# Straeon byrion

# Straeon byrion


John Emyr

Casglodd Glyn ei fagiau gan sylwi, drwy ffenest ei lofft, fod llechi’r toeau yn sych. Hyd yma, ar y bore hwn o Fai ym Mangor Uchaf, roedd y tywydd o’i blaid. Er iddo glywed chwyrniadau ffrae atmosfferig y cymylau uwchlaw’r Carneddau neithiwr, roedd…

# Straeon byrion


Casi Dylan

Gall yr annisgwyl gynnig ffordd newydd o weld y byd. Yn ‘Llygad y Dydd yn Ebrill’ Saunders Lewis, un blodyn bach sy’n troi cae gwanwyn yn ‘Llwybr Llaethog’: ‘Doe gwelais lygad y dydd / fel drych harddwych y wawrddydd; / echdoe dibris y troediwn, / a doe…

# Straeon byrion


Christopher Meredith

Ar fore o wanwyn tua chanol yr ugeinfed ganrif, camodd dyn ifanc tenau oddi ar y bws hanner awr wedi deg i Lynderi a sefyll ar un pen i’r bont gerdded goncrit. Doedd dim siopau yn y fan hon, ychydig iawn o…

# Straeon byrion


Huw Lawrence

Dai Loosewheel maen nhw’n galw Dad, sy’n enw doniol efallai, ond nid un sy’n adlewyrchu chwe diwrnod yr wythnos o waith yn y garej, yn cadw llyfrau’r busnes, y tŷ a’r ardd, a chadw llygad ar gymdogion oedrannus hefyd, i gyd ’run pryd ag edrych ar ôl fy mam.…

# Straeon byrion


Mihangel Morgan

Rwy wedi golygu a diwygio wrth ailadrodd y stori ryfedd hon a gefais gan Merfyn Taylor y diwrnod hwnnw. Ac ers y siwrne drên honno bûm yn ddigon ffodus i gael gafael ar atgofion anghyhoeddedig Mona Moffat ei hun trwy law Dr…

# Straeon byrion


Siân Melangell Dafydd

Dannedd bechgyn ieuanc o Ffrainc oedd yng ngheg Marged Elias. Un dant o’r geg hon ac un dant o’r geg arall – y gorau’n unig – a phob un wedi eu rhwymo’n ddwy res smart yn ei safn hithau. Weiren dynn wrth ambell un o’i bonion…

# Straeon byrion


Grug Muse

Mae yna rywbeth sinematig yn arddull Sonia Edwards. Nid fel rhyw flocbyster Americanaidd, ond yn hytrach fel ffilm artistig o’r cyfandir – digon o dawelwch llawn ystyr a phalet o liwiau symbolaidd. Fel mae’r clawr yn ei awgrymu, arlliwiau o goch, gwyn a du yw…

# Straeon byrion


Rhiannon Marks

Wrth deithio o Gaerdydd i Aberdâr i lansiad 60 gan Mihangel Morgan, Rhiannon Marks sy'n mynd ar daith drwy ei pherthynas hi ei hun â gwaith yr awdur toreithiog.

# Straeon byrion


Llŷr Gwyn Lewis

Hyd yn oed o dan oleuadau strip y bwyty parrillada, roedd hon yn edrych fel gwledd o’r iawn ryw. Fyddem ni byth wedi mentro i mewn i’r fath le ar ein pennau’n hunain ... 

# Straeon byrion


Morgan Owen

Wrth dafoli ffurf yr ysgrif ac ymwneud awduron Cymraeg â hi, cyfeiriodd John Breese Davies at wireb honedig a ddeil mai ‘dawn at wneuthur gweithiau byrion ydyw dawn y Cymry’. Unllygeidiog fyddai cytuno â hynny, ond anodd yw peidio â sylwi ar y cnwd rhyfeddol o…

# Straeon byrion


Robin Llywelyn

Mae pen y sarff ddu hefo'r llgadau gloywon yn fy ngwyneb. Mae'i thafod mor bell i lawr fy nghorn gwddw nes ’mod i ar dagu. Allan yn y nos mae rhedwyr y maes a rhodwyr y gelltydd yn hel amdanaf i saethu at…

# Straeon byrion


Anton Tshechof, cyf. W J Rees

Ac yntau'n eistedd wrth ochr gwraig ifanc a edrychai mor brydferth yng nglas y dydd [...] meddyliodd Gwrof fod popeth yn y byd, o’i ystyried, yn hanfodol hardd; popeth ar wahân i'r hyn a feddyliwn ac a wnawn pan anghofiwn am amcanion uwch ein…

# Straeon byrion


Megan Hughes Tomos

Dyma ddwy gyfrol o straeon byrion gan awduron sy'n amlwg wedi ffoli ar y ffurf. Maent yn storïwyr profiadol — enillodd un o'r cyfrolau dan sylw Brif Wobr Llyfr y Flwyddyn yn Saesneg yn 2016 i Thomas Morris ac mae Jon Gower yntau yn…

# Straeon byrion


Sian Northey

‘Mi gawn ni’n talu ’sti.’

Ac am fod yr hynaf angen esgidiau a bara mor ddrud ac Anna’n poeni y byddai hi angen bydwraig adeg yr enedigaeth, mi es i efo nhw. Doedd dim angen malu’r drws dweud gwir ond mi wnaethon ni, gan eu bod nhw wedi rhoi…

# Straeon byrion


Caryl Lewis

Roedd arni ofn anghofio ei wyneb. Dyna’r ofn mwyaf oedd ganddi. Roedd hi wedi byw gydag e ers dros hanner canrif ond wedi sylweddoli yn ddiweddar pa mor anodd oedd gweld wyneb rhywun yn iawn.

# Straeon byrion


Owen Martell

Mewn ystafell gefn, felly, mewn bar rhy ddrud mewn rhan rhy neis o Baris, y llwybreiddiodd y rhyfeddod prin o’n blaen. Teimlad, yn sydyn, bod yn rhaid i ni ennill - a’i bod hi’n anochel yn awr yr agorai neuadd fawr y buddugwyr ei drysau, a’i dwyfol fraint, i ni.