# Rhifyn 2

# Rhifyn 2


Huw L Williams

Mae hi’n gyd-ddigwyddiad rhyfedd bod Prydeindod yn dathlu pen-blwydd nodedig ar adeg pan fo’r cysyniad sy’n destun i’r gyfrol yn fwy dadleuol, dylanwadol a dinistriol nag a fu ers degawdau. 

# Rhifyn 2


Iolo ap Dafydd

Mae’n fore Sul. Hyd yn oed am un ar ddeg y bore, does yna fawr ddim trafnidiaeth. Ac ugain miliwn yn cyd-fyw yn Istanbwl, mae hynny’n wyrth. Diwrnod o ddiogi ydy hwn i’r Twrciaid. Yn yr haul cynnes, sydd, serch hynny, wedi colli ei…

# Rhifyn 2


Sara Penrhyn Jones

Gofynnodd fy mab i mi’n ddiweddar a oeddwn i erioed wedi gweld draenog. Edrychais arno'n syfrdan. Roedd draenogod yn gymaint rhan o fy mhlentyndod â chrafu pengliniau, danadl poethion a gwneud cadwyni o lygad y dydd. Doedd gen i ddim syniad y gallai…

# Rhifyn 2


Mihangel Morgan

Creadur dirgel yn ein llenyddiaeth yw Claf Abercuawg. Ble oedd Abercuawg? Dadansoddwyd y cwestiwn gyda threiddgarwch gan R S Thomas. Ond beth oedd ei glefyd? Mae un peth yn sicr; ni chafodd fynd i ysbyty.

# Rhifyn 2


Peredur Lynch

'Draw i Ŵyr, drwy Eryri, Mae siom lle tramwyais i.'

# Rhifyn 2


Sian Northey

‘Mi gawn ni’n talu ’sti.’

Ac am fod yr hynaf angen esgidiau a bara mor ddrud ac Anna’n poeni y byddai hi angen bydwraig adeg yr enedigaeth, mi es i efo nhw. Doedd dim angen malu’r drws dweud gwir ond mi wnaethon ni, gan eu bod nhw wedi rhoi…

# Rhifyn 2


Sioned Puw Rowlands

Bob deuddeng mis, mi fyddaf, fatha chi, yn cofnodi diwedd blwyddyn. Mi fydd arferion awdit y gweithle wedi treiddio i ymgeledd y cartref a'i swcr, wrth i mi gael fy nghymell i wneud rhestrau ac asesu'r hyn a gyflawnwyd; wrth edrych yn ôl…

# Rhifyn 2


Golygyddol

Ar y gwastad llenyddol, ar un olwg, y mae’r frwydr fawr heddiw. Brwydr dros ein heneidiau ydyw. Mae yna berthynas anwrthdro rhwng yr hyn a ddarllenwn, y modd y darllenwn ef a’r hyn a deimlwn, a feddyliwn ac a gredwn yn sgil hynny.

# Rhifyn 2


Angharad Price

Yn yr arddangosfa ‘Taith: I Jan Morris’ sydd ym Mhlas Glyn-y-Weddw tan noswyl Nadolig eleni mae glôb wedi ei sybachu yn hongian o’r nenfwd. Dyma'r ‘Byd wedi Crebachu’, teyrnged Craig Wood i Jan Morris - un o bedair teyrnged ar ddeg i’r awdures ryfeddol o Lanystumdwy gan artistiaid o…