Giacomo Leopardi, cyf. J G Nichols


Thoughts

Alma Books, 118tt, £7.99, 25 Ionawr 2019

Gwerth cariad
Cyfansoddi

Gwerth cariad

Myfyrdodau


Giacomo Leopardi

Amser darllen: 2 funud

22·01·2019

Cyhoeddir ar ddiwrnod Santes Dwynwen eleni gyfieithiad Saesneg newydd o gasgliad o feddyliau a gwirebau un o awduron mwyaf nodedig yr Eidal, Giacomo Leopardi (1798-1837). Mae Leopardi fwyaf adnabyddus am ei gasgliad o gerddi, Canti (1835), a ystyrir yn un o binaclau llenyddiaeth Eidaleg. Dywedodd Italo Calvino amdano: 'Yr hyn sy'n wyrthiol am ei farddoniaeth yw'r ffordd y mae'n llwyddo i wared iaith o'i phwysau, nes iddi ymdebygu yn ei ddwylo i olau'r lloer.' Dyma ddarn ganddo ar werth profi gwewyr cariad, o'r gyfrol Pensieri (1845), myfyrdodau a gasglwyd ynghyd ar ddiwedd ei oes, a'u cyhoeddi wedi ei farw.

Am fwy o gyd-destun ynghylch bywyd ac ysbrydoliaeth y ffigwr chwedlonol hwn, darllenwch erthygl Tim Parks, 'In Love with Leopardi', yn y New York Review of Books.


 

LXXXII

Nid oes neb yn tyfu'n ddyn heb yn gyntaf brofi hyd a lled ei gymeriad, heb wynebu hunan-ddadleniad, heb orfod pwyso a mesur ei hun ac felly benderfynu mewn ffordd ei dynged a'i rawd. Yn yr oes o'r blaen yr oedd digon o ddeunydd parod ar gyfer magu'r profiad mawr hwn, profiad na adawn fyth ein plentyndod yn llwyr hebddo, ond yn ein dyddiau ni, mae bywyd bwrgais mor brin o brofiadau annisgwyl nes, oherwydd diffyg cyfle, trigo wna'r mwyafrif o ddynion cyn profi'r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig. I'r gweddill, daw adnabyddiaeth a gafael ar yr hunan o'u trafferthion, o anffawd, o'u hanghenion, neu o angerdd mawr dwys – cariad fel arfer, pan fo serch yn profi'n angerdd, na ddaw i ran pob un; er bod ymserchu yn rhan o brofiad pawb. Boed iddo ddigwydd fel yn achos rhai ym mlynyddoedd ieuenctid neu yn hwyrach ymlaen wedi serch llai arwyddocaol, fel sydd, ymddengys, fwyaf arferol, mae gwir gariad, cariad angerddol yn caniatáu i'r hwn a'i profodd adnabod ei debyg yn dda, pob un ohonynt y'i taflwyd i'w plith gan ddyheadau dwys ac anghenion taer, deisyfiadau a oedd yn ddieithr iddo hyd hynny. Yn y modd hwn, trwy brofiad y mae dyn yn dysgu am natur angerdd, wrth adnabod y mwyaf bywiol ohonynt, a dania pob ffurf arall. Dysg adnabod ei gymeriad a'i anian, fesur ei gyneddfau a'i nerth, ac o'r pwynt hwnnw ymlaen gall farnu beth i'w ddisgwyl neu i beidio o gwbl â disgwyl ohono'i hun, ac i'r graddau y gallwn ddyfalu'r dyfodol, gall weld ei le yn y byd hwn. Ymddengys bywyd yn ei gyfanrwydd iddo mewn golau newydd, gan drawsffurfio eisoes o fod yn rhywbeth a gafodd achlust ohono yn rhywbeth a welodd, o fyd y dychymyg yn fywyd gwirioneddol, ac os nad ydyw ym mhob achos yn fwy bodlon ei fyd, teimla, fan lleiaf, yn fwy nerthol nag o'r blaen, yn fwy galluog i wneud y gorau ohono'i hun ac eraill. 


Cyfieithiad gan Sioned Puw Rowlands.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Cariad, Cyfieithu, Sioned Puw Rowlands

 


Trigo wna’r mwyafrif o ddynion cyn profi’r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig

Dyddiad cyhoeddi: 22·01·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfweld


Angharad Penrhyn Jones

Angharad Penrhyn Jones, Golygydd Cysylltiol O'r Pedwar Gwynt, sy'n holi Beti George am ei bywyd a'i phrofiadau fel darlledwraig ac ymgyrchydd.

Dadansoddi


Ned Thomas

Fel pawb roeddwn wedi clywed yn y newyddion am yr hyn ddigwyddodd ger Madrid ar 24 Hydref, sef codi gweddillion y Cadfridog Francisco Franco o'i fedd yn y Valle de los Caidos a'u trosglwyddo i feddrod teuluol yn y brifddinas. Digwyddodd hyn wedi brwydr hir yn y…

Dadansoddi


Caryl Lewis a Gwen Davies

Yn fy nofel Y Gemydd, defnyddir gemau (ar ffurf modrwyon), i gario addewidion a gobeithion. Er fod y cymeriadau yn perchnogi’r gemau hyn dros dro, perthyn i’r byd a’r cenedlaethau i ddod y maen nhw mewn gwirionedd. Ceir proses debyg wrth greu stori: mae’r awdur yn…

Adolygu


Tomos Morgan

Heb os mae angen cryn sensitifrwydd wrth ymhél – neu ymyrryd – â digwyddiad lle mae teimladau mor gryf ac emosiynau mor amrwd. Mewn cyd-destun newyddiadurol, er enghraifft, mae’n hysbys pa mor real yw perygl dwysáu trallod teuluoedd sydd eisoes mewn galar drwy gyhoeddi erthygl neu…

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ... 

Cyfansoddi


Rhiannon Ifans

Piciodd Ingrid i'r ardd i dorri cabatsien. Roedd hi’n ddychryn o oer, ac asgwrn ei chlun yn boen byw rhwng y gwynt main a’r eira’n pluo’n ysgafn o gwmpas ei phen. Ers dyddiau roedd yr awyr dywyll fel petai’n dal ei hanadl, yn gyndyn o ryddhau mwy na sgeintiad…