Croesair Rhifyn 8
Croesair

Croesair Rhifyn 8

Carte Blanche


Morus Venti

30·11·2018

Mae’r cliwiau yn eu trefn arferol. Rhaid i chi benderfynu lle maen nhw’n mynd a rhoi’r bariau yn eu lle. Bydd patrwm y bariau yn y darlun gorffenedig yn edrych yr un fath â’i wyneb i waered ac o’i droi drwy 90 gradd y naill ffordd neu’r llall. Does dim angen i chi nodi rhifau’r atebion.

Ar Draws

Megis iaith glir Ystwyth a De Llydaw?   
Un o ddwsin Ystrad Fflur ym Mogra Badshahpur 
Anaf erchyll. Cychwyn drwg, drwg dros ben 
Fe gewch frecwast caled iawn os defnyddiwch hwn i amseru wy â’r dŵr yn berwi!
Llyncu pilsen rhag ychwanegu at y boblogaeth mae geneth yn gyntaf yn ymyl ’nheledu newydd, yn yfed gwin yn bennaf
Gwnaiff Mam hyn ar ben camfa tra bo’i gŵr yn cymryd Pantycelyn i mewn 
Ew! Andante swynol roeddent yn ei adnabod
Cyn dydd Mercher y Lludw gall yr hyn a fwytewch fod yn wenith
Clepian clecs er gwneud argraff yn bennaf 
Efallai y gwelwch un mewn Chevrolet wrth iddo facio mewn cynhebrwng 
Datganiad am ddiwedd Cymru’n achosi sibrydion 
Cwrtais yw dweud ‘Helô, Gorolla’ wrth Doyota
Mae clorian yn dangos a yw’r cerbyd hwn yn rhy drwm 
Iaith newydd aer yn Ystwyth a’i paratôdd ar gyfer yr hyn sydd ei angen ar frenin? 
’Dyw Iran ddim yn y _______, ond fe’i sefydlwyd yn y _______ Canol 
Caledrwydd creulon, ond heb awydd defnyddio’r rhan hon o’r llaw 
Cewch weld hanes y coroni hwn ym mhapur ddoe
Agor llygaid i’r ffeithiau, a dychwelyd o’i hardal at Tada

I Lawr

Lluosog hon ddaw o’ch llygaid os cewch eich trywanu gan un
Sectyddol? Aelodwn yn llawen
Llymder gwrywaidd fory ar ôl newid 
Mesur byr yn y diwedd, ond disglair 
Mi ddaru ddod ag etholiad digalon a thrychinebus 
Dylai wisgo’i dillad gorau i gapel yr enwad hwn. Er hyn, ffrog yn rhacs yfflon a welwn (tri gair)
Ydy’r gangen hon o feddyginiaeth yn gofyn am gamddefnyddio gwaed ieir? Byth!
Pump cant o Rufain yn ymuno mewn cân yn y diwedd
Yn anffodus, darfu dŵr gwerthfawr
Caeth i dy bin? Truenus yw hynny, a rŵan mae gen ti’r gorddrafft hwn
Ymagor man tywyll
Dadleuai yn wyllt mai codi sydd ei angen
Gwanc fysa’n anweddus 
Rhywbeth i ddal arian ei gwlad ryfelgar
Rhan o daith dramor wreiddiol Madog efallai 
Gadael gafr fach gyda defaid i ddechrau
Efallai enw merch wen fach ar y cei yn Rio 
Dysgwr a ddaw gydag amser

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 8

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·11·2018

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill ... 

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…

Dadansoddi


Angharad Penrhyn Jones

Roedd y symptomau wedi bod yno am sbel – teimlo’n fyr fy ngwynt wrth ddringo’r grisiau adref, er fy mod yn heini; fy nghalon yn carlamu’n afreolus yng nghanol y nos; y deffro’n-rhy-gynnar-yn-y-bore er ’mod i wedi ymlâdd – ond aeth pethau i’r pen y dydd Sadwrn hwnnw. Aros mewn…

Colofnau


Jan Morris gyda Twm Morys

Y bore ’ma mi ddaeth llais siriol hen gyfaill annwyl yr un oed â mi ar y ffôn. Ond sirioldeb smâl oedd o, fel y bydd yn aml y dyddiau hyn. Bu hi’n clebran am sbel, yr un fath ag arfer, am hyn a’r llall. Ond o dipyn i beth…

Cyfansoddi


Boz Groden

llygod

a  Creaduriaid bychain gwyllt brown neu lwydaidd o deulu’r Muridæ, sy’n ysglyfaeth i gathod a thylluanod; ceir rhai gwyn dof; hefyd am anifeiliaid eraill tebyg ac yn ffig.; delwau o’r cyfryw ...