Adolygu

Adolygu


Mared Llywelyn

Hawdd dychmygu bod llawer un ar bigau’r drain wrth weld taith Mwgsi yn dynesu a rhywun yn ymwybodol y byddai llygaid pawb ar y cynhyrchiad. Roedd yn addo bod yn brofiad anodd ac emosiynol ar y gorau, oherwydd nid stori wneud yw hon ond stori wir.…

Adolygu


Iwan England

Fe’m magwyd i lai na dau gan metr o ddrws ffrynt cartre’r awdur, Huw Lewis. Roedd ei blentyndod e’n cwmpasu’r chwedegau a saithdegau’r ganrif ddiweddaf, cyfnod allweddol yn hanes pentref Aberfan. Dyma’r adeg pan lwyddodd y gymuned i ailadeiladu, gan glirio olion trychineb 1966 a sefydlu…

Adolygu


Elan Grug Muse

Petawn i’n gorfod disgrifio Gwales mewn un gair, uchelgeisiol fyddai hwnnw. A taswn i’n cael ychwanegu dau arall, mi fyddwn i’n ychwanegu mentrus a chwareus. Mae darllenwyr Cymru wedi arfer efo nofelau realaidd, pridd-ac-adfeilion-a-charcasau-ŵyn-bach, a thros y blynyddoedd mae nhw wedi glynu’n reit ystyfnig at yr hyn maen nhw’n ei hoffi. Pwy a ŵyr, wedyn, be wnân nhw efo nofel…

Adolygu


Elan Grug Muse

‘Trwy ddrych’ oedd testun y Goron yn Eisteddfod Môn 2017. Y mae drych, yn ôl ei natur, yn dangos i ni ryw ddarlun o’n byd. Llun sydd efallai’n gyfarwydd, ond nid yr union lun yr ydym wedi arfer ei weld gyda’n llygaid noeth. Dyna oedd yng nghefn fy meddwl wrth…

Adolygu


Ruth Richards

Ai peth fel ’ma, mewn difri, oedd Eisteddfod y bedwaredd ganrif ar bymtheg? Rhyfeddwn at ffotograffau John Thomas o Eisteddfod Genedlaethol Lerpwl yn 1884, a'r un pryd fe'n gorfodir i'w cydnabod fel cofnod cywir. Ffotograffiaeth, wedi'r cwbl, yw un o'r cyfryngau amlycaf i gyflwyno'r…

Adolygu


Gwydion Gruffudd

Beth ’sgwn i yw’r rhesymau dros y diffyg cydnabyddiaeth i gyraeddiadau y tu hwnt i’r ‘pethe’ traddodiadol yng Nghymru? Wrth gofio’r Athro Phil Williams, ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae dyn yn meddwl y dylai fod wedi cael cymaint os nad mwy o gydnabyddiaeth am ei waith ffiseg…

Adolygu


Amrywiol

Nofelau, cofiannau, llyfrau ffotograffiaeth. Hanes a straeon. Hen lyfrau, llyfrau newydd - detholiad rhai o bobl Môn o'r llyfrau am yr ynys a wnaeth yr argraff fwyaf arnynt. 

Adolygu


Gruffydd Aled Williams

Gruffydd Aled Williams sy'n cloriannu cyfrol gyntaf hirddisgwyliedig Yr Athro Peredur Lynch o farddoniaeth. Er hired yr aros mae'r awdur yn sicr, er i bethau eraill fynd â bryd y bardd, na chladdwyd ei awen dan bwysau plwm yr 'academaidd fanylion'.

Adolygu


Rhiannon Marks

Wrth deithio o Gaerdydd i Aberdâr i lansiad 60 gan Mihangel Morgan, Rhiannon Marks sy'n mynd ar daith drwy ei pherthynas hi ei hun â gwaith yr awdur toreithiog.

Adolygu


Mererid Puw Davies

Dyma edrych yn ôl hanner can mlynedd namyn un, ac yna bron i gan mlynedd, i wledydd nad ydynt yn bodoli bellach i weld a yw'r cyfnodau hynny wedi gadael neges inni, mewn inc anweledig...

Adolygu


Llŷr Gwyn Lewis

Anodd iawn yw peidio â meddwl am ffiniau y dyddiau hyn. Mae rhai ohonom yn gyson yn meddwl am ffyrdd o’u cryfhau a’u gwneud yn anos eu croesi; eraill yn dymuno eu dymchwel, ac yn teimlo’r angen am gael mynd trwyddynt yn fwy nag erioed.

Adolygu


Melinda Gray

Mewn cyfrol newydd sydd i’w chroesawu’n gynnes, mae Rhiannon Heledd Williams yn nodi bod y diddordeb rhamantaidd yn y Batagonia Gymreig wedi bwrw cysgod dros y diddordeb yn hanes a chynnyrch diwylliannol y Cymry a ymsefydlodd yn America yn ystod y bedwaredd…

Adolygu


Math Wiliam

Mae’n syniad sydd wedi croesi meddwl mwy nag ambell i Gymro a Chymraes wrth wylio Game of Thrones: ‘Fe ddylai rhywun roi’r driniaeth hon i’r Mabinogi’. Nid dyna'n union a geir yn Dadeni ond mae digon yma i fodloni chwant selogion y gyfres honno am drais, rhyw a chyffro.

Adolygu


Elan Grug Muse

Mae nofel gyntaf Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn ymdrin â hunaniaeth yn ei hanfod. Beth sy’n sail i’n hunaniaeth ni? Teulu? Gwaed? Cymdeithas? Daearyddiaeth? A beth sy’n digwydd pan fo seiliau'r hunaniaeth honno yn cael eu rhwygo?

Adolygu


Llŷr Titus

Dyna eiriau Saunders Lewis pan ofynnwyd iddo am ganiatâd i addasu Siwan yn opera. Cynhwyswyd y geiriau hynny yn rhaglen addasiad operatig newydd o Y Tŵr gan Gwenlyn Parry. Ond ai dewrder neu ffolineb oedd hynny?

Adolygu


Bethan Mair

Gan nad oes sicrwydd o hyd am gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn, teimlai’r gweisg Cymraeg sy’n aelodau o Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru y byddai’n dda cael o leiaf un digwyddiad sy’n denu pobl i drafod, darllen a phrynu llyfrau Cymraeg y tu allan i’r Eisteddfod.