Giacomo Leopardi, cyf. J G Nichols


Thoughts

Alma Books, 118tt, £7.99, 25 Ionawr 2019

Gwerth cariad
Cyfansoddi

Gwerth cariad

Myfyrdodau


Giacomo Leopardi

Amser darllen: 2 funud

22·01·2019

Cyhoeddir ar ddiwrnod Santes Dwynwen eleni gyfieithiad Saesneg newydd o gasgliad o feddyliau a gwirebau un o awduron mwyaf nodedig yr Eidal, Giacomo Leopardi (1798-1837). Mae Leopardi fwyaf adnabyddus am ei gasgliad o gerddi, Canti (1835), a ystyrir yn un o binaclau llenyddiaeth Eidaleg. Dywedodd Italo Calvino amdano: 'Yr hyn sy'n wyrthiol am ei farddoniaeth yw'r ffordd y mae'n llwyddo i wared iaith o'i phwysau, nes iddi ymdebygu yn ei ddwylo i olau'r lloer.' Dyma ddarn ganddo ar werth profi gwewyr cariad, o'r gyfrol Pensieri (1845), myfyrdodau a gasglwyd ynghyd ar ddiwedd ei oes, a'u cyhoeddi wedi ei farw.

Am fwy o gyd-destun ynghylch bywyd ac ysbrydoliaeth y ffigwr chwedlonol hwn, darllenwch erthygl Tim Parks, 'In Love with Leopardi', yn y New York Review of Books.


 

LXXXII

Nid oes neb yn tyfu'n ddyn heb yn gyntaf brofi hyd a lled ei gymeriad, heb wynebu hunan-ddadleniad, heb orfod pwyso a mesur ei hun ac felly benderfynu mewn ffordd ei dynged a'i rawd. Yn yr oes o'r blaen yr oedd digon o ddeunydd parod ar gyfer magu'r profiad mawr hwn, profiad na adawn fyth ein plentyndod yn llwyr hebddo, ond yn ein dyddiau ni, mae bywyd bwrgais mor brin o brofiadau annisgwyl nes, oherwydd diffyg cyfle, trigo wna'r mwyafrif o ddynion cyn profi'r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig. I'r gweddill, daw adnabyddiaeth a gafael ar yr hunan o'u trafferthion, o anffawd, o'u hanghenion, neu o angerdd mawr dwys – cariad fel arfer, pan fo serch yn profi'n angerdd, na ddaw i ran pob un; er bod ymserchu yn rhan o brofiad pawb. Boed iddo ddigwydd fel yn achos rhai ym mlynyddoedd ieuenctid neu yn hwyrach ymlaen wedi serch llai arwyddocaol, fel sydd, ymddengys, fwyaf arferol, mae gwir gariad, cariad angerddol yn caniatáu i'r hwn a'i profodd adnabod ei debyg yn dda, pob un ohonynt y'i taflwyd i'w plith gan ddyheadau dwys ac anghenion taer, deisyfiadau a oedd yn ddieithr iddo hyd hynny. Yn y modd hwn, trwy brofiad y mae dyn yn dysgu am natur angerdd, wrth adnabod y mwyaf bywiol ohonynt, a dania pob ffurf arall. Dysg adnabod ei gymeriad a'i anian, fesur ei gyneddfau a'i nerth, ac o'r pwynt hwnnw ymlaen gall farnu beth i'w ddisgwyl neu i beidio o gwbl â disgwyl ohono'i hun, ac i'r graddau y gallwn ddyfalu'r dyfodol, gall weld ei le yn y byd hwn. Ymddengys bywyd yn ei gyfanrwydd iddo mewn golau newydd, gan drawsffurfio eisoes o fod yn rhywbeth a gafodd achlust ohono yn rhywbeth a welodd, o fyd y dychymyg yn fywyd gwirioneddol, ac os nad ydyw ym mhob achos yn fwy bodlon ei fyd, teimla, fan lleiaf, yn fwy nerthol nag o'r blaen, yn fwy galluog i wneud y gorau ohono'i hun ac eraill. 


Cyfieithiad gan Sioned Puw Rowlands.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Cariad, Cyfieithu, Sioned Puw Rowlands

 


Trigo wna’r mwyafrif o ddynion cyn profi’r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig

Dyddiad cyhoeddi: 22·01·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill ... 

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…

Dadansoddi


Angharad Penrhyn Jones

Roedd y symptomau wedi bod yno am sbel – teimlo’n fyr fy ngwynt wrth ddringo’r grisiau adref, er fy mod yn heini; fy nghalon yn carlamu’n afreolus yng nghanol y nos; y deffro’n-rhy-gynnar-yn-y-bore er ’mod i wedi ymlâdd – ond aeth pethau i’r pen y dydd Sadwrn hwnnw. Aros mewn…

Colofnau


Jan Morris gyda Twm Morys

Y bore ’ma mi ddaeth llais siriol hen gyfaill annwyl yr un oed â mi ar y ffôn. Ond sirioldeb smâl oedd o, fel y bydd yn aml y dyddiau hyn. Bu hi’n clebran am sbel, yr un fath ag arfer, am hyn a’r llall. Ond o dipyn i beth…

Cyfansoddi


Boz Groden

llygod

a  Creaduriaid bychain gwyllt brown neu lwydaidd o deulu’r Muridæ, sy’n ysglyfaeth i gathod a thylluanod; ceir rhai gwyn dof; hefyd am anifeiliaid eraill tebyg ac yn ffig.; delwau o’r cyfryw ...