Croesair Rhifyn 9
Croesair

Croesair Rhifyn 9


Morus Venti

30·04·2019

 

Ar Draws

1          Ehedwr ag adain wael (8, dau air)
7          Dal i fyw mewn cyflwr delfrydol, heb fod yn sobr! (4)
10        Gwron sy’n cychwyn yn eiddgar yn y môr (4)
11         Mae’n bedyddio gyda dwfr, yr aelod selog hwn o’r Hen Gorff efallai (7)
12        Cawodydd cyntaf 17 o flaen dechrau’r haf sy’n arwain at dywydd gwlyb (9)
13        Rhywsut dysgodd gan Morus Venti i fod yn un croeseiriau (7)
15        Wedyn Trump bach, a’i well? (6)
17        Yr haf, efallai, mewn gwesty morol (5)
19        Mi wnaeth fynd ar ôl y cread, a darganfod ffiseg (8)
21        A barnu, er yn ansicr, paratoi tir ar gyfer aredig (8)
23        Colled i ganol Llanelwy (5)
24        Meddyg wyf i, a dyn anferthol (6)
27        Y fo, mae’n dod yn ôl gyda’r bwrlwm yn ei Brosecco (7)
29        Methu â chytuno efo Donna Anna efallai,
            tra bo delw a ’nghydwybod yn ymladd heb sylweddoli (9)
30        Troi ar hychod yn y pen draw, yn ffyrnig, wna chwech o berchyll
            cochion bychain bach? (7)
31        Ai yr aderyn lliwgar hwn neu’r llall? (4)
32        Ymerawdwr Rhufain yn dod yn ôl at ei goed? (4)
33        All darnio un greu hyn? Dim ond mewn croesair! (8)

I Lawr

1          Mae’r amser yn anramadegol! (4)
2          Gwenieithwr sy’n creu Pobol y Cwm efallai (7)
3          Swyddog ddaru wneudcymwynas (9)
4          Lliwio’ch gwallt fel pe baech yn heneiddio? Mae hynny’n dwyllo truenus (5)
5          Rhan o wyneb coed a’u DNA? (8)
6          Dyheu am awel i wyntyllu tân (6)
7          Esgusodi y purdan ffyrnig (7)
8          ‘Codwch y funud hon!’ ‘Y munud yma?’ (4)
9          Ocsiwnïer tir aredig wrth erw wyllt (8)
14        Ecsodus fel un Arthur i Afallon, chwedl T Gwynn Jones (9)
15        Mae’n ei ddarparu ei hun ag angenrheidiau yma tra bo yn stormus (8)
16        Dyma ddarn helaeth o wlad i gasglu cnwd ohono – gormod i’w amgyffred (8)
18        Wedi chwythu’r rhain, erlyn hedegog gadno yn bennaf ar chwâl (7)
20        Rhestr selebs hynod – a Duw Nêr (7)
22        Teimladau angerddol yn O2 (6)
25        Talcen lloeren fwyaf Iau yn ymestyn allan (5)
26        Byddai codi hwn yn anghywir cyn dechrau arhwylio (4)
28        Wele adyn ar gyfeiliorn (4)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ... 

Cyfansoddi


Rhiannon Ifans

Piciodd Ingrid i'r ardd i dorri cabatsien. Roedd hi’n ddychryn o oer, ac asgwrn ei chlun yn boen byw rhwng y gwynt main a’r eira’n pluo’n ysgafn o gwmpas ei phen. Ers dyddiau roedd yr awyr dywyll fel petai’n dal ei hanadl, yn gyndyn o ryddhau mwy na sgeintiad…

Cyfansoddi


Carl Chapple

Yn 2013 y dechreuodd fy niddordeb mewn dawns. Cynigiodd John Livingston, dawnsiwr a hen ffrind i mi, eistedd ar gyfer llun. Roeddwn yn gweithio ar gyfres o bortreadau o berfformwyr llwyfan ar y pryd – comedïwyr ac actorion yn bennaf ... 

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Dros y misoedd diwethaf aeth llawer ati i baentio ‘Cofiwch Dryweryn’ ar waliau ac adeiladau ar hyd a lled Cymru. O blith y rhai a welais i – mewn mannau cyhoeddus ac ar blatfform trydar – mae’r arwyddion fel petaent yn golygu amrywiol bethau i wahanol bobl. Gwelais un ag…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…

Adolygu


Esyllt Lewis

Pnawn glawog, pawb bach yn fflat, naws oer yn yr awyr. Dydd Sadwrn ola’ Steddfod. Trodd sudd yr wythnos yn byllau mwdlyd dan draed. Brysiais draw o’r maes i Oriel Ffin y Parc cyn i’r falen Eisteddfodol allu gafael ynof. Dyma ofod gogoneddus yn y goedwig, yn gynnes ynghanol…