# Addysg

# Addysg


Mererid Hopwood

​Dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, daeth cyfle ’nôl yn 2016 i athronwyr ‘anllythrennog’ gael mynd i wrando ar athronwyr go iawn yn trin a thrafod eu cariad at ddoethineb, a hynny yn Gymraeg. Roeddwn yn edrych ymlaen at y profiad ac wedi hen archebu fy…

# Addysg


Huw L Williams

Beth yn union sydd i’w ennill o’r gweithgareddau niferus hynny sy’n rhoi sylwedd i’n bywydau? Yn ôl yr Albanwr o athronydd, Alasdair MacIntyre, ceir dwy wedd i’r cysyniad o ymarfer gweithgaredd neu grefft – y buddion mewnol ac allanol.  

Rhydd yr enghraifft o blentyn yn dysgu chwarae…

# Addysg


Angharad Dafis

Aeth tridiau heibio bellach ers i gabinet Cyngor Dinas a Sir Abertawe benderfynu yn unfrydol i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre. Bu’n dridiau anodd. Rwyf wedi bod yn galaru droeon am anwyliaid. Mae hwn yn alar gwahanol: galar am gymuned benodol iawn…

# Addysg


Qing Niao

Y diwrnod hwnnw, mi es i fy hen ysgol uwchradd. Dilynais yr un llwybr ag yr arferwn droedio’n ystod fy nhair blynedd yn ddisgybl yno. Bob haf, mae’r sefydliad hwn yn agored am fis ychwanegol ar gyfer y disgyblion sydd ar fin dechrau ar eu…

# Addysg


Angharad Closs Stephens

Yn Abertawe y mae gwaith awyr agored mwyaf yr artist gwleidyddol Jeremy Deller. Ef hefyd a gynlluniodd ‘We’re here because we’re here’ (ar y cyd â Rufus Norris, cyfarwyddydd Theatr Genedlaethol Pydain) – gwaith sydd yn cofiannu can mlynedd ers brwydr y Somme. Fel rhan o’r perfformiad hwnnw ar 1 Gorffennaf 2016, gwelwyd…

# Addysg


Huw L Williams

Mae’r penderfyniad i streicio gan staff prifysgolion ledled Cymru a’r Deyrnas Gyfunol, yn wyneb y bygythiad newydd i gynllun pensiwn prifysgolion, yn codi cwestiynau sylfaenol am rôl y Brifysgol fel sefydliad. Mae hyn ar ben cynlluniau diswyddo sydd ar waith ar raddfa syfrdanol ac sydd…

# Addysg


Gideon Koppel

Dw i ar awyren Ryanair o Chania, ar ynys Creta, i Stansted. Er bod y profiad yn ddigon anghysurus – cawn ein gyrru fel anifeiliaid ar hyd y maes awyr a’n gorfodi i aros heb eglurhad fan hyn fan draw – mae yna deimlad…

# Addysg


Lleucu Roberts

Yn y Fedwen Lyfrau eleni gwobrwywyd Alun Jones, Golygydd Creadigol gyda gwasg Y Lolfa, am gyfraniad oes i'r diwydiant cyhoeddi Cymraeg. Awdur ac un o'i gyn-ddisgyblion sy'n hel atgofion.

# Addysg


Philip Dixon

Mae'r ddau brif faes sy'n effeithio ar bob un ohonom, iechyd ac addysg, wedi eu datganoli bron yn gyfan gwbl erbyn hyn ac rydym yn gwneud pethau – ac yn torri pethau – yn ein ffordd ein hunain.

# Addysg


Gareth Ffowc Roberts

Beth yw eich atgofion o wneud mathemateg yn yr ysgol? Rhesi di-ri o symiau? Ceisio deall yr x a ymddangosodd yn sydyn ac yn ddirybudd? Cofio profiad anghyflawn o deimlo ‘rhwystredigaeth enbyd wrth orfod gwneud symiau heb unrhyw gyd-destun y tu hwnt…

# Addysg


Huw L Williams

Ni fu gwell cyfle i roi delfryd ar waith fel athronydd nag yn achos y frwydr dros ysgol Gymraeg i Grangetown a Threbiwt yn ne Caerdydd. Mae manylion yr achos yn hysbys erbyn hyn, ar ôl i Huw L Williams gyhoeddi erthygl ar…

# Addysg


Sarah Reynolds

Ar nos Fawrth ddiflas yn Abertawe, mae drws agored yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn disgleirio fel ebychnod o oleuedigaeth. Y tu fewn, mae cynulleidfa o Fwslemiaid a Christnogion, Bwdhyddion ac amheuwyr wedi dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn…