Adolygu

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Adolygu


Meinir Pierce Jones

‘Pwy ydyn ni pan mae’r cof yn diffodd?’ Hwn ydi’r cwestiwn canolog yn y nofel hon gan Rhiannon Ifans, a gipiodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Sir Conwy. Mae’n gwestiwn sy’n poeni ac wedi poeni llaweroedd o deuluoedd, yn cynnwys fy nheulu i fy hun, yn sgil y…

Adolygu


Sioned Puw Rowlands

Mae’r nofel gofiannol hon gan yr awdur o Rwmania, Norman Manea (1936-), yn mentro gwneud rhywbeth sydd yn cynyddol bwyso arnom heddiw: mynd ar daith i galon hanes lle nad ydym bellach yn bod. Profiad cyffredin yn y blynyddoedd diwethaf ydi colli gafael ar…

Adolygu


Rhys Kaminski-Jones

Ymddangosodd y radical rhamantaidd John Thelwall yn Llyswen yn 1797 heb fawr o rybudd. Dyn y ddinas ydoedd, wedi ei eni a’i fagu yn Llundain, ac wedi treulio’r rhan helaethaf o’i flynyddoedd blaenorol ym mwrlwm peryglus ei chymdeithasau gwleidyddol. Ond roedd yn ddyn…

Adolygu


Deian Hopkin

Ganrif yn ôl, cyrhaeddodd y band jazz cyntaf Brydain, o America, a dyna ddechrau’r ‘Oes Jazz’ yn yr ynysoedd hyn. Dros y blynyddoedd, hanes amrywiol a gafodd y gerddoriaeth hon yng Nghymru; llanw a thrai, un funud yn ffynnu, y funud nesaf yn fregus. Ac…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Darllenais y gyfrol hon yn araf; nid oedd modd ei threulio yn rhy gyflym, oherwydd mae pob tudalen, bron iawn, yn haeddu sylw gofalus ac yn gofyn am fyfyrio dwys. Er mai ymwneud â hanes diweddar Twrci y mae How To Lose a…

Adolygu


Marged Tudur

Dwi wedi meddwl ers dyddiau ysgol fod gen i enw digon anghyffredin a mymryn yn hen ffasiwn. ‘Margiad’ oeddwn i i bobl capel a’u cyfoedion ac, i’r to fymryn bach yn iau, ‘Mared’, a feiddiwn i mo’u cywiro. Yn ugain oed ac yn fyfyriwr yn Aberystwyth, dyna’r…

Adolygu


Guto Dafydd

Mae nofel ddiweddaraf Michel Houellebecq, Serotonin, yn dilyn Florent-Claude, biwrocrat canol oed fu’n gweithio ar un adeg i Monsanto, wrth iddo ddygymod â cholli ei libido a methu ag atal dirywiad diwydiant amaeth Ffrainc. Mae Florent-Claude yn penderfynu dianc rhag ei fywyd, a threulio’i amser yn…

Adolygu


Ceridwen Lloyd-Morgan

Beth yw steampunk yn Gymraeg? Cynigir agerstalwm ym mroliant y nofel hon: bathiad clyfar ond anfoddhaol gan ei fod â naws rhy hiraethus onid sentimental. Nid yw’n awgrymu chwaith yr elfen ffantasïol, gwyddonias sydd fel arfer yn nodweddu’r math hwn o waith creadigol…

Adolygu


Tomos Morgan

Heb os mae angen cryn sensitifrwydd wrth ymhél – neu ymyrryd – â digwyddiad lle mae teimladau mor gryf ac emosiynau mor amrwd. Mewn cyd-destun newyddiadurol, er enghraifft, mae’n hysbys pa mor real yw perygl dwysáu trallod teuluoedd sydd eisoes mewn galar drwy gyhoeddi erthygl neu…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…

Adolygu


Esyllt Lewis

Pnawn glawog, pawb bach yn fflat, naws oer yn yr awyr. Dydd Sadwrn ola’ Steddfod. Trodd sudd yr wythnos yn byllau mwdlyd dan draed. Brysiais draw o’r maes i Oriel Ffin y Parc cyn i’r falen Eisteddfodol allu gafael ynof. Dyma ofod gogoneddus yn y goedwig, yn gynnes ynghanol…