Colofnau

Colofnau


Mihangel Morgan

Er mwyn dianc rhag twymyn yr ymgyrch etholiadol – Carwyn nad yw’n Corbyn bondigrybwyll, arweinydd Prennaidd Plaid Cymru ac ymddangosiad brawychus anochel Mark Williams neu Ann Clwyd ar garreg y drws (yr unig adeg y cewch chi gipolwg ar y troglodeitau hyn yw pan…

Colofnau


Huw L Williams

Dim ond ar ôl dod yn oedolyn y deuthum i werthfawrogi pa mor ffodus yr oeddwn i gael fy magu mewn pentref bach gwledig yng ngogledd Ceredigion. Roedd yna gaeau, coed a bryniau, bywyd gwyllt yn ein hamgylchynu, lôn dawel a chriw o…

Colofnau


Eigra Lewis Roberts

Fûm i erioed yn hoff o ‘hen waldiwr tragwyddoldeb’ na’i chwaer fach sy’n mynnu’i lle ar fy ngarddwrn. I mi, gormeswr ydi Amser, yn mynnu ei ffordd ei hun ac yn fy ngorfodi i ildio iddo, dro ar ôl tro. Rwy’n cofio teimlo ias o arswyd pan ddarllenais…

Colofnau


Dylan Foster Evans

Ei gyd-destun yw gogoniant gair. Yn yr ymgysylltu â geiriau eraill y mae’r gwefru; yn y gwrthdaro y daw’r gwreichion. Fel callestr ar ddur. Ond mae geiriau weithiau’n hunangynhaliol, yn sefyll ar eu traed eu hunain, heb gynhaliaeth eu cymheiriaid ...

Colofnau


Sioned Puw Rowlands

Fedra i ddim cofio pryd wnes i ddyheu ddwythaf am wyliau. Ond medraf gofio'n iawn yr olwg od ar wyneb pobl wrth i mi ddychwelyd bob hydref a mynegi llawenhad o fod yn ôl yn rhigolau bywyd ... 

Colofnau


Sioned Puw Rowlands

Dywedir bod llenyddiaeth ar ei gorau yn torri rheolau, yn ailgyflunio'r tir ac yn ein galluogi i weld pethau o'r newydd. Fel petai'r awdur wedi llwyddo, trwy gael y nerth i graffu ar galon y gwir, i fynd tu hwnt i bethau.

Colofnau


Dylan Foster Evans

Fel ym mhob dinas, mae gwahanol naratifau yn gweu trwy’i gilydd yng Nghaerdydd. Mae stori’r brifddinas a bleidleisiodd ‘na’ yn refferendwm 1997 yn cyd-fyw â ‘chwyldro tawel’ o blaid yr iaith Gymraeg. Dywed rhai mai dinas na lwyddodd erioed i ‘bwnio’i phwysau’ llenyddol yw Caerdydd ...

Colofnau


Huw L Williams

Ni fu gwell cyfle i roi delfryd ar waith fel athronydd nag yn achos y frwydr dros ysgol Gymraeg i Grangetown a Threbiwt yn ne Caerdydd. Mae manylion yr achos yn hysbys erbyn hyn, ar ôl i Huw L Williams gyhoeddi erthygl ar…

Colofnau


Mihangel Morgan

Rai blynyddoedd yn ôl fe geisiais lunio llinell o gynghanedd am gath. Dydw i ddim yn ei chofio hi nawr ond ynddi roedd yr ymadrodd ‘canu’r grwndi’. Treiais y llinell ar ddau fardd oedd yn feistri ar y canu caeth ’ma, un yn Brifardd Cadeiriol yn…

Colofnau


Caryl Lewis

Mae gan bobl rhyw ddarlun rhyfedd o’r frenhines. Yr unben anniolchgar, yn cael ei bwydo a’i mwytho a hithau’n gwneud dim ond dodwy a gloddesta. Dyma ddarlun sydd ymhell o fod yn gywir. Morwyn y cwch yw hi. Cael ei charcharu yno y mae.…

Colofnau


Annes Glynn

'Holais fy wyres fach sut noson o gwsg roedd hi wedi'i chael. "Mi wnes i gysgu drwy'r nos, nes nad oedd 'na ddim sêr ar ôl," meddai, a minnau'n diolch am y cyfle i glywed a blasu geiriau o'r newydd.'

Colofnau


Sarah Reynolds

Ar nos Fawrth ddiflas yn Abertawe, mae drws agored yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn disgleirio fel ebychnod o oleuedigaeth. Y tu fewn, mae cynulleidfa o Fwslemiaid a Christnogion, Bwdhyddion ac amheuwyr wedi dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn…

Colofnau


Bedwyr Rees

'Roedd hi’n fendigedig wrth i mi yrru o Ynys Môn i’r tir mawr y bore ’ma. Wedi cyrraedd y bont o’r diwedd, gwelais bod y Fenai fel pwll chwyaid ac fe ddaeth yr ysfa fwya’ greddfol drosta’ i yn sydyn. Ysfa i adael y car yn y fan a’r lle ...'

Colofnau


Dylan Rowlands

Wrth jalopian i fyny llethr yn dilyn traciau hen Lada, tyfodd f'amheuon am fy nhaith i winllan Zorah yn Armenia. Ond roedd y profiad yn werth pob munud o'r anturio oer a chymhleth a fu. 

Colofnau


Huw L Williams

Mae hi’n gyd-ddigwyddiad rhyfedd bod Prydeindod yn dathlu pen-blwydd nodedig ar adeg pan fo’r cysyniad sy’n destun i’r gyfrol yn fwy dadleuol, dylanwadol a dinistriol nag a fu ers degawdau. 

Colofnau


Mihangel Morgan

Creadur dirgel yn ein llenyddiaeth yw Claf Abercuawg. Ble oedd Abercuawg? Dadansoddwyd y cwestiwn gyda threiddgarwch gan R S Thomas. Ond beth oedd ei glefyd? Mae un peth yn sicr; ni chafodd fynd i ysbyty.