Rhifyn 10 / Haf 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 10 / Haf 2019


27·07·2019

Cyhoeddir rhifyn Haf 2019 O'r Pedwar Gwynt ar 3 Awst 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at: 

O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Gaeaf 2019:
10 Hydref 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 10 / Haf 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: Myanmar, 2013 gan Bruno Barbey. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Byw dan jackboots Maggie Thatcher: sin roc Gymraeg yr 80au / Dafydd Rhys

Darllen llun / Aled Rhys Hughes gan Geoff Young

Pwy oedd Betsi Cadwaladr? / Gruffydd Jones

Yr hawl i siarad / Llion Wigley

Naid i'r tywyllwch / Angharad Penrhyn Jones

Doethineb iaith / Mererid Hopwood

Y Cartŵn / Boz Groden


Cyfweld

Holi Marie-Thérèse Castay: y grefft o gyfieithu ac anghofio'r hunan
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Stori fer: Maes B / Megan Angharad Hunter

Ysgrif: Ar drywydd teulu Ma Bufang / Qing Niao

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Damcaniaeth Niwmatig Ymarferol: darllen cerddi Iestyn Tyne / Mererid Puw Davies

Dinasyddiaeth, hil a dosbarth yng nghysgod Brexit / Daniel G Williams

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol

Adolygu Gadael Rhywbeth gan Iwan Huws  / Elis Dafydd

Adolygu Tom gan Cynan Llwyd  / Grug Muse

Adolygu On the Red Hill gan Mike Parker / Richard Crowe

 Adolygu Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru gan Pwyll ap Siôn a Wyn Thomas / Rhys Watkin

Adolygu Inconvenient Memories gan Anna Wang / Aled Gruffydd Jones 

Adolygu New Dark Age gan James Bridle / Huw Waters


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Yu Hua

Llyfrau yn y teulu / Heini Gruffudd

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 10

 


Dyddiad cyhoeddi: 27·07·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Tomos Morgan

Heb os mae angen cryn sensitifrwydd wrth ymhél – neu ymyrryd – â digwyddiad lle mae teimladau mor gryf ac emosiynau mor amrwd. Mewn cyd-destun newyddiadurol, er enghraifft, mae’n hysbys pa mor real yw perygl dwysáu trallod teuluoedd sydd eisoes mewn galar drwy gyhoeddi erthygl neu…

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ... 

Cyfansoddi


Rhiannon Ifans

Piciodd Ingrid i'r ardd i dorri cabatsien. Roedd hi’n ddychryn o oer, ac asgwrn ei chlun yn boen byw rhwng y gwynt main a’r eira’n pluo’n ysgafn o gwmpas ei phen. Ers dyddiau roedd yr awyr dywyll fel petai’n dal ei hanadl, yn gyndyn o ryddhau mwy na sgeintiad…

Cyfansoddi


Carl Chapple

Yn 2013 y dechreuodd fy niddordeb mewn dawns. Cynigiodd John Livingston, dawnsiwr a hen ffrind i mi, eistedd ar gyfer llun. Roeddwn yn gweithio ar gyfres o bortreadau o berfformwyr llwyfan ar y pryd – comedïwyr ac actorion yn bennaf ... 

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Dros y misoedd diwethaf aeth llawer ati i baentio ‘Cofiwch Dryweryn’ ar waliau ac adeiladau ar hyd a lled Cymru. O blith y rhai a welais i – mewn mannau cyhoeddus ac ar blatfform trydar – mae’r arwyddion fel petaent yn golygu amrywiol bethau i wahanol bobl. Gwelais un ag…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…