# Y Rhyfel Mawr

# Y Rhyfel Mawr


Meilyr Powel

Ceir sawl astudiaeth ddiweddar sy’n bwrw golwg ar y profiad Cymreig o’r Rhyfel Byd Cyntaf, gan gyfrannu’n amserol at ein dealltwriaeth o un o gyfnodau mwyaf cythryblus a gwaedlyd hanes Cymru fodern. Dylid croesawu’r don newydd hon o hanesyddiaeth Gymreig, sydd wrth gwrs yn rhan o…

# Y Rhyfel Mawr


Pedr Jones

Ar drothwy’r Rhyfel Mawr, roedd tueddiad gan y Cymry i gysylltu militariaeth â Seisnigrwydd, Eglwys Lloegr a gormes landlordiaeth. Yn y gyfrol bwysig hon gan Aled Eurig, sydd yn ffrwyth ymchwil archifol sylweddol, cawn ein hatgoffa bod nifer y Cymry a ymunodd â’r Fyddin yn…

# Y Rhyfel Mawr


Ifor ap Glyn

Rhwng 1914 ac 1918 bu chwarter miliwn o ffoaduriaid o wlad Belg yn byw dros dro ym Mhrydain. Daeth rhai i Gymru ... 

# Y Rhyfel Mawr


Ifor ap Glyn

Bu’r Belgiaid yn ardal Porthaethwy yn gyfrifol am adeiladu’r ‘Belgian Promenade’ sy’n arwain o eglwys Tysilio at Garreg yr Halen. Dyma’r arteffact mwyaf iddynt adael ar eu hôl ac fe'i cwblhawyd yn 1916. Rhoddwyd llety i dros drigain o Felgiaid yn ardal y Borth, a phan adferwyd y promenâd yn y 1960au…

# Y Rhyfel Mawr


Ifor ap Glyn

Y ffoaduriaid o Syria yw'r diweddaraf mewn llinach hir o bobloedd sydd wedi cael lloches yma yng Nghymru yn ystod y ganrif a aeth heibio. O Sbaenwyr y Rhyfel Cartref i Chileaid cyfnod Pinochet, does dim rhyfedd fod rhai wedi disgrifio'r…