Cyfansoddi

Cyrff yn hedfan

Wrth fy ngwaith: paentio dawns


Carl Chapple

25·09·2019

Stiwdio'r artist, Carl Chapple


'Yn 2013 y dechreuodd fy niddordeb mewn dawns. Cynigiodd John Livingston, sef dawnsiwr a hen ffrind i mi, eistedd ar gyfer llun. Roeddwn yn gweithio ar gyfres o bortreadau o berfformwyr llwyfan ar y pryd – comedïwyr ac actorion yn bennaf. Anelu i greu darlun a fyddai'n cyfleu synwyrusrwydd ac ymwybyddiaeth John fel perfformiwr yr oeddwn i i gychwyn. Roedd ei symudiadau ar ffurf dilyniannau araf, byrfyfyr – gan rewi bob hyn a hyn mewn ystum deinamig – yn gweithio'n dda wrth i mi fynd ati efo'r siarcol. Trwy'r broses hon y daethom o hyd i ystum penodol ar gyfer darlun llawer mwy sylweddol.

Mae darlunio yn ystod ymarferion dawns yn creu heriau penodol – cyrff yn hedfan ar draws y llwyfan, yn prin aros yn llonydd am fwy nag eiliad ddau. Mi roedd fy mrasluniau'n anorfod arwynebol o'r herwydd. Gan chwilio am ffyrdd o greu darluniau llai bras, dechreuais arbrofi â ffilm a recordio'r dawnswyr wrth iddynt ymarfer, fel bod modd gwylio rhai symudiadau drosodd a throsodd yn fy stiwdio. 

Mae'r ffigwr dynol wedi bod yn ganolog i fy ngwaith artistig erioed – gweithiais am flynyddoedd gyda modelau noeth, ac yna ar bortreadau – ond roedd cydweithio gyda model byw yn y ffordd hon yn wahanol. Mi newidiodd y profiad fy nhrywydd. Roeddwn yn tynnu ar hanes a diddordebau creadigol John yn gymaint ag ar fy rhai i, ac mi roedd hynny'n chwa o awyr iach. Mi werthfawrogais am y tro cyntaf y gorgyffwrdd rhwng dawns fel celfyddyd a fy nghonsýrn innau fel artist.'
 


Mae arddangosfa o baentiadau a darluniadau Carl Chapple i'w gweld yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst hyd 9 Hydref 2019 ac yna yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 31 Tachwedd 2019 hyd 5 Ionawr 2020, lle bydd gweithdai darlunio yn cael eu cynnig am ddim ganddo, ar y cyd â dawnswyr Ballet Cymru.

Mae'r gwaith yn ffrwyth preswyliad Carl Chapple gyda chwmni rhyngwladol Ballet Cymru.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


Dyddiad cyhoeddi: 25·09·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Adolygu


Tomos Morgan

Heb os mae angen cryn sensitifrwydd wrth ymhél – neu ymyrryd – â digwyddiad lle mae teimladau mor gryf ac emosiynau mor amrwd. Mewn cyd-destun newyddiadurol, er enghraifft, mae’n hysbys pa mor real yw perygl dwysáu trallod teuluoedd sydd eisoes mewn galar drwy gyhoeddi erthygl neu…

Cyfansoddi


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

Adolygu


Angharad Penrhyn Jones

Mae’r profiad o ddarllen y gyfrol hon fel eistedd ar soffa yn gwrando ar ferch alluog, ddidwyll a byrlymus yn adrodd hanes ei bywyd, paned mewn un llaw, hancesi papur mewn llaw arall, a digon o chwerthin. Mae’n lyfr mor hawdd ei ddarllen ar un ystyr, mor agos at rywun, y…

Cyfansoddi


Osian Wyn Owen

Pobol coleg fu’n clegar ‘nad oes byd na phlaned sbâr wedi hon’ a bod ‘i wedd yr haf gynhesrwydd rhyfedd ... 

Cyfansoddi


Rhiannon Ifans

Piciodd Ingrid i'r ardd i dorri cabatsien. Roedd hi’n ddychryn o oer, ac asgwrn ei chlun yn boen byw rhwng y gwynt main a’r eira’n pluo’n ysgafn o gwmpas ei phen. Ers dyddiau roedd yr awyr dywyll fel petai’n dal ei hanadl, yn gyndyn o ryddhau mwy na sgeintiad…

Cyfansoddi


Carl Chapple

Yn 2013 y dechreuodd fy niddordeb mewn dawns. Cynigiodd John Livingston, dawnsiwr a hen ffrind i mi, eistedd ar gyfer llun. Roeddwn yn gweithio ar gyfres o bortreadau o berfformwyr llwyfan ar y pryd – comedïwyr ac actorion yn bennaf ... 

Dadansoddi


Angharad Closs Stephens

Dros y misoedd diwethaf aeth llawer ati i baentio ‘Cofiwch Dryweryn’ ar waliau ac adeiladau ar hyd a lled Cymru. O blith y rhai a welais i – mewn mannau cyhoeddus ac ar blatfform trydar – mae’r arwyddion fel petaent yn golygu amrywiol bethau i wahanol bobl. Gwelais un ag…

Adolygu


Dylan Huw

Yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst eleni, crëwyd yr hyn a alwyd yn AGORA, o hen ddrysau a gyfrannwyd gan bobl Sir Conwy. Gofod canolog, cyhoeddus ac agored yn ninas-wladwriaethau Hen Roeg oedd yr αγορά yn wreiddiol; mae’r gair hefyd yn golygu 'cynulliad' neu 'man cwrdd'. Paentiwyd y…