Giacomo Leopardi, cyf. J G Nichols


Thoughts

Alma Books, 118tt, £7.99, 25 Ionawr 2019

Gwerth cariad
Cyfansoddi

Gwerth cariad

Myfyrdodau


Giacomo Leopardi

Amser darllen: 2 funud

22·01·2019

Cyhoeddir ar ddiwrnod Santes Dwynwen eleni gyfieithiad Saesneg newydd o gasgliad o feddyliau a gwirebau un o awduron mwyaf nodedig yr Eidal, Giacomo Leopardi (1798-1837). Mae Leopardi fwyaf adnabyddus am ei gasgliad o gerddi, Canti (1835), a ystyrir yn un o binaclau llenyddiaeth Eidaleg. Dywedodd Italo Calvino amdano: 'Yr hyn sy'n wyrthiol am ei farddoniaeth yw'r ffordd y mae'n llwyddo i wared iaith o'i phwysau, nes iddi ymdebygu yn ei ddwylo i olau'r lloer.' Dyma ddarn ganddo ar werth profi gwewyr cariad, o'r gyfrol Pensieri (1845), myfyrdodau a gasglwyd ynghyd ar ddiwedd ei oes, a'u cyhoeddi wedi ei farw.

Am fwy o gyd-destun ynghylch bywyd ac ysbrydoliaeth y ffigwr chwedlonol hwn, darllenwch erthygl Tim Parks, 'In Love with Leopardi', yn y New York Review of Books.


 

LXXXII

Nid oes neb yn tyfu'n ddyn heb yn gyntaf brofi hyd a lled ei gymeriad, heb wynebu hunan-ddadleniad, heb orfod pwyso a mesur ei hun ac felly benderfynu mewn ffordd ei dynged a'i rawd. Yn yr oes o'r blaen yr oedd digon o ddeunydd parod ar gyfer magu'r profiad mawr hwn, profiad na adawn fyth ein plentyndod yn llwyr hebddo, ond yn ein dyddiau ni, mae bywyd bwrgais mor brin o brofiadau annisgwyl nes, oherwydd diffyg cyfle, trigo wna'r mwyafrif o ddynion cyn profi'r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig. I'r gweddill, daw adnabyddiaeth a gafael ar yr hunan o'u trafferthion, o anffawd, o'u hanghenion, neu o angerdd mawr dwys – cariad fel arfer, pan fo serch yn profi'n angerdd, na ddaw i ran pob un; er bod ymserchu yn rhan o brofiad pawb. Boed iddo ddigwydd fel yn achos rhai ym mlynyddoedd ieuenctid neu yn hwyrach ymlaen wedi serch llai arwyddocaol, fel sydd, ymddengys, fwyaf arferol, mae gwir gariad, cariad angerddol yn caniatáu i'r hwn a'i profodd adnabod ei debyg yn dda, pob un ohonynt y'i taflwyd i'w plith gan ddyheadau dwys ac anghenion taer, deisyfiadau a oedd yn ddieithr iddo hyd hynny. Yn y modd hwn, trwy brofiad y mae dyn yn dysgu am natur angerdd, wrth adnabod y mwyaf bywiol ohonynt, a dania pob ffurf arall. Dysg adnabod ei gymeriad a'i anian, fesur ei gyneddfau a'i nerth, ac o'r pwynt hwnnw ymlaen gall farnu beth i'w ddisgwyl neu i beidio o gwbl â disgwyl ohono'i hun, ac i'r graddau y gallwn ddyfalu'r dyfodol, gall weld ei le yn y byd hwn. Ymddengys bywyd yn ei gyfanrwydd iddo mewn golau newydd, gan drawsffurfio eisoes o fod yn rhywbeth a gafodd achlust ohono yn rhywbeth a welodd, o fyd y dychymyg yn fywyd gwirioneddol, ac os nad ydyw ym mhob achos yn fwy bodlon ei fyd, teimla, fan lleiaf, yn fwy nerthol nag o'r blaen, yn fwy galluog i wneud y gorau ohono'i hun ac eraill. 


Cyfieithiad gan Sioned Puw Rowlands.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Cariad, Cyfieithu, Sioned Puw Rowlands

 


Trigo wna’r mwyafrif o ddynion cyn profi’r hyn a ddisgrifiaf, fel petaent yn y cyswllt hwn yn ddim mwy na phlant marwanedig

Dyddiad cyhoeddi: 22·01·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Dyfrig Williams

Mae cyfrol ddiweddaraf Mariana Mazzucato, Athro yng Ngholeg Prifysgol Llundain, yn ddadl angerddol dros fuddsoddi a gwario er budd ein dyfodol. Yn ôl yr awdur, dylid ailfeddwl y berthynas rhwng marchnad a llywodraeth a bod yn gwbl lygatglir ynghylch pwy sydd yn…

Adolygu


Pedr Jones

Ar drothwy’r Rhyfel Mawr, roedd tueddiad gan y Cymry i gysylltu militariaeth â Seisnigrwydd, Eglwys Lloegr a gormes landlordiaeth. Yn y gyfrol bwysig hon gan Aled Eurig, sydd yn ffrwyth ymchwil archifol sylweddol, cawn ein hatgoffa bod nifer y Cymry a ymunodd â’r Fyddin yn…

Dadansoddi


Angharad Dafis

Aeth tridiau heibio bellach ers i gabinet Cyngor Dinas a Sir Abertawe benderfynu yn unfrydol i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre. Bu’n dridiau anodd. Rwyf wedi bod yn galaru droeon am anwyliaid. Mae hwn yn alar gwahanol: galar am gymuned benodol iawn…

Dadansoddi


Mabon Llŷr Hincks

Benben â’i gilydd, mewn cydbwysedd perffaith, mae dau gerflun yng nghanol cylch. Heb fwy na lled bys rhyngddyn nhw, does dim dwywaith nad ar y bwlch bychan hwn yr hoelir ein sylw gyntaf. Nid sefyll yn urddasol a wna’r siapiau rhyfedd ychwaith, ond…

Adolygu


Llio Mai Hughes

Nos Wener, 15 Mawrth, perfformiodd Cymdeithas John Gwilym Jones eu cynhyrchiad cyntaf yn Stiwdio Pontio, Bangor. Ac Eto Nid Myfi oedd y ddrama, a phob tocyn wedi’i werthu. Roedd Pontio yn llawn bwrlwm wrth i’r dorf ymgasglu; yn eu mysg roedd myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr, darlithwyr,…

Cyfansoddi


Emyr Lewis

Mae Lana Turner 'di colapsio! O'n i'n trotian heibio ac yn sydyn ddechreuodd hi fwrw glaw a bwrw eira a deudist di ei bod hi'n bwrw cenllysg ond mae cenllysg yn dy hitio di ar dy ben yn galad felly go iawn ... 

Cyfweld


Sioned Puw Rowlands

Roedd hi'n llonydd braf uwch ben moryd Dyfi fis Chwefror eleni. Yn gynnes. Roedd yr eithin wedi hen agor ei des melyn i'r cloddiau. A oedd pioden ddŵr – yr halcyon – wedi drysu a rhithnythu ar y môr gan leddfu'r dyfroedd? Fel y byddai ar fyrddydd gaeaf, yn ôl awduron…

Adolygu


Angharad Tomos

Da oedd gweld y theatr yn Pontio yn gyfforddus lawn ar nos Iau, 21 Chwefror ar gyfer y ddrama Anweledig. Roedd y cynhwysion cywir ar gyfer noson dda yno – Ffion Dafis yn gwneud sioe un wraig, ac Aled Jones Williams yn awdur. Ychwanegwch ddyfeisgarwch…