Cyfansoddi

Cyrff yn hedfan

Wrth fy ngwaith: paentio dawns


Carl Chapple

25·09·2019

Stiwdio'r artist, Carl Chapple


'Yn 2013 y dechreuodd fy niddordeb mewn dawns. Cynigiodd John Livingston, sef dawnsiwr a hen ffrind i mi, eistedd ar gyfer llun. Roeddwn yn gweithio ar gyfres o bortreadau o berfformwyr llwyfan ar y pryd – comedïwyr ac actorion yn bennaf. Anelu i greu darlun a fyddai'n cyfleu synwyrusrwydd ac ymwybyddiaeth John fel perfformiwr yr oeddwn i i gychwyn. Roedd ei symudiadau ar ffurf dilyniannau araf, byrfyfyr – gan rewi bob hyn a hyn mewn ystum deinamig – yn gweithio'n dda wrth i mi fynd ati efo'r siarcol. Trwy'r broses hon y daethom o hyd i ystum penodol ar gyfer darlun llawer mwy sylweddol.

Mae darlunio yn ystod ymarferion dawns yn creu heriau penodol – cyrff yn hedfan ar draws y llwyfan, yn prin aros yn llonydd am fwy nag eiliad ddau. Mi roedd fy mrasluniau'n anorfod arwynebol o'r herwydd. Gan chwilio am ffyrdd o greu darluniau llai bras, dechreuais arbrofi â ffilm a recordio'r dawnswyr wrth iddynt ymarfer, fel bod modd gwylio rhai symudiadau drosodd a throsodd yn fy stiwdio. 

Mae'r ffigwr dynol wedi bod yn ganolog i fy ngwaith artistig erioed – gweithiais am flynyddoedd gyda modelau noeth, ac yna ar bortreadau – ond roedd cydweithio gyda model byw yn y ffordd hon yn wahanol. Mi newidiodd y profiad fy nhrywydd. Roeddwn yn tynnu ar hanes a diddordebau creadigol John yn gymaint ag ar fy rhai i, ac mi roedd hynny'n chwa o awyr iach. Mi werthfawrogais am y tro cyntaf y gorgyffwrdd rhwng dawns fel celfyddyd a fy nghonsýrn innau fel artist.'
 


Mae arddangosfa o baentiadau a darluniadau Carl Chapple i'w gweld yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst hyd 9 Hydref 2019 ac yna yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 31 Tachwedd 2019 hyd 5 Ionawr 2020, lle bydd gweithdai darlunio yn cael eu cynnig am ddim ganddo, ar y cyd â dawnswyr Ballet Cymru.

Mae'r gwaith yn ffrwyth preswyliad Carl Chapple gyda chwmni rhyngwladol Ballet Cymru.


Mae O’r Pedwar Gwynt yn gyhoeddiad annibynnol. Mae pob tanysgrifiad a chyfraniad yn hynod werthfawr wrth geisio sicrhau dyfodol llewyrchus i’r cylchgrawn.


Dyddiad cyhoeddi: 25·09·2019

Yn ôl i frig y dudalen

Cyfansoddi


Grug Muse

Gan ymddangos mewn gofod diamser dechreuais siarad trwy fy nghlustiau yn y pnawn roeddwn eisiau diffodd y golau ond wyddwn i ddim pryd yn union roedd y golau am orffen canu roedd fy mreichiau wedi blino arwain yr unig beth y dois o hyd iddo o blith atgofion gorffennaf oedd yr offeiriad yn chwydu wedi’r priodasau ... 

Dadansoddi


Sioned Puw Rowlands

Fis Hydref eleni, yn fuan wedi cyhoeddi enw enillydd gwobr Nobel llenyddiaeth 2019 – Peter Handke (Griffen, Awstria, 1942) – cyhoeddodd PEN America eu bod yn gegrwth: ‘We are dumbfounded by the selection of a writer who has used his public voice to undercut…

Adolygu


Siân Melangell Dafydd

Sylwch ar ddarlun y nico bach, mor gysáct ei ystumiau, yn hedfan hyd glawr y gyfrol hon. Bron na ellir clywed fflap ei adenydd, ei gân benysgafn, sionc. Ond mae awgrym o rywbeth arall ar y clawr: darlun manwl berffaith cloc dant y llew…

Adolygu


Jerry Hunter

Mae hanes Unol Daleithiau America yn hanes ymerodraeth: dyna neges graidd y llyfr hwn. Yn ogystal â chraffu ar hynt imperialaeth Americanaidd, mae Daniel Immerwahr yn archwilio’r berthynas ryfedd rhwng dinasyddion yr Unol Daleithiau ac ymerodraeth eu gwlad. Fel yr awgryma teitl y gyfrol, ymerodraeth gudd ydyw o…

Adolygu


Mike Parker

Er na chefais gyfle hyd yma i gyfarfod â Daryl Leeworthy, awdur y gyfrol hon, rwyf wedi dod i’w nabod yn lled dda yn rhithfyd Twitter. Dywedodd wrthyf bod A Little Gay History of Wales yn ‘very “me”, as it were’. Ni allwn fod wedi cyfleu hynny’n…

Adolygu


Grug Muse

Dilyn hanes teulu ifanc o Grangetown mae’r nofel hon, a hynny yn sgil Brexit. Adroddir y stori o safbwynt tad ifanc o Gwm Gwendraeth, sef Carwyn. Dyma deulu bach niwclear dosbarth canol, efo morgais, y rhieni â graddau da i’w henwau, ac o leiaf un…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

1. y noson honno. 2. gadael yr Eglwys Gadeiriol. 3. dweud rhywbeth [fel hyn] wrtho fo [:]. 4. chwara teg, roedd yr hen gastrato na yn canu'n wych. Dwi wrth modd â'r math yna o sŵn – pedwar llais yn dod ynghyd felna, yn…

Cyfansoddi


Jerry Hunter

Mae'n haws gosod popeth mewn trefn. Llyma dechreu [sic] rhoddi trefn ar ... Rhaid eu rhestru: pry genwair / hunangenhedlahalogol / O bosibl ymysg y rhai a oedd wedi bwyta Liwsi a'r lleill ac amlygu'r esgyrn ...