Croesair Bonws 1
Croesair

Croesair Bonws 1


Morus Venti

06·12·2016

Croesair OPG Rhagfyr 2016

Mae pedwar ateb yn cynnwys gair (pob un â'r un ystyr) nad yw wedi ei gliwio yn rhan gryptig eu cliwiau. Er enghraifft, mae BYDOL yn cynnwys y gair ŶD, ond gallai'r cliw fod yn ‘Crombil daearol’ - crombil = BOL; daearol = BYDOL.

Mae ateb llawn 13 ar draws yn ddyfyniad.

 

Ar Draws

1 Erfyniad: Mae 'na dai wedi'u troi drosodd yn y glaw mawr; be’ ddylen ni adeiladu gyntaf, Noa? (6)

4 Gornest Furry Animals yn cychwyn mewn gymnasiwm (6)

9 Mae'r haen hwn ar bwll ers glaw a drodd yn iâ (7)

10 Am yr ail hanner, trigfannwn yma gyda chŵn Arawn (5)

11 Rhiw ger yr Unol Daleithiau ar gyfer Cymro ar wasgar? (5)

12 Yn dda fel Dewi, er enghraifft (7)

13 Nid oes, ebe'r bardd, neb yn holi Pedwar Gwynt ynghylch lleoliad hwn a godwn wedi ei ddymchwel (5,1,5)

18 Efo llawer llwybr o darmac wedi'i gymysgu â lafa yn bennaf (7)

20 Merch fwyn y tenoriaid a merch arall (5)

22 Wrth droi'n ôl, mae'r ferch hon yn sarhau (5)

23 Mwy distaw yw mis bach Guto Ffowc (7)

24 Lindys efallai y bydd newid afreal i'w weld ynddynt (6)

25 Goronwy bach wedi ei amgylchynu gan ychydig dywod (6)

 

I Lawr

1 Darlun yn y meddwl neu ar bapur gyda sgwariau bychain (6)

2 Gwanc am galon yn gyntaf (5)

3 Un sy'n enllibio tiwtor ffrwd (7)

5 Braich naiad lledrithiol (5)

6 Uchafbwynt llwyddiant y môr? (7)

7 Trosglwyddo'r cyfarpar sy'n angenrheidiol ar gyfer cefnogi hys-bys yn Saesneg yn gyntaf (6)

8 Siomiant: cwt sy'n adfail wedi i hwn ei ladrata o ochr y ffordd? (3,4,4)

14 Masseur sy'n camddefnyddio nwy? Litr? (7)

15 Datguddwyr wyth oren amheus (7)

16 Cychwyn bwnsh o'r blodau melyn hyn (6)

17 Carreg wen; gwyn sy'n amgylchu rhyw fath o lech ydyw (6)

19 Gwlad enfawr er y gellir dweud mai pwtyn sy'n ei rhedeg (5)

21 Angel wedi cwympo a cholli ei halo mewn pedair llinell o farddoniaeth (5)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Croesair

 


Dyddiad cyhoeddi: 06·12·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Dros y misoedd diwethaf aeth llawer ati i baentio ‘Cofiwch Dryweryn’ ar waliau ac adeiladau ar hyd a lled Cymru. O blith y rhai a welais i – mewn mannau cyhoeddus ac ar blatfform trydar – mae’r arwyddion fel petaent yn golygu amrywiol bethau i wahanol bobl. Gwelais un ag…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…

Adolygu


Esyllt Lewis

Pnawn glawog, pawb bach yn fflat, naws oer yn yr awyr. Dydd Sadwrn ola’ Steddfod. Trodd sudd yr wythnos yn byllau mwdlyd dan draed. Brysiais draw o’r maes i Oriel Ffin y Parc cyn i’r falen Eisteddfodol allu gafael ynof. Dyma ofod gogoneddus yn y goedwig, yn gynnes ynghanol…

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill. Nid yw’n siŵr pam y mae’n mwynhau…

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…