Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019


21·04·2019

Bydd rhifyn Gwanwyn 2019 O'r Pedwar Gwynt yn cael ei gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Haf 2019:
31 Mai 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370

Gwybodaeth am y clawr: llun gan Natasha Brooks. 
Mae Natasha Brooks yn artist ac yn wneuthurwr ffilm sydd yn byw yng ngogledd Cymru ac yn swydd Derby. Mae ei gwaith yn tynnu ar ei phrofiadau yn nofio, yn syrffio a deifio yn yr awyr agored ac yn archwilio ein perthynas dameidiog â byd natur. 


Cynnwys
 

Dadansoddi

Drysu peth ar y plan / Llŷr Gwyn Lewis

Darllen llun / James Morris gan Diane Bailey

Cadw iaith a cholli gwareiddiad / Richard Glyn Roberts

Brad y deallusion / Samuel Abrahám

Symud tŷ / Angharad Closs Stephens

Nofio i fyd arall / Angharad Penrhyn Jones


Cyfweld

Holi Édouard Louis: dagrau gwleidyddol yn Ewrop
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Cerddi: Annhymorol / Mererid Puw Davies

Rhannu stori, torri geiriau / Casi Dylan 

Stori fer: Cyrraedd dwyfoldeb / Dyfan Maredudd Lewis

Ysgrif: Gwylnosi / Morgan Owen

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Datglymu'r teulu cyfalafol: ffilmiau Ozu a Kore-eda / Emyr Glyn Williams

Chwilio am yr enaid yng ngwaith Emyr Humphreys a Marilynne Robinson / M Wynn Thomas

Dethol hanes, hanes dethol? Adolygu Cymru mewn 100 Gwrthrych gan Andrew Green / Ceridwen Lloyd-Morgan

Ar afon fawr Ohio: adolygu Ynys Fadog gan Jerry Hunter / Gruffydd Aled Williams

Adolygu Y Digymar Iolo Morganwg gan Geraint H Jenkins / Robin Chapman

Adolygu Dignity gan Alys Conran  / Grug Muse

Adolygu Perthyn gan Sian Northey / Bethan Mair

 Adolygu Colli'r Hogiau gan Alan Llwyd / Meilyr Powel

Adolygu Bwytai Cymru gan Lowri Cooke / Nici Beech

Adolygu The Value of Everything gan Maria Mazzucato / Dyfrig Williams

Adolygu Llenydda, Gwleidydd a Pherfformio gan E Gwynn Matthews (gol.) / Gareth Evans-Jones

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Didier Eribon

Y Cartŵn / Boz Groden

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod: Daearu Ewrop / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 21·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Dros y misoedd diwethaf aeth llawer ati i baentio ‘Cofiwch Dryweryn’ ar waliau ac adeiladau ar hyd a lled Cymru. O blith y rhai a welais i – mewn mannau cyhoeddus ac ar blatfform trydar – mae’r arwyddion fel petaent yn golygu amrywiol bethau i wahanol bobl. Gwelais un ag…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…

Adolygu


Esyllt Lewis

Pnawn glawog, pawb bach yn fflat, naws oer yn yr awyr. Dydd Sadwrn ola’ Steddfod. Trodd sudd yr wythnos yn byllau mwdlyd dan draed. Brysiais draw o’r maes i Oriel Ffin y Parc cyn i’r falen Eisteddfodol allu gafael ynof. Dyma ofod gogoneddus yn y goedwig, yn gynnes ynghanol…

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Yn ôl ar y lôn, ceisia Dadi dynnu ei sylw’i hun oddi ar sŵn y caneuon plant sy’n llenwi’r car. Mae mewn lle rhyfedd – wedi laru ar garafanio, a ddim eisiau noson arall mewn carafán am amser hir, ond eto’n dyheu am dripiau eraill. Nid yw’n siŵr pam y mae’n mwynhau…

Cyfansoddi


Beirniad: Aled Llion Jones

Cyhoeddwyd ar ddydd Iau wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst (8 Awst 2019) mai Morgan Owen yw enillydd Her Gyfieithu 2019. Yn hanu o Ferthyr Tudful, graddiodd gydag MA Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd o Brifysgol Caerdydd yn 2017 ... 

Adolygu


Amrywiol

Dwi wedi darllen ac edmygu gwaith sawl awdur o Iwerddon yn ystod y blynyddoedd diwethaf: Fintan O’Toole, Sally Rooney, Colm Tóibín, Sara Baume, Nicole Flattery. Gwelwyd datblygiadau gwleidyddol cyffrous yn ystod y cyfnod hwn, megis y refferendwm ar erthyliad y llynedd; mae’r genedl…

Adolygu


Huw Waters

Prif gonsýrn James Bridle yn y gyfrol hon yw tynnu ein sylw at y modd y cawn ein camarwain o ganlyniad i’n hymddiriedaeth mewn technoleg. Tueddwn i feddwl bod gallu technoleg i gasglu mwy a mwy o ddata o reidrwydd yn ein harwain…

Adolygu


Richard Crowe

Roedd 2006 yn flwyddyn nodedig yn hanes hoyw Machynlleth. Dyna’r flwyddyn y cynhaliwyd y seremoni partneriaeth sifil gyntaf yn y dref, ychydig fisoedd ar ôl i’r gyfraith ganiatáu hynny, a hynny rhwng dau o gymeriadau’r gyfrol hon, sef George a Reg. Yn dystion i’r seremoni roedd…