OK. “Wern” o ryw fath sy’n ymhellach i’r de-orllewin nag 1 ar draws (6)

35        Mi allech starfio heb yr un eitem o’r fan hon (6)

36        Torrwch ynn toc, a chewch weld cwlwm (6)

 

I Lawr

1          Glaswellt carw na orffenna ar ben y Wyddfa (5)

2          Hwmian nodyn yn Llychlyn (7; dau air)

3          Wedi troi pennau sawl un, a robin (3)

4          Afon sy’n rhan o gartre’n teidiau (7)

6          Tywysog sy’n o gas? (5)

7          Gofalwyr Wali sy’n cyfrannu at ei hanci panci? (6)

8          Drama am gartref bregus yn yr anialwch, neu yn y Rhyl efallai (10; pedwar gair)

9          Gwyllt emynydd gyda chant yn ei ddilyn ym more oes (6)

11        Prifddinas â lli yn llanw (6)

12        Yma gwelir gwerth mewn trosedd deg, rhywffordd (10)

19        Arfau ffug sy’n llawn o goed (6)

20        Ciwb diderfyn ar gyfer Fiesta mewn tref brifysgol (7)

21        Wedi taliad rhaid i un fynd i gael sicrwydd (7)

22        Twt! ‘Dach chi bron iawn â chael clustan am hyn (6)

23        Gwell yw i chi, ddyn, ddilyn cylchgrawn Cymraeg (6)

26        Yna fydden ni yn dringo? (5)

28        Galwn i nofio’n y llyn hwn, a allai fod yn hallt (5)

32        Cerrig bedd? (3)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 10, Croesair

 


Dyddiad cyhoeddi: 03·08·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...