Croesair Rhifyn 8
Croesair

Croesair Rhifyn 8

Carte Blanche


Morus Venti

30·11·2018

Mae’r cliwiau yn eu trefn arferol. Rhaid i chi benderfynu lle maen nhw’n mynd a rhoi’r bariau yn eu lle. Bydd patrwm y bariau yn y darlun gorffenedig yn edrych yr un fath â’i wyneb i waered ac o’i droi drwy 90 gradd y naill ffordd neu’r llall. Does dim angen i chi nodi rhifau’r atebion.

Ar Draws

Megis iaith glir Ystwyth a De Llydaw?   
Un o ddwsin Ystrad Fflur ym Mogra Badshahpur 
Anaf erchyll. Cychwyn drwg, drwg dros ben 
Fe gewch frecwast caled iawn os defnyddiwch hwn i amseru wy â’r dŵr yn berwi!
Llyncu pilsen rhag ychwanegu at y boblogaeth mae geneth yn gyntaf yn ymyl ’nheledu newydd, yn yfed gwin yn bennaf
Gwnaiff Mam hyn ar ben camfa tra bo’i gŵr yn cymryd Pantycelyn i mewn 
Ew! Andante swynol roeddent yn ei adnabod
Cyn dydd Mercher y Lludw gall yr hyn a fwytewch fod yn wenith
Clepian clecs er gwneud argraff yn bennaf 
Efallai y gwelwch un mewn Chevrolet wrth iddo facio mewn cynhebrwng 
Datganiad am ddiwedd Cymru’n achosi sibrydion 
Cwrtais yw dweud ‘Helô, Gorolla’ wrth Doyota
Mae clorian yn dangos a yw’r cerbyd hwn yn rhy drwm 
Iaith newydd aer yn Ystwyth a’i paratôdd ar gyfer yr hyn sydd ei angen ar frenin? 
’Dyw Iran ddim yn y _______, ond fe’i sefydlwyd yn y _______ Canol 
Caledrwydd creulon, ond heb awydd defnyddio’r rhan hon o’r llaw 
Cewch weld hanes y coroni hwn ym mhapur ddoe
Agor llygaid i’r ffeithiau, a dychwelyd o’i hardal at Tada

I Lawr

Lluosog hon ddaw o’ch llygaid os cewch eich trywanu gan un
Sectyddol? Aelodwn yn llawen
Llymder gwrywaidd fory ar ôl newid 
Mesur byr yn y diwedd, ond disglair 
Mi ddaru ddod ag etholiad digalon a thrychinebus 
Dylai wisgo’i dillad gorau i gapel yr enwad hwn. Er hyn, ffrog yn rhacs yfflon a welwn (tri gair)
Ydy’r gangen hon o feddyginiaeth yn gofyn am gamddefnyddio gwaed ieir? Byth!
Pump cant o Rufain yn ymuno mewn cân yn y diwedd
Yn anffodus, darfu dŵr gwerthfawr
Caeth i dy bin? Truenus yw hynny, a rŵan mae gen ti’r gorddrafft hwn
Ymagor man tywyll
Dadleuai yn wyllt mai codi sydd ei angen
Gwanc fysa’n anweddus 
Rhywbeth i ddal arian ei gwlad ryfelgar
Rhan o daith dramor wreiddiol Madog efallai 
Gadael gafr fach gyda defaid i ddechrau
Efallai enw merch wen fach ar y cei yn Rio 
Dysgwr a ddaw gydag amser

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 8

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·11·2018

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...