# Rhifyn 4

# Rhifyn 4


Eigra Lewis Roberts

Fûm i erioed yn hoff o ‘hen waldiwr tragwyddoldeb’ na’i chwaer fach sy’n mynnu’i lle ar fy ngarddwrn. I mi, gormeswr ydi Amser, yn mynnu ei ffordd ei hun ac yn fy ngorfodi i ildio iddo, dro ar ôl tro. Rwy’n cofio teimlo ias o arswyd pan ddarllenais…

# Rhifyn 4


Dylan Foster Evans

Ei gyd-destun yw gogoniant gair. Yn yr ymgysylltu â geiriau eraill y mae’r gwefru; yn y gwrthdaro y daw’r gwreichion. Fel callestr ar ddur. Ond mae geiriau weithiau’n hunangynhaliol, yn sefyll ar eu traed eu hunain, heb gynhaliaeth eu cymheiriaid ...

# Rhifyn 4


Mererid Puw Davies

Dyma edrych yn ôl hanner can mlynedd namyn un, ac yna bron i gan mlynedd, i wledydd nad ydynt yn bodoli bellach i weld a yw'r cyfnodau hynny wedi gadael neges inni, mewn inc anweledig...

# Rhifyn 4


Llŷr Gwyn Lewis

Anodd iawn yw peidio â meddwl am ffiniau y dyddiau hyn. Mae rhai ohonom yn gyson yn meddwl am ffyrdd o’u cryfhau a’u gwneud yn anos eu croesi; eraill yn dymuno eu dymchwel, ac yn teimlo’r angen am gael mynd trwyddynt yn fwy nag erioed.

# Rhifyn 4


Melinda Gray

Mewn cyfrol newydd sydd i’w chroesawu’n gynnes, mae Rhiannon Heledd Williams yn nodi bod y diddordeb rhamantaidd yn y Batagonia Gymreig wedi bwrw cysgod dros y diddordeb yn hanes a chynnyrch diwylliannol y Cymry a ymsefydlodd yn America yn ystod y bedwaredd…

# Rhifyn 4


Sioned Puw Rowlands

Fedra i ddim cofio pryd wnes i ddyheu ddwythaf am wyliau. Ond medraf gofio'n iawn yr olwg od ar wyneb pobl wrth i mi ddychwelyd bob hydref a mynegi llawenhad o fod yn ôl yn rhigolau bywyd ... 

# Rhifyn 4


Amrywiol

Roedd yn bleser darllen ysgrif Mererid Puw Davies am Austerlitz (2001), nofel fawr W G Sebald [O'r Pedwar Gwynt, Pasg 2017]. Mae'n sôn am rym cyd-ddigwyddiadau, sy'n thema gan yr awdur, ond dywed nad oedd stori 'Dafydd Elias', prif gymeriad y nofel, yn un wir. Stori'r nofel yw bod…