Adolygu

Adolygu


Alun Llwyd

Ymhell bell yn ôl, cefais drip gorau'r flwyddyn i Bookland yn Wrecsam i brynu blwyddlyfr y cylchgrawn pop, Sgrech. Darganfyddais pwy oedd yn chwarae'r gitâr fâs i Trobwll, darllenais am (ond chlywais i ddim nodyn gan) T Dunlop Williams, a daeth 'canu pop Cymraeg' yn air yn ogystal â…

Adolygu


Gideon Koppel

Dw i ar awyren Ryanair o Chania, ar ynys Creta, i Stansted. Er bod y profiad yn ddigon anghysurus – cawn ein gyrru fel anifeiliaid ar hyd y maes awyr a’n gorfodi i aros heb eglurhad fan hyn fan draw – mae yna deimlad…

Adolygu


Elfed ap Nefydd Roberts

Yn y gyfrol a enillodd iddi’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Môn eleni, y mae gan Sonia Edwards stori fer – stori sy’n rhoi ei theitl i’r gyfrol, sef Rhannu Ambarél. Ei thema yw galar merch o’r enw Cat sydd wedi colli ei chymar i ganser. Fel hyn y mae Cat yn…

Adolygu


Ceridwen Lloyd-Morgan

Ddechrau’r 1980au gosododd ffermwr o ucheldir Ceredigion fwthyn ar ei dir i Gymraes leol a’i chymar o Sais. Difarodd yn syth pan ddechreuodd y Sais greu llanastr yn y tŷ a cham-drin y wraig ifanc – hyd heddiw, erys craith ar un o’r drysau lle…

Adolygu


Emyr Ll Gruffudd

'Bydd dyn wedi troi’r hanner-cant yn gweld yn lled glir / Yr awduron a’r llyfrau a foldiodd ei fywyd e’. Nid trwy gamddyfynnu Gwenallt y mae cychwyn adolygiad efallai, ond dyna beth aeth trwy fy meddwl yn ddiweddar wrth gychwyn ar y dasg ddiddiolch o chwalu llyfrgell…

Adolygu


Jeremy Miles

Un o’r delweddau mwyaf trawiadol yng nghyfrol Songlines Bruce Chatwin yw’r syniad o gynfrodorion Awstralia yn ‘canu’ byd, tir, gwlad i fodolaeth (‘singing the world into existence’), syniad bod disgrifio’r byd mewn cerdd yn weithred greadigol, enedigol. Mae’n sicr na chlywodd Iolo Morganwg erioed am ‘dreamtime’ pobl…

Adolygu


Elan Grug Muse

Mae yna rywbeth sinematig yn arddull Sonia Edwards. Nid fel rhyw flocbyster Americanaidd, ond yn hytrach fel ffilm artistig o’r cyfandir – digon o dawelwch llawn ystyr a phalet o liwiau symbolaidd. Fel mae’r clawr yn ei awgrymu, arlliwiau o goch, gwyn a du yw…

Adolygu


Einion Gruffudd & Ben Lake

'Pe bai Leanne Wood yn darllen y llyfr hwn, byddai’n newid hanner yr hyn mae hi’n ddweud.’ Dyna ddywedodd Einion Gruffudd wrth Ben Lake ar ei noson olaf yntau o ryddid — neu o gaethiwed — cyn cael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion yn gynharach…

Adolygu


Mared Llywelyn

Hawdd dychmygu bod llawer un ar bigau’r drain wrth weld taith Mwgsi yn dynesu a rhywun yn ymwybodol y byddai llygaid pawb ar y cynhyrchiad. Roedd yn addo bod yn brofiad anodd ac emosiynol ar y gorau, oherwydd nid stori wneud yw hon ond stori wir.…

Adolygu


Iwan England

Fe’m magwyd i lai na dau gan metr o ddrws ffrynt cartre’r awdur, Huw Lewis. Roedd ei blentyndod e’n cwmpasu’r chwedegau a saithdegau’r ganrif ddiweddaf, cyfnod allweddol yn hanes pentref Aberfan. Dyma’r adeg pan lwyddodd y gymuned i ailadeiladu, gan glirio olion trychineb 1966 a sefydlu…

Adolygu


Elan Grug Muse

Petawn i’n gorfod disgrifio Gwales mewn un gair, uchelgeisiol fyddai hwnnw. A taswn i’n cael ychwanegu dau arall, mi fyddwn i’n ychwanegu mentrus a chwareus. Mae darllenwyr Cymru wedi arfer efo nofelau realaidd, pridd-ac-adfeilion-a-charcasau-ŵyn-bach, a thros y blynyddoedd mae nhw wedi glynu’n reit ystyfnig at yr hyn maen nhw’n ei hoffi. Pwy a ŵyr, wedyn, be wnân nhw efo nofel…

Adolygu


Elan Grug Muse

‘Trwy ddrych’ oedd testun y Goron yn Eisteddfod Môn 2017. Y mae drych, yn ôl ei natur, yn dangos i ni ryw ddarlun o’n byd. Llun sydd efallai’n gyfarwydd, ond nid yr union lun yr ydym wedi arfer ei weld gyda’n llygaid noeth. Dyna oedd yng nghefn fy meddwl wrth…

Adolygu


Ruth Richards

Ai peth fel ’ma, mewn difri, oedd Eisteddfod y bedwaredd ganrif ar bymtheg? Rhyfeddwn at ffotograffau John Thomas o Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl yn 1884, a'r un pryd fe'n gorfodir i'w cydnabod fel cofnod cywir. Ffotograffiaeth, wedi'r cwbl, yw un o'r cyfryngau amlycaf i gyflwyno'r…

Adolygu


Gwydion Gruffudd

Beth ’sgwn i yw’r rhesymau dros y diffyg cydnabyddiaeth i gyraeddiadau y tu hwnt i’r ‘pethe’ traddodiadol yng Nghymru? Wrth gofio’r Athro Phil Williams, ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae dyn yn meddwl y dylai fod wedi cael cymaint os nad mwy o gydnabyddiaeth am ei waith ffiseg…

Adolygu


Amrywiol

Nofelau, cofiannau, llyfrau ffotograffiaeth. Hanes a straeon. Hen lyfrau, llyfrau newydd - detholiad rhai o bobl Môn o'r llyfrau am yr ynys a wnaeth yr argraff fwyaf arnynt. 

Adolygu


Gruffydd Aled Williams

Gruffydd Aled Williams sy'n cloriannu cyfrol gyntaf hirddisgwyliedig Yr Athro Peredur Lynch o farddoniaeth. Er hired yr aros mae'r awdur yn sicr, er i bethau eraill fynd â bryd y bardd, na chladdwyd ei awen dan bwysau plwm yr 'academaidd fanylion'.