Croesair Rhifyn 11
Croesair

Croesair Rhifyn 11


Morus Venti

30·11·2019

Fel y Gwynt. Y mae’r cliwiau Ar Draws wedi eu cyflwyno yn nhrefn eu hatebion yn y wyddor. Y mae gan yr atebion gyda * wrth eu cliwiau rywbeth yn gyffredin, ac nid yw eu cliwiau yn gyflawn. Gellid creu DANT SHÂN GP gyda’r llythrennau nad ydynt yn cael eu gwirio yn yr atebion hynny. Mae pob ateb i’w weld yn Geiriadur Prifysgol Cymru ar lein, heblaw am y tri gyda * wrth eu cliwiau.

Anfonwch eich atebion i’r cyfeiriad canlynol erbyn 1 Chwefror 2020, os gwelwch yn dda: O’r Pedwar Gwynt, Dôl Bebin, Rhydypennau, Aberystwyth SY24 5BE. Bydd tocyn llyfr gwerth £25 i’r datrysiad cywir cyntaf a ddaw allan o’r het. Llongyfarchiadau i Cerys Webber, Pontypridd – enillydd croesair Rhifyn 10 / Haf 2019 Morus Venti. 

 


Ar Draws

2        Buasai’n mynd mewn trafnidiaeth ail-ddosbarth

9        Cerdd am lyn ar Ynys Môn

10      Mynwes a gares yn eithriadol

14      Perthnasau i’w caru’n bennaf gyda dyfnder dwys

15      Rwy’n gwybod ar ôl cael ergyd bod
rhai’n cario clecs yma

16      Plismon i greu atgynhyrchiad o’r gwreiddiol

17      Un yn tynnu llygaid rhywun a’i wneud yn anabl

18      Anysbrydol yw atgasedd y di-waith heb undeb yn bennaf

19      Drysau; mae rhif 2 yn cynnwys aur 

20      Rhydd a rhyfedd yw Dilys, ond nid un astrus

23      Mae rhai i’w cael i ddadrithio gwartheg a datryswyr croeseiriau

26      *Yn un bag, torth bob (tri gair)

29      Tad arall gwallgof yn herwgipio

31      Allai alcemydd greu aur daint gyda’r sylweddau cemegol hyn?

32      Mae rhai’n meddwl mai dyma beth yw Johnson i’w San Steffan. Edrychwch i mewn i’r peth

33      *Bu ym Marathon

34      Hyfdra cusan gydag awgrym o angerdd ynddo

35      Gadewir y rhain wedi medi am saith o flynyddoedd i gychwyn, ac yna hanner cant

I Lawr

1        Sŵn ci yn bennaf, un dim iws a dienaid (5)

2        Coed tal, lle mae cerdd ysgafn ar y Sul digalon er dyrys (6)

3        Dynion da eu cyflwr yw olrheinwyr achau (7)

4        Yn bennaf, dim lleuad; heb ddim lle i’w weld oherwydd y tywylliad hwn (4)

5        Llinyn mesur o Ffrainc i Loegr (5)

6        Ar ôl cychwyn pryd mae Brigyn yn chwarae offerynnau fel y rhain (7)

7        Tenant yn rhentu i denant dan amod anarferol (6)

8        Dirgelwch yw’r ffordd y mae magïen yn ehedeg (6)

11        Cwynion gan fab Charles Lamb a phâr arall (9)

12        Dinistrio llwybr wrth galon cymuned (5)

13        Taro ar afon a rhyw fath o afon arall - mewn gwaelod dyffryn yn bennaf (9)

19        Ategu cartref ar gyfer tafarn (7)

20        Rêl het yw’r Gog ger pen draw Llanfairpwll (6)

21        Arteithiau Aeolus wrth chwythu (6)

22        Sir Trwyn? (6)

24        Os daw’n ôl mewn storm o eira bydd yn rhynllyd (6)

25        Defnydd gwydn gyda gwlân ynddo; cynhyrchir peth gerllaw Bangor (7)

27        Trawst dair troedfedd o dan adeilad? (6)

28        *Mae’n mynd fel y gwynt, neu fel bollt (5)

30        Llerpyn a gafodd ddyrchafiad yn Lombardia (4)

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 11

 


Dyddiad cyhoeddi: 30·11·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...