Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019
Rhifyn Print

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019


21·04·2019

Bydd rhifyn Gwanwyn 2019 O'r Pedwar Gwynt yn cael ei gyhoeddi ar 30 Ebrill 2019.

I dderbyn pob rhifyn print drwy'r post (Haf, Gaeaf, Gwanwyn) tanysgrifiwch yn y
fan hon neu anfonwch siec am £15 yn daladwy i 'O'r Pedwar Gwynt Cyf', ynghyd â'ch 
enw a'ch cyfeiriad, at O'r Pedwar Gwynt, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2DG.

Dyddiad cau archebu gofod hysbysebu yn rhifyn Haf 2019:
31 Mai 2019 / post@pedwargwynt.cymru

Rhifyn 9 / Gwanwyn 2019, 44tt, £4.95, 275 x 370


Cynnwys
 

Dadansoddi

Drysu peth ar y plan / Llŷr Gwyn Lewis

Darllen llun / James Morris gan Diane Bailey

Cadw iaith a cholli gwareiddiad / Richard Glyn Roberts

Brad y deallusion / Samuel Abrahám

Symud tŷ / Angharad Closs Stephens

Nofio i fyd arall / Angharad Penrhyn Jones


Cyfweld

Holi Édouard Louis: dagrau gwleidyddol yn Ewrop
 

Cyfansoddi

Dyddiadur myfyrdodau / Jan Morris a Twm Morys

Cerddi: Annhymorol / Mererid Puw Davies

Rhannu stori, torri geiriau / Casi Dylan 

Stori fer: Cyrraedd dwyfoldeb / Dyfan Maredudd Lewis

Ysgrif: Gwylnosi / Morgan Owen

Y Rhawnbais / Jerry Hunter


Adolygu

Datglymu'r teulu cyfalafol: ffilmiau Ozu a Kore-eda / Emyr Glyn Williams

Chwilio am yr enaid yng ngwaith Emyr Humphreys a Marilynne Robinson / M Wynn Thomas

Dethol hanes, hanes dethol? Adolygu Cymru mewn 100 Gwrthrych gan Andrew Green / Ceridwen Lloyd-Morgan

Ar afon fawr Ohio: adolygu Ynys Fadog gan Jerry Hunter / Gruffydd Aled Williams

Adolygu Y Digymar Iolo Morganwg gan Geraint H Jenkins / Robin Chapman

Adolygu Dignity gan Alys Conran  / Grug Muse

Adolygu Perthyn gan Sian Northey / Bethan Mair

 Adolygu Colli'r Hogiau gan Alan Llwyd / Meilyr Powel

Adolygu Bwytai Cymru gan Lowri Cooke / Nici Beech

Adolygu The Value of Everything gan Maria Mazzucato / Dyfrig Williams

Adolygu Llenydda, Gwleidydd a Pherfformio gan E Gwynn Matthews (gol.) / Gareth Evans-Jones

Cyfrolau’r bwrdd bach / Amrywiol


Colofnau

Yr awdur yn ei elfen / Didier Eribon

Y Cartŵn / Boz Groden

Gwynt y Dwyrain / Mihangel Morgan

Socrates ar y stryd / Huw L Williams

Cyffesion llyfrbryf / Emyr Ll Gruffudd

Geiriau / Dylan Foster Evans

Croesair / Morus Venti

Y Cofnod: Daearu Ewrop / Sioned Puw Rowlands

Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


 

Categorïau:

Rhifyn 9

 


Dyddiad cyhoeddi: 21·04·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Dadansoddi


Morgan Owen

Beth yw wyneb poblyddiaeth? Wyneb blinedig, trist, trallodus. Nid yw’r ffromi a’r ysgyrnygu ond crychau egnïol, dros dro, ar y wyneb hwn; yn y dwfn y mae’r casineb yn llechu. A phrin mewn gwirionedd y bydd y casineb hwn yn brigo’n agored yng nghwrs y rhygnu…

Dadansoddi


Bethan Wyn Jones

I mi, un o linellau mwyaf dirdynnol y Gymraeg ydi hon gan Dafydd Namor: ‘Ni ddyly Mai ddeilio mwy.’ Fedra i ddim meddwl am lawer o bethau gwaeth na Mai yn methu deilio. Ond dyma ydi hanfod adroddiad a gyhoeddwyd 6 Mai 2019 gan y…

Adolygu


Rhianwen Daniel

Mae cymhwyso damcaniaeth ôl-drefedigaethol at hanes, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn gynyddol ffasiynol dros y blynyddoedd diwethaf. Enghraifft newydd o hyn yw llyfr Martin Johnes, Wales: England’s Colony? Yn y gyfrol hon, dadleuir i'r gwrthwyneb na ddylid dehongli’r berthynas rhwng Cymru a Lloegr mewn termau trefedigaethol.

Cyfansoddi


Dyfan Maredudd Lewis

Mi roeddwn innau fel chithau unwaith. Yn ddiriaeth o foleciwlau. Fe’m ganed ac fe’m maged o’r fron fel baban o’ch rhywogaeth chi.

Ystyriwch eich safle yn nhrefn daear, ar ba begwn o’r echel hon ydych chi’n trigo – daioni ynte drygioni? Tybed a yw pegynnau moesoldeb dynolryw mor glir
i…

Cyfansoddi


Casi Dylan

‘Wennol Bwlch a Chilhollt’ Caryl Lewis oedd y stori a’n cyflwynodd ni i’n gilydd. Stori gariad o’r casgliad Plu (2013), wedi ei hadrodd o safbwynt Emrys, mab fferm a glymwyd i’w aelwyd gan amgylchiadau, ac a arhosodd yno yn y gobaith y dôi ei gariad cyntaf ’nôl ato o’i theithio byd: ‘Roedd…

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Symudais i Abertawe i fyw ddechrau mis Ionawr 2016, yn ystod y gaeaf hwnnw lle bu hi’n bwrw glaw am bron i ddeufis yn ddi-baid. Gyrrais i lawr mewn car benthyg oherwydd fy mod wedi dinistrio fy nghar fy hun naw mis…

Adolygu


Gruffydd Aled Williams

‘Epig o nofel fydd yn byw yn y cof’ meddai Jon Gower mewn broliant ar glawr y nofel hon. Anodd fyddai anghytuno: o ran rhychwant amser a chymeriadaeth dyma’r fwyaf uchelgeisiol o bum nofel Jerry Hunter, ac, fe ddichon, un o’r nofelau mwyaf uchelgeisiol erioed…

Adolygu


Ceridwen Lloyd-Morgan

Bu pobl yn hoff o wneud rhestri erioed. Cymorth i’r cof, mae’n debyg, oedd diben llawer o’r casgliadau o enwau, ffenomenâu, traddodiadau neu wybodaeth arall a fu’n boblogaidd yn yr Oesoedd Canol. Ar wahân i’r Trioedd, lle crynhowyd traddodiadau storïol mewn cyfresi o dri, bu bri ar restri o bump, o saith, naw,…