‘Myfi yw’r gwynt’

Pan ddaw’r chwyldro hir i’w lawn dwf o’r diwedd, a phawb yn gyfartal a chytûn, go brin y byddwn wedyn yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, mwy na Diwrnod Rhyngwladol y Dynion. Mae’r angen am ddydd o’r fath, i’n hatgoffa o ymgyrchoedd y gorffennol, i’n sbarduno ymlaen at ddyfodol gwell, yn arwydd o’n pellter oddi wrth y nod. Fodd bynnag, ym Mhrydain eleni yr oedd arwyddocâd arbennig i’r ŵyl hon. Roedd yn gyfle i gofio canmlwyddiant pasio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918 a roddodd y bleidlais i rai menywod (y rhai dros ddeg ar hugain oed a oedd yn meddu ar dŷ, neu ŵr â thŷ, neu radd). Ac i’r criw ohonom a ddaeth ynghyd ar yr…

Jane Aaron

Bod yn ddyn

'Dyn wyf. Fallai eich bod o'r farn fy mod wedi gwneud camgymeriad hurt ynghylch rhyw, neu fy mod yn ceisio eich twyllo, oherwydd mae fy enw cyntaf yn gorffen efo 'a', ac mi dwi'n berchen ar dri bra, ac wedi bod yn feichiog bum gwaith, a phethau eraill tebyg, fallai i chi sylwi arnynt, manion. Ond tydi manylion ddim yn bwysig ... dwi'n perthyn i gyfnod ymhell cyn i ferched gael eu dyfeisio, ddegawdau cyn hynny. Wel, os mynnwch fy mod yn fanwl gywir, dyfeisiwyd merched fwy nag unwaith mewn llefydd go wahanol i'w gilydd, ond doedd gan y dyfeiswyr ddim syniad sut i werthu'r cynnyrch.'

Ursula K Le Guin

‘Y llais iawn ar yr adeg iawn’

Oes yna unrhyw un yn y Gymru lenyddol nad yw wedi ei aflonyddu a’i gyfareddu gan Un Nos Ola Leuad Caradog Prichard? Fe’i darllenais am y tro cyntaf yn bymtheg oed ac wedyn ei hail-ddarllen dro ar ôl tro nes i’r tudalennau ddechrau breuo. Cafwyd addasiad o’r nofel yn Theatr Clwyd, gyda’r dramodydd John Owen yn cyfarwyddo. Es i i weld y ddrama dair gwaith, fel rhyw fath o groupie ecsentrig a masocistaidd, gyda dagrau yn powlio i lawr fy ngruddiau yn ystod pob perfformiad. Fe lwyddais i gael gafael hyd yn oed ar y trac sain a gwrando arno nes i’r rhuban yn y casét ... 

Angharad Penrhyn Jones

Beth yw prifysgol?

Mae’r penderfyniad i streicio gan staff prifysgolion ledled Cymru a’r Deyrnas Gyfunol, yn wyneb y bygythiad newydd i gynllun pensiwn prifysgolion, yn codi cwestiynau sylfaenol am rôl y Brifysgol fel sefydliad. Mae hyn ar ben cynlluniau diswyddo sydd ar waith ar raddfa syfrdanol ac sydd eisoes yn dechrau sigo gwreiddiau ardaloedd cyfan o Gymru wledig.

Huw L Williams

Croeso i’r wythdegau

Yn y chwedegau, anogwyd 'Mamau America' i yrru eu plant i'r sinema gan y bardd Americanaidd Frank O'Hara – yn chwareus felly. O leiaf byddai gobaith wedyn na fyddent yn stelcian yn eu llofftydd 'yn eich casáu cyn pryd, a chithau ddim wedi gwneud dim byd rhy gas eto' ('Ave Maria'). Petai O'Hara wedi byw yn ddigon hir i weld yr wythdegau, ac yn siarad Cymraeg, digon posib y byddai'r llinellau hyn wedi eu diweddaru fel hyn: 'Mamau Cymru, plîs, gadewch i'ch merched fynd i gigs Cymdeithas yr Iaith.'

Nerys Williams

Rhifyn cyfredol

Clawr OPG5


Tanysgrifio

Tanysgrifiwch i O'r Pedwar Gwynt


Croeseiriau

Dadansoddi

Byd Gwyn yw’r byd a gano

Pan fu farw Gwyn Thomas ddydd Mercher 13 Ebrill eleni, bu farw un o feirdd pwysicaf y Gymru sydd ohoni, ac un o’i hysgolheigion mwyaf gwerthfawr a goleuedig. I bawb a’i hadwaenai, bu farw hefyd ŵr na welir odid fyth ei gywirach,…

Derec Llwyd Morgan

Y gwynt sy’n chwythu drwy Dwrci

Mae’n fore Sul. Hyd yn oed am un ar ddeg y bore, does yna fawr ddim trafnidiaeth. Ac ugain miliwn yn cyd-fyw yn Istanbwl, mae hynny’n wyrth. Diwrnod o ddiogi ydy hwn i’r Twrciaid. Yn yr haul cynnes, sydd, serch hynny, wedi colli ei…

Iolo ap Dafydd

Gofod personol Tony Bianchi

Roedd Tony yn un o gymwynaswyr mwyaf gwerthfawr Cymru a’r Gymraeg fy nghyfnod i. Roedd hefyd yn un o’r unigolion mwyaf egwyddorol a llachar o dreiddgar ei feddwl i mi ddod ar eu traws. Fe ddes i’w adnabod gyntaf ar ddiwedd yr wythdegau pan…

M Wynn Thomas

Cyfansoddi

Theatr fach Hannah Arendt

Mae'r stori hon i blant gan Marion Muller-Colard, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ffrangeg (2014), yn cyflwyno syniadau Hannah Arendt (1906-1975) ar ffurf hanesyn a lluniau unigryw gan Clémence Pollet. Mae'r athronwraig ar fin gorffen sgwennu ei llyfr olaf, ond wrth iddi bendroni dros y…

Marion Muller-Colard

I’r galon goch

Amau, yn llond y galon. Amau pob troedle a phob gafaelyn bychan o graig; gwybod y byddai llithriad, yma, yn farwol. Methu wynebu tramwyo’r awch uchel ei hun, ond heb fod eisiau disgyn i lawr y llethr yn ormodol chwaith. Heb fod…

Llŷr Gwyn Lewis

Dyddiadur myfyrdodau Jan Morris

Glywsoch chi fi yn crio ddoe? Fy nghyfrifiadur, o bethau’r byd, oedd achos y dagrau. Yn ystod y bore, galwodd dyn fi i ddweud wrthyf beth oedd angen ei wneud ar frys er mwyn cadw’r cyfrifiadur i fynd. Wyddwn i ddim bod dim yn…

Jan Morris a Twm Morys

Colofnau

Colofnau O'r Pedwar Gwynt

Cyfrannu

Gwnewch gyfraniad

Hysbysebu

Hysbysebu

Siop

Siop O'r Pedwar Gwynt

Cyfweld

Sgwrsio gydag Emyr Humphreys

Emyr Humphreys (1919- ) yw un o ffigurau diwylliannol mwyaf arwyddocaol Cymru'r ugeinfed ganrif. Meddai: 'Ysgrifennaf i gadw'r blaidd o'r drws; i ddiddanu, i rannu gwybodaeth, a phwy a ŵyr, hyd yn oed i addysgu yn nhraddodiad gorau darlledu cyhoeddus; i fynegi rhywbeth nas mynegwyd…

O’r Pedwar Gwynt

Holi Karl Ove Knausgård

'Peidio â meddwl oedd y bwriad wrth ysgrifennu 'Fy Mrwydr'. Roedd yn ymgais i ddod o hyd i ryw ofod lle roedd modd i'r weithred o ysgrifennu ddarganfod ei hynt ei hun, a hynny heb gynllun, heb strwythur penodol i rychwantu'r cyfan fel cyfanwaith.'

O’r Pedwar Gwynt

Trechu twpdra trwy greu

Os nad Gruff Rhys yw’r person mwyaf creadigol yng Nghymru, mae hi’n bosib dadlau – fel y dadleuodd y rheolwr pêl-droed Brian Clough wrth sôn amdano’i hun – ei fod ar restr fer o un. Aeth yr awdur a’r darlledwr Jon Gower i gyfweld ag ef ar ran O’r Pedwar Gwynt.

Gruff Rhys

Adolygu

Ai Duw yw’r broblem go iawn?

Bu’n wanwyn difyr. Anffyddiwr yn cyhoeddi Iddew, sef nofel am Yeshua (Iesu), a Christion, ar y cyd â chyn-offeiriad, yn cyhoeddi Duw yw'r Broblem gan ddadlau mai dyn sydd wedi creu duw. Mae crefydd ac anffyddiaeth yn llawn paradocsau ac o ddarllen y…

Pryderi Llwyd Jones

Brwydro’n erbyn yr hunangofiant

Dywedodd rhywun fod darllen Min Kamp fel agor dyddiadur rhywun arall a chanfod eich cyfrinachau eich hun. Dyna’n union fy mhrofiad innau. Efallai fod y cyfnod, y lleoliadau a’r bobl yn wahanol, ond bron na theimlwn fod Karl Ove wedi byw fel fi ... 

Guto Dafydd

Colli dail

‘Gobeithio na fyddan ni fel ’ma ynde.’ Dyma eiriau aelod o’r gynulleidfa wrth adael Theatr Bryn Terfel yn Pontio, Bangor – geiriau oedd, yn anad dim, yn dadlennu maint y gnoc emosiynol a gafwyd gan gynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru o ddrama'r Ffrancwr, Florian Zeller. Dyma eiriau sydd hefyd yn ein hatgoffa o'r ansicrwydd…

Llŷr Titus