Rhifyn 10 / Haf 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 10 / Haf 2019


27·07·2019

Cyhoeddir rhifyn Haf 2019 O'r Pedwar Gwynt ar 3 Awst 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at: 

O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Gaeaf 2019:
10 Hydref 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 10 / Haf 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: Myanmar, 2013 gan Bruno Barbey. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Byw dan jackboots Maggie Thatcher: sin roc Gymraeg yr 80au / Dafydd Rhys

Darllen llun / Aled Rhys Hughes gan Geoff Young

Pwy oedd Betsi Cadwaladr? / Gruffydd Jones

Yr hawl i siarad / Llion Wigley

Naid i'r tywyllwch / Angharad Penrhyn Jones

Doethineb iaith / Mererid Hopwood

Y Cartŵn / Boz Groden


Cyfweld

Holi Marie-Thérèse Castay: y grefft o gyfieithu ac anghofio'r hunan
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Stori fer: Maes B / Megan Angharad Hunter

Ysgrif: Ar drywydd teulu Ma Bufang / Qing Niao

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Damcaniaeth Niwmatig Ymarferol: darllen cerddi Iestyn Tyne / Mererid Puw Davies

Dinasyddiaeth, hil a dosbarth yng nghysgod Brexit / Daniel G Williams

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol

Adolygu Gadael Rhywbeth gan Iwan Huws  / Elis Dafydd

Adolygu Tom gan Cynan Llwyd  / Grug Muse

Adolygu On the Red Hill gan Mike Parker / Richard Crowe

 Adolygu Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru gan Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas / Rhys Watkin

Adolygu Inconvenient Memories gan Anna Wang / Aled Gruffydd Jones 

Adolygu New Dark Age gan James Bridle / Huw Waters


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Yu Hua

Llyfrau yn y teulu / Heini Gruffudd

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 10

 


Dyddiad cyhoeddi: 27·07·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill ... 

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…

Dadansoddi


Angharad Penrhyn Jones

Roedd y symptomau wedi bod yno am sbel – teimlo’n fyr fy ngwynt wrth ddringo’r grisiau adref, er fy mod yn heini; fy nghalon yn carlamu’n afreolus yng nghanol y nos; y deffro’n-rhy-gynnar-yn-y-bore er ’mod i wedi ymlâdd – ond aeth pethau i’r pen y dydd Sadwrn hwnnw. Aros mewn…

Colofnau


Jan Morris gyda Twm Morys

Y bore ’ma mi ddaeth llais siriol hen gyfaill annwyl yr un oed â mi ar y ffôn. Ond sirioldeb smâl oedd o, fel y bydd yn aml y dyddiau hyn. Bu hi’n clebran am sbel, yr un fath ag arfer, am hyn a’r llall. Ond o dipyn i beth…

Cyfansoddi


Boz Groden

llygod

a  Creaduriaid bychain gwyllt brown neu lwydaidd o deulu’r Muridæ, sy’n ysglyfaeth i gathod a thylluanod; ceir rhai gwyn dof; hefyd am anifeiliaid eraill tebyg ac yn ffig.; delwau o’r cyfryw ...