# Elan Grug Muse

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Mae delweddau o drais yn rhan annatod a holl-bresennol o’n bywydau heddiw. Ac eto, mae’n debyg na fu cyfnod mwy tawel yn hanes Cymru o ran ein profiad uniongyrchol o derfysg. Peryglus, wrth gwrs, yw galw unrhyw gyfnod yn unigryw. Ond ni fu…

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Mae yna rywbeth sinematig yn arddull Sonia Edwards. Nid fel rhyw flocbyster Americanaidd, ond yn hytrach fel ffilm artistig o’r cyfandir – digon o dawelwch llawn ystyr a phalet o liwiau symbolaidd. Fel mae’r clawr yn ei awgrymu, arlliwiau o goch, gwyn a du yw…

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Petawn i’n gorfod disgrifio Gwales mewn un gair, uchelgeisiol fyddai hwnnw. A taswn i’n cael ychwanegu dau arall, mi fyddwn i’n ychwanegu mentrus a chwareus. Mae darllenwyr Cymru wedi arfer efo nofelau realaidd, pridd-ac-adfeilion-a-charcasau-ŵyn-bach, a thros y blynyddoedd mae nhw wedi glynu’n reit ystyfnig at yr hyn maen nhw’n ei hoffi. Pwy a ŵyr, wedyn, be wnân nhw efo nofel…

# Elan Grug Muse


Grug Muse

‘Trwy ddrych’ oedd testun y Goron yn Eisteddfod Môn 2017. Y mae drych, yn ôl ei natur, yn dangos i ni ryw ddarlun o’n byd. Llun sydd efallai’n gyfarwydd, ond nid yr union lun yr ydym wedi arfer ei weld gyda’n llygaid noeth. Dyna oedd yng nghefn fy meddwl wrth…

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Mae nofel gyntaf Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn ymdrin â hunaniaeth yn ei hanfod. Beth sy’n sail i’n hunaniaeth ni? Teulu? Gwaed? Cymdeithas? Daearyddiaeth? A beth sy’n digwydd pan fo seiliau'r hunaniaeth honno yn cael eu rhwygo?

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Cwlwm o bechodau ac euogrwydd sy’n rhwymo nofel newydd Elen Wyn ynghyd, a greddfau mamol sy’n gyrru ei chymeriadau. Ond merched treisgar yw'r rhain; menywod sydd wedi crwydro yn eithaf pell o ystrydeb ‘mam Gymreig’ Dr Kate.

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Bu cryn ddisgwyl am Abermandraw, cyfrol ryddiaith gyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth. Elan Grug Muse sy'n cloriannu'r portread deifiol hwn o gymdeithas Gymraeg ddosbarth gweithiol ynghyd â chymeriadau benywaidd y dref ddychmygol.

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Ni chyhuddwyd Rhys Mwyn erioed o fod yn ddyn heb genhadaeth. Mae ei gyfrol ddiweddaraf, Cam Arall i'r Gorffennol, yn chwilio arwyddocâd a dylanwad ein chwedlau a’n hanesion - ac yn ysgogi ein hadolygydd i weithredu! 

# Elan Grug Muse


Grug Muse

Pan fydd coeden yn syrthio mewn coedwig, yr arferiad ymysg y boblach mewn cylchoedd mwy haniaethol eu diddordebau fydd holi: pe bai neb yno i glywed y twrw, a fyddai’r goeden wedi gwneud sŵn wrth syrthio?

Wel, pan fu farw Dr Meredydd Evans…