Croesair Rhifyn 9
Croesair

Croesair Rhifyn 9


Morus Venti

30·04·2019

 

Ar Draws

1          Ehedwr ag adain wael (8, dau air)
7          Dal i fyw mewn cyflwr delfrydol, heb fod yn sobr! (4)
10        Gwron sy’n cychwyn yn eiddgar yn y môr (4)
11         Mae’n bedyddio gyda dwfr, yr aelod selog hwn o’r Hen Gorff efallai (7)
12        Cawodydd cyntaf 17 o flaen dechrau’r haf sy’n arwain at dywydd gwlyb (9)
13        Rhywsut dysgodd gan Morus Venti i fod yn un croeseiriau (7)
15        Wedyn Trump bach, a’i well? (6)
17        Yr haf, efallai, mewn gwesty morol (5)
19        Mi wnaeth fynd ar ôl y cread, a darganfod ffiseg (8)
21        A barnu, er yn ansicr, paratoi tir ar gyfer aredig (8)
23        Colled i ganol Llanelwy (5)
24        Meddyg wyf i, a dyn anferthol (6)
27        Y fo, mae’n dod yn ôl gyda’r bwrlwm yn ei Brosecco (7)
29        Methu â chytuno efo Donna Anna efallai,
            tra bo delw a ’nghydwybod yn ymladd heb sylweddoli (9)
30        Troi ar hychod yn y pen draw, yn ffyrnig, wna chwech o berchyll
            cochion bychain bach? (7)
31        Ai yr aderyn lliwgar hwn neu’r llall? (4)
32        Ymerawdwr Rhufain yn dod yn ôl at ei goed? (4)
33        All darnio un greu hyn? Dim ond mewn croesair! (8)

I Lawr

1          Mae’r amser yn anramadegol! (4)
2          Gwenieithwr sy’n creu Pobol y Cwm efallai (7)
3          Swyddog ddaru wneudcymwynas (9)
4          Lliwio’ch gwallt fel pe baech yn heneiddio? Mae hynny’n dwyllo truenus (5)
5          Rhan o wyneb coed a’u DNA? (8)
6          Dyheu am awel i wyntyllu tân (6)
7          Esgusodi y purdan ffyrnig (7)
8          ‘Codwch y funud hon!’ ‘Y munud yma?’ (4)
9          Ocsiwnïer tir aredig wrth erw wyllt (8)
14        Ecsodus fel un Arthur i Afallon, chwedl T Gwynn Jones (9)
15        Mae’n ei ddarparu ei hun ag angenrheidiau yma tra bo yn stormus (8)
16        Dyma ddarn helaeth o wlad i gasglu cnwd ohono – gormod i’w amgyffred (8)
18        Wedi chwythu’r rhain, erlyn hedegog gadno yn bennaf ar chwâl (7)
20        Rhestr selebs hynod – a Duw Nêr (7)
22        Teimladau angerddol yn O2 (6)
25        Talcen lloeren fwyaf Iau yn ymestyn allan (5)
26        Byddai codi hwn yn anghywir cyn dechrau arhwylio (4)
28        Wele adyn ar gyfeiliorn (4)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill ... 

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…

Dadansoddi


Angharad Penrhyn Jones

Roedd y symptomau wedi bod yno am sbel – teimlo’n fyr fy ngwynt wrth ddringo’r grisiau adref, er fy mod yn heini; fy nghalon yn carlamu’n afreolus yng nghanol y nos; y deffro’n-rhy-gynnar-yn-y-bore er ’mod i wedi ymlâdd – ond aeth pethau i’r pen y dydd Sadwrn hwnnw. Aros mewn…

Colofnau


Jan Morris gyda Twm Morys

Y bore ’ma mi ddaeth llais siriol hen gyfaill annwyl yr un oed â mi ar y ffôn. Ond sirioldeb smâl oedd o, fel y bydd yn aml y dyddiau hyn. Bu hi’n clebran am sbel, yr un fath ag arfer, am hyn a’r llall. Ond o dipyn i beth…

Cyfansoddi


Boz Groden

llygod

a  Creaduriaid bychain gwyllt brown neu lwydaidd o deulu’r Muridæ, sy’n ysglyfaeth i gathod a thylluanod; ceir rhai gwyn dof; hefyd am anifeiliaid eraill tebyg ac yn ffig.; delwau o’r cyfryw ...