# Rhifyn 11

# Rhifyn 11


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

# Rhifyn 11


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

# Rhifyn 11


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

# Rhifyn 11


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

# Rhifyn 11


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ... 

# Rhifyn 11


Meinir Pierce Jones

‘Pwy ydyn ni pan mae’r cof yn diffodd?’ Hwn ydi’r cwestiwn canolog yn y nofel hon gan Rhiannon Ifans, a gipiodd y Fedal Ryddiaith eleni yn Eisteddfod Sir Conwy. Mae’n gwestiwn sy’n poeni ac wedi poeni llaweroedd o deuluoedd, yn cynnwys fy nheulu i fy hun, yn sgil y…

# Rhifyn 11


Siân Melangell Dafydd

Ar y daith, y peth cyntaf wnaethom ni – cyn penderfynu pwy oedd yn foi go lew a phwy oedd yn fwli, cyn adrodd straeon ymuno â’r fyddin, a chyn rhoi enwau newydd i bawb, y peth cyntaf oedd rhannu clwyfau. Roedd gennym bethau sydd heb fodoli…

# Rhifyn 11


Jan Morris gyda Twm Morys

Wel, dyma gysgod y celyn smalio yn dod dros y calendr eto ac yn codi’r felan ar hen sinachod fel fi! Dydw i ddim yn gwarafun i’m teulu a’m cyfeillion a’m cymdogion eu rhialtwch a’u hwyl, cofiwch. Ond dydw i’n dda i ddim, yn gorfforol, yn…

# Rhifyn 11


Damian Walford Davies

Cerdd sy'n troedio arfordir Bro Morgannwg yng nghwmni map Arolwg Ordnans 'Explorer' 151.

# Rhifyn 11


Dylan Foster Evans

O bryd i’w gilydd, ar y cyfryngau cymdeithasol neu mewn cig a gwaed, byddaf yn gweld neu glywed sgyrsiau am eiriau Cymraeg yr ystyrir eu bod yn hyll, yn amhersain neu’n syml iawn yn annymunol. Nid eu hystyr yw’r maen tramgwydd yn achos trwch y geiriau…

# Rhifyn 11


Emyr Ll Gruffudd

Roedd hi’n b’nawn Sul glawog a finna’n eistedd yn fodlon braf mewn cadair, cadair Eisteddfod Genedlaethol, a choron Genedlaethol ar fy mhen. Codais, a chymryd rhyw bum cam er mwyn eistedd mewn cadair Genedlaethol arall, a rhoi coron arall ar fy mhen. Mi gymrodd…

# Rhifyn 11


Sioned Puw Rowlands

Mae’r nofel gofiannol hon gan yr awdur o Rwmania, Norman Manea (1936-), yn mentro gwneud rhywbeth sydd yn cynyddol bwyso arnom heddiw: mynd ar daith i galon hanes lle nad ydym bellach yn bod. Profiad cyffredin yn y blynyddoedd diwethaf ydi colli gafael ar…

# Rhifyn 11


Huw L Williams

Mae teithio’n ehangu gorwelion, medden nhw. Rwyf wastad wedi bod ychydig yn amheus o’r gosodiad hwn, yn arbennig wrth glywed am brofiadau cyfoedion ar eu ‘blwyddyn mas’ (ac wrth edrych yn ôl ar rai o fy nghyfnodau innau dramor hefyd). Daeth yn amlwg bod yr ehangu yn…

# Rhifyn 11


Mihangel Morgan

A ninnau eleni wedi dathlu hanner canmlwyddiant glaniad dyn ar y lleuad edrychais eto ar gerdd W R P George sy’n trafod yr achlysur: ‘Armstrong ac Aldrin ar y Lleuad’. Ceir esboniad bach mewn cromfachau gan y bardd: ‘Fy ateb i gwestiwn fy merch fach…

# Rhifyn 11


Angharad Price

Gair Almaeneg anodd ei gyfieithu ydi gemütlich, ac ymhlith ei ystyron mae ‘cartrefol’, ‘cysurus’, ‘clyd’. Mae’n seiliedig ar yr enw Gemüt a all olygu ‘anian’, ‘natur’, ‘calon’, a hwnnw yn ei dro’n hanu o’r un gwraidd â’r gair mood yn Saesneg. Haws o lawer fyddai disgrifio’i oglau. Oglau sinamon a chlofs. Oglau croen lemwn a menyn. Twtsh o oglau coffi. Oglau hen…

# Rhifyn 11


Howard Williams

​Mae Howard Williams yn awdurdod ar athroniaeth wleidyddol Immanuel Kant (Königsberg 1724-1804) a Karl Marx (Trier 1818-1883) ac yn awdur cyfrolau niferus arnynt, heb anghofio’r gyfrol Gymraeg, Marx, yn y gyfres ‘Y Meddwl Modern’ (Gwasg Gee, 1980). Ar hyn o bryd, mae wrthi’n paratoi cyfrol arall…