Croesair Rhifyn 8
Croesair

Croesair Rhifyn 8

Carte Blanche


Morus Venti

30·11·2018

Mae’r cliwiau yn eu trefn arferol. Rhaid i chi benderfynu lle maen nhw’n mynd a rhoi’r bariau yn eu lle. Bydd patrwm y bariau yn y darlun gorffenedig yn edrych yr un fath â’i wyneb i waered ac o’i droi drwy 90 gradd y naill ffordd neu’r llall. Does dim angen i chi nodi rhifau’r atebion.

Ar Draws

Megis iaith glir Ystwyth a De Llydaw?   
Un o ddwsin Ystrad Fflur ym Mogra Badshahpur 
Anaf erchyll. Cychwyn drwg, drwg dros ben 
Fe gewch frecwast caled iawn os defnyddiwch hwn i amseru wy â’r dŵr yn berwi!
Llyncu pilsen rhag ychwanegu at y boblogaeth mae geneth yn gyntaf yn ymyl ’nheledu newydd, yn yfed gwin yn bennaf
Gwnaiff Mam hyn ar ben camfa tra bo’i gŵr yn cymryd Pantycelyn i mewn 
Ew! Andante swynol roeddent yn ei adnabod
Cyn dydd Mercher y Lludw gall yr hyn a fwytewch fod yn wenith
Clepian clecs er gwneud argraff yn bennaf 
Efallai y gwelwch un mewn Chevrolet wrth iddo facio mewn cynhebrwng 
Datganiad am ddiwedd Cymru’n achosi sibrydion 
Cwrtais yw dweud ‘Helô, Gorolla’ wrth Doyota
Mae clorian yn dangos a yw’r cerbyd hwn yn rhy drwm 
Iaith newydd aer yn Ystwyth a’i paratôdd ar gyfer yr hyn sydd ei angen ar frenin? 
’Dyw Iran ddim yn y _______, ond fe’i sefydlwyd yn y _______ Canol 
Caledrwydd creulon, ond heb awydd defnyddio’r rhan hon o’r llaw 
Cewch weld hanes y coroni hwn ym mhapur ddoe
Agor llygaid i’r ffeithiau, a dychwelyd o’i hardal at Tada

I Lawr

Lluosog hon ddaw o’ch llygaid os cewch eich trywanu gan un
Sectyddol? Aelodwn yn llawen
Llymder gwrywaidd fory ar ôl newid 
Mesur byr yn y diwedd, ond disglair 
Mi ddaru ddod ag etholiad digalon a thrychinebus 
Dylai wisgo’i dillad gorau i gapel yr enwad hwn. Er hyn, ffrog yn rhacs yfflon a welwn (tri gair)
Ydy’r gangen hon o feddyginiaeth yn gofyn am gamddefnyddio gwaed ieir? Byth!
Pump cant o Rufain yn ymuno mewn cân yn y diwedd
Yn anffodus, darfu dŵr gwerthfawr
Caeth i dy bin? Truenus yw hynny, a rŵan mae gen ti’r gorddrafft hwn
Ymagor man tywyll
Dadleuai yn wyllt mai codi sydd ei angen
Gwanc fysa’n anweddus 
Rhywbeth i ddal arian ei gwlad ryfelgar
Rhan o daith dramor wreiddiol Madog efallai 
Gadael gafr fach gyda defaid i ddechrau
Efallai enw merch wen fach ar y cei yn Rio 
Dysgwr a ddaw gydag amser

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 8

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·11·2018

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ... 

Cyfansoddi


Rhiannon Ifans

Piciodd Ingrid i'r ardd i dorri cabatsien. Roedd hi’n ddychryn o oer, ac asgwrn ei chlun yn boen byw rhwng y gwynt main a’r eira’n pluo’n ysgafn o gwmpas ei phen. Ers dyddiau roedd yr awyr dywyll fel petai’n dal ei hanadl, yn gyndyn o ryddhau mwy na sgeintiad…

Cyfansoddi


Carl Chapple

Yn 2013 y dechreuodd fy niddordeb mewn dawns. Cynigiodd John Livingston, dawnsiwr a hen ffrind i mi, eistedd ar gyfer llun. Roeddwn yn gweithio ar gyfres o bortreadau o berfformwyr llwyfan ar y pryd – comedïwyr ac actorion yn bennaf ... 

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Dros y misoedd diwethaf aeth llawer ati i baentio ‘Cofiwch Dryweryn’ ar waliau ac adeiladau ar hyd a lled Cymru. O blith y rhai a welais i – mewn mannau cyhoeddus ac ar blatfform trydar – mae’r arwyddion fel petaent yn golygu amrywiol bethau i wahanol bobl. Gwelais un ag…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…

Adolygu


Esyllt Lewis

Pnawn glawog, pawb bach yn fflat, naws oer yn yr awyr. Dydd Sadwrn ola’ Steddfod. Trodd sudd yr wythnos yn byllau mwdlyd dan draed. Brysiais draw o’r maes i Oriel Ffin y Parc cyn i’r falen Eisteddfodol allu gafael ynof. Dyma ofod gogoneddus yn y goedwig, yn gynnes ynghanol…