Jeanette Winterson


Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days

Jonathan Cape, 304tt, £14.99, Tachwedd, 2016

Sut i brynu llyfr yn anrheg
Cyfweld

Sut i brynu llyfr yn anrheg

Cynghorion perchennog siop lyfrau Palas Print


Eirian James

Amser darllen: 5 munud

20·12·2016

Dw i’n siŵr nad oes angen gofyn a wyt ti’n meddwl bod llyfr yn anrheg dda – falle taw dechrau trwy ofyn pam hynny ddylwn i?

Un o’r pethau mwya’, dw i’n meddwl, yw bod llyfrau yn cynnig gwerth syfrdanol am arian. Ma’ cwsmeriaid gyda ni sy’n prynu chwe chopi o’r un nofel ac yn dweud, ‘Wel, beth arall gei di am saith bunt?’

Nid jyst hanner awr o ‘foddhad siwgr’ yw llyfr; mae’n mynd i roi boddhad i rywun dros gyfnod hir o amser ac, yn enwedig gyda llyfrau plant efallai, maen nhw’n bethau sy’n para’n hirach na’r fix siocled ar ddiwrnod Dolig.

Fe alli di fynd i bob man drwy gyfrwng llyfr – ma’ llyfr bwrdd coffi, er enghraifft, neu lyfr ffotograffiaeth, yn gallu dy gymryd di rownd y byd heb i ti symud o dy gadair (ac fe all llyfrau fel yna fod yn ysbrydoliaeth wedyn i wneud rhywbeth dy hun). Ma’ llyfrau’n agor dryse i bethau, profiadau a llefydd newydd, mae nhw’n ddi-ben-draw. Yr adeg yma o’r flwyddyn yn arbennig, ma’ pobl yn gofyn am lyfrau sydd yn mynd i ysbrydoli pobl i neud rhywbeth newydd – llyfrau taith, er enghraifft neu lyfrau am ddiddordebau penodol – ond wedyn ma’ nofel dda yn gallu mynd â ti i rywle hollol wahanol hefyd. Ac mae gwyliau’r Nadolig yn amser perffaith i ddarllen; un o’r ychydig adegau pan fod gan bobl rywfaint o amser hamdden.Ffenest siop Palas Print

Beth yw’r pethau pwysicaf i’w hystyried wrth brynu llyfr yn anrheg i rywun arall, felly?

Wel, os daw rhywun i’r siop a dweud eu bod nhw am brynu llyfr i rywun arall, dw i’n trio ffindo mas beth yw diddordebau’r person yna, beth yw eu gwaith nhw, o ble ma’ nhw’n dod, neu ychydig bach am eu diddordebau neu eu hoff awduron.

Y cyngor gorau sydd gen i yw i edrych ar silffoedd y person dan sylw, os gallwch chi. Byddwch yn fusneslyd a mynnwch sbec – ma hwnna’n ffordd ardderchog o weld beth maen nhw’n debygol o’i licio. Ond mae e’n gallu bod yn bwnc eang hefyd, wrth gwrs. Ydy’r person yn licio ffuglen? Neu goginio? Neu falle nad yw’r person ddim yn coginio o gwbl? Neu awdur neu le arbennig? Neu ddiddordeb penodol – chwaraeon, ffilmiau, math arbennig o farddoniaeth?

Ma’ trio ateb y cwestiynau yna fel arfer yn arwain rhywun ar drywydd penodol neu i awgrymu rhai llyfrau ar draul rhai eraill. Dw i wastad yn trio rhoi dewis i bobl – ond dim gormod o ddewis. Dw i’n ymwybodol iawn, yr adeg yma o’r flwyddyn yn arbennig, bod yna rhyw 10,000 o lyfrau yn y siop. A fydd y 10,000 yna ddim o ddiddordeb i bawb. Felly os daw rhywun i ofyn i fi am gyngor, dw i’n trio dewis tri neu bedwar llyfr er mwyn i’r cwsmer gael cyfle i feddwl. Ac os nad oes unrhyw beth yn sticio, ry’n ni’n dechre eto!

Ac yn hynny o beth, bron nad yw hi’n bwysicach gwybod beth fydde rhywun ddim yn licio na gwybod beth bydden nhw yn debygol o licio. Hynny yw, falle bod rhywun yn licio nofelau ditectif ond ddim yn licio pethau sy’n graffig neu’n llawn gwaed. Falle bod rhywun arall yn licio gwyddonias ond ddim yn licio ffantasi ... Mae ’na haenau gwahanol bob amser. Gyda llyfrau plant, bydd rhai pobl ifainc yn dwlu ar Jaqueline Wilson a phlant eraill ddim yn ei hoffi o gwbl. Bydd rhai yn hoffi straeon am y byd go iawn, a’r holl fanylion gritty, a bydd yn well gan eraill fydoedd ffantasi. Dyw hi ddim cweit mor hawdd â dweud bod rhai plant yn hoffi Harry Potter ac eraill yn hoffi Jacqueline Wilson ond ma’ hwnna’n gallu bod yn rhyw fath o ganllaw.

Wedi dweud hynny, mae’n braf herio hynny weithiau a mynd â rhywun i rywle newydd. Ac ma’ darllen adolygiadau, neu wrando ar drafodaethau ar y teledu neu’r radio, neu sgyrsiau gyda ffrindiau ac ati, yn ffordd dda o ffeindio syniadau.

Ac os na chewch chi syniadau o wneud hynny i gyd, cerwch i’r siop a siaradwch gyda’r llyfrwerthwr ... Dw i’n trio cael sgwrs gyda phobl yn ein siop ni i wybod beth ma’ darllenwyr wedi’i hoffi yn ystod y flwyddyn. Mae gen i un cwsmer, er enghraifft, nad yw hi’n hoff o straeon byrion o gwbl. Byddwn i wrth fy modd tase hi’n darllen cyfrol o straeon ac yn dwlu arnyn nhw ond dw i’n gwybod hefyd – ’sdim pwynt! Mae ’na gwsmer arall, wedyn, sy’n gwirioni ar nofelau hanesyddol. Rho di nofel hanesyddol iddi ac mae hi wrth ei bodd. Dyw hi ddim yn meindio rhywbeth sydd yn llawn rhyfel ond dyw hi ddim eisiau’r gory details i gyd ...

Busnesu yw’r man cychwyn bob amser – ffindo mas beth ma' pobl wedi’i ddarllen, fel ffordd o arwain at bethau eraill.

Dw i’n trio cofio bod hwn a hwn yn licio rygbi neu seiclo, neu bod y llall yn hoffi gwau a chrosio ond nad yw hi mor hoff o lyfrau Americanaidd am wau a chrosio ...

Trio cychwyn sgwrs yw’r peth. Os wyt ti wedi dwlu ar lyfr dy hun ac yn rhoi hwnna fel anrheg i rywun, wel, naw gwaith allan o ddeg, allwn i ddim meddwl am ffordd well o ddewis. Ma’ rhoi llyfr rwyt ti’n ei argymell dy hun yn bresant bendigedig. ‘Dw i wedi mwynhau’r llyfr yma a dw i’n meddwl y dylet ti ei ddarllen achos dw i’n meddwl y byddet ti wrth dy fodd ag ef.’

A pha lyfr hoffet ti ei gael yn anrheg Nadolig, felly?

O mam bach! Nawr te ... O! Dw i’n meddwl mod i’n gwbod – er, taset ti’n gofyn i fi fory byddai’r ateb yn wahanol. Ond heddi’ dw i am ddweud Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days gan Jeanette Winterson. Casgliad o straeon byrion yw e – un ar gyfer pob un o ddeuddeg dydd y dathlu. Ie, heddi’, hwnna fydde fe.

Dw i newydd ddarllen The Girl Who Saved Christmas gan Matt Haig – ac fe ddarllenais i A Boy Called Christmas ganddo y llynedd. Roedd hi tua’r un adeg ac roedd e’n baratoad perffaith ar gyfer hwyl y Nadolig.

Ond dw i ddim wedi darllen unrhyw beth gan Jeanette Winterson ers talwm, felly hwnna ga’ i plîs! Y trueni mawr, wrth gwrs, yw bod pobl yn meddwl amdana’ i yn y siop, a llyfrau o f’amgylch i o hyd, felly does neb byth yn meddwl prynu llyfr yn anrheg i fi ...    


Mae Eirian James yn berchennog ar Palas Print yng Nghaernarfon. 

Mae Palas Print yn aelod o Rwydwaith Siopau Llyfrau O'r Pedwar Gwynt.

Ac fe allai tanysgrifiad i O'r Pedwar Gwynt fod yn anrheg werth chweil hefyd, wrth gwrs! 


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Siop lyfrau

 


Busnesu yw’r man cychwyn bob amser – ffindo mas beth ma' pobl wedi’i ddarllen, fel ffordd o arwain at bethau eraill

Dyddiad cyhoeddi: 20·12·2016

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill ... 

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…

Dadansoddi


Angharad Penrhyn Jones

Roedd y symptomau wedi bod yno am sbel – teimlo’n fyr fy ngwynt wrth ddringo’r grisiau adref, er fy mod yn heini; fy nghalon yn carlamu’n afreolus yng nghanol y nos; y deffro’n-rhy-gynnar-yn-y-bore er ’mod i wedi ymlâdd – ond aeth pethau i’r pen y dydd Sadwrn hwnnw. Aros mewn…

Colofnau


Jan Morris gyda Twm Morys

Y bore ’ma mi ddaeth llais siriol hen gyfaill annwyl yr un oed â mi ar y ffôn. Ond sirioldeb smâl oedd o, fel y bydd yn aml y dyddiau hyn. Bu hi’n clebran am sbel, yr un fath ag arfer, am hyn a’r llall. Ond o dipyn i beth…

Cyfansoddi


Boz Groden

llygod

a  Creaduriaid bychain gwyllt brown neu lwydaidd o deulu’r Muridæ, sy’n ysglyfaeth i gathod a thylluanod; ceir rhai gwyn dof; hefyd am anifeiliaid eraill tebyg ac yn ffig.; delwau o’r cyfryw ...