Rhifyn 10 / Haf 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 10 / Haf 2019


27·07·2019

Cyhoeddir rhifyn Haf 2019 O'r Pedwar Gwynt ar 3 Awst 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at: 

O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Gaeaf 2019:
10 Hydref 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 10 / Haf 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: Myanmar, 2013 gan Bruno Barbey. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Byw dan jackboots Maggie Thatcher: sin roc Gymraeg yr 80au / Dafydd Rhys

Darllen llun / Aled Rhys Hughes gan Geoff Young

Pwy oedd Betsi Cadwaladr? / Gruffydd Jones

Yr hawl i siarad / Llion Wigley

Naid i'r tywyllwch / Angharad Penrhyn Jones

Doethineb iaith / Mererid Hopwood

Y Cartŵn / Boz Groden


Cyfweld

Holi Marie-Thérèse Castay: y grefft o gyfieithu ac anghofio'r hunan
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Stori fer: Maes B / Megan Angharad Hunter

Ysgrif: Ar drywydd teulu Ma Bufang / Qing Niao

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Damcaniaeth Niwmatig Ymarferol: darllen cerddi Iestyn Tyne / Mererid Puw Davies

Dinasyddiaeth, hil a dosbarth yng nghysgod Brexit / Daniel G Williams

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol

Adolygu Gadael Rhywbeth gan Iwan Huws  / Elis Dafydd

Adolygu Tom gan Cynan Llwyd  / Grug Muse

Adolygu On the Red Hill gan Mike Parker / Richard Crowe

 Adolygu Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru gan Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas / Rhys Watkin

Adolygu Inconvenient Memories gan Anna Wang / Aled Gruffydd Jones 

Adolygu New Dark Age gan James Bridle / Huw Waters


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Yu Hua

Llyfrau yn y teulu / Heini Gruffudd

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 10

 


Dyddiad cyhoeddi: 27·07·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Ned Thomas

Y mis hwn, hanner canrif yn ôl, daeth rhyfel Biafra i ben. Methodd yr ymdrech i sefydlu gwlad annibynnol i'r bobl Igbo (yn bennaf) yn ne a de-ddwyrain Nigeria. Parhaodd y rhyfel am dros ddwy flynedd a hanner, a lladdwyd o gwmpas…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Ysbrydolwyd Hel y Mynydd (12 Ionawr 2020, S4C) gan y ffenomen sakte-TV yn Llychlyn: ‘teledu araf’. Yn 2009 darlledwyd rhaglen saith awr hynod boblogaidd ar y sianel NRK2 yn dogfennu siwrnai drên o Bergen i Oslo, prosiect a ddisgrifwyd yn y New Yorker fel ‘the iconic slow-TV programme’ ac a sbardunodd genre newydd. Enghraifft…

Cyfansoddi


Geraint Lewis

Ro’n i wedi bwriadu ysgrifennu stori, wir i chi. Dyna oedd y syniad. Ro’n i’n teimlo’n weddol hyderus, yn gwybod am y diffiniad clasurol o orfod cael dechrau, canol a diwedd – er nid o anghenraid yn y drefn yna, chwedl Samuel Beckett.

Dadansoddi


Huw L Williams

Mae pyrth dy fforest di, o wlad y Brutaniaid presennol, yn agored i’r eirias dân. Oni ddygwch ffrwyth yr awron, fe a’ch torrir rhag bod yn bobl.

Geiriau Morgan Llwyd yn Llyfr y Tri Aderyn (1653) yw y rhain, yn fynegiant o’r athrawiaeth a fyddai, yn ôl M Wynn Thomas, yn…

Cyfweld


Ivan Krastev

Wrth i'w gyfrol ddiweddaraf gael ei chyhoeddi – The Light That Failed: A Reckoning (2019, gyda Stephen Holmes) – bu Eurozine yn cyfweld ag Ivan Krastev, un o ddadansoddwyr amlycaf y newidiadau mawr ar waith yn Ewrop ar hyn o bryd, gan gynnwys cysyniadau sydd ynghlwm wrth Brexit megis 'y mwyafrif dan fygythiad'. Dadleua Ivan Krastev a Stephen Holmes…

Adolygu


Jane Aaron

Yn ôl rhagair Tegwen Morris, cyfarwyddwraig bresennol Merched y Wawr, ‘nid ffeministiaeth sy’n cael ei bortreadu’ yn y gyfrol hon ond ‘bywyd bob dydd’ menywod Cymru rhwng 1920 a 1960. Eto i gyd, yr hyn sydd yn debyg o daro darllenwyr yr 21g wrth iddynt droi tudalennau’r…

Dadansoddi


Keith Chapin

Cysyniad hynafol yw’r ‘aruchel’ a gafodd ei ddychmygu o’r newydd dro ar ôl tro. Hupsous yn yr hen Roeg, sublimis yn Lladin, sublime yn Ffrangeg a Saesneg, Erhaben yn Almaeneg: mae’n dynodi uchelder arbennig (neu’r safle oddi tano, sef ‘sub’ ‘limen’ – yn llythrennol, o dan drothwy). Roedd ‘arddull yr aruchel’ (stilus sublimus) â’i holl ddefnydd o drosiadau llachar, cymalau coeth ac ieithwedd gain, yn rhan…

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ...