# Nofelau

# Nofelau


Gareth Evans-Jones

Gwyliodd Jakob y llanc yn crwydro o’r rhes ac yn rhedeg. Nerth ei draed. Nes bod cymylau o lwch yn codi o’i ôl. Rhedeg a rhedeg i ben pella’r gwersyll. Yna sylwodd Jakob nad oedd yr un swyddog wedi ymateb, dim un wedi mynd ar ôl y…

# Nofelau


Grug Muse

Petawn i’n gorfod disgrifio Gwales mewn un gair, uchelgeisiol fyddai hwnnw. A taswn i’n cael ychwanegu dau arall, mi fyddwn i’n ychwanegu mentrus a chwareus. Mae darllenwyr Cymru wedi arfer efo nofelau realaidd, pridd-ac-adfeilion-a-charcasau-ŵyn-bach, a thros y blynyddoedd mae nhw wedi glynu’n reit ystyfnig at yr hyn maen nhw’n ei hoffi. Pwy a ŵyr, wedyn, be wnân nhw efo nofel…

# Nofelau


Math Wiliam

Mae’n syniad sydd wedi croesi meddwl mwy nag ambell i Gymro a Chymraes wrth wylio Game of Thrones: ‘Fe ddylai rhywun roi’r driniaeth hon i’r Mabinogi’. Nid dyna'n union a geir yn Dadeni ond mae digon yma i fodloni chwant selogion y gyfres honno am drais, rhyw a chyffro.

# Nofelau


Grug Muse

Mae nofel gyntaf Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn ymdrin â hunaniaeth yn ei hanfod. Beth sy’n sail i’n hunaniaeth ni? Teulu? Gwaed? Cymdeithas? Daearyddiaeth? A beth sy’n digwydd pan fo seiliau'r hunaniaeth honno yn cael eu rhwygo?

# Nofelau


Bethan Mair

Gan nad oes sicrwydd o hyd am gystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn, teimlai’r gweisg Cymraeg sy’n aelodau o Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru y byddai’n dda cael o leiaf un digwyddiad sy’n denu pobl i drafod, darllen a phrynu llyfrau Cymraeg y tu allan i’r Eisteddfod.

# Nofelau


Jane Aaron

Ers degawdau olaf yr ugeinfed ganrif mae’r nofel neo-Fictoraidd wedi bod mewn bri ym Mhrydain – nofel, hynny yw, wedi ei gosod yn gwbl neu’n rhannol yn oes Fictoria, gyda’r nod o ddatgelu rhai o gyfrinachau’r oes honno a hefyd ddangos ei dylanwad ar yr oes…

# Nofelau


Heini Gruffudd

Roedd yn bleser digymysg i ni fel teulu fod gwasg Honno wedi penderfynu ailgyhoeddi Mae’r Galon wrth y Llyw. Er i fy mam, Kate Bosse-Griffiths, ysgrifennu storïau byrion yn dilyn cyhoeddi’r nofel hon yn 1957, ynghyd â llyfrau taith am yr Almaen, Rwsia a’r…

# Nofelau


Geraint Evans

Nofel am ansadrwydd bywyd yw Ymbelydredd, lle mae terfysgaeth wleidyddol a bwrlwm y ddinas fawr yn adlewyrchu’r anhrefn emosiynol a ddaw yn sgil salwch difrifol.

Mae’r traddodiad o ysgrifennu am salwch ac am gyfnodau hir o driniaeth yn un dwfn yn Ewrop. Meddylier…

# Nofelau


Bethan Mair

Gallaf gofio’n glir iawn, a minnau yn y chweched dosbarth yn Ysgol Gyfun Ystalyfera, ddarllen rhai o nofelau cynharaf Aled Islwyn, a dwlu’n llwyr arnyn nhw. Sarah Arall ac, yn arbennig, Cadw’r Chwedlau’n Fyw oedd rhai o’r gweithiau a seliodd fy mhenderfyniad i droi oddi ar…

# Nofelau


Ruth Richards

Pennod o'r nofel a gyhoeddir gan Y Lolfa ym mis Tachwedd 2016. 

Roedd rheswm a synnwyr yn deud wrtha i nad oedd ’na fwgan. Nad oedd dim tu ôl i’r holl helynt ond ysfa pobol – a finna hefyd – i rwygo a dychryn. Ac eto, dechreuais deimlo weithia…

# Nofelau


Ned Thomas

Carcharwyd yr awdur o Kenya, Ngũgĩ wa Thiong'o, am ysgrifennu drama. Defnyddiodd ei gyfnod dan glo i ysgrifennu ei nofel gyntaf yn iaith Gĩkũyũ - a hynny ar bapur tŷ bach y carchar. Ned Thomas sy'n ystyried gyrfa un o gewri llenyddol gwirioneddol y byd cyfoes.

# Nofelau


Tomos Owen

Fel sawl tŷ unnos go iawn sy’n dal i fritho cefn gwlad, mae i ddelwedd y bwthyn yn ein llenyddiaeth ryw wytnwch cadarn. Os codwyd nhw ar frys, i ateb galw ac angen penodol, safasant am genedlaethau ddigon wedyn. Ac er mor…

# Nofelau


Catriona Coutts

Mae broliant nofel ddiweddaraf Tony Bianchi, Sol a Lara, yn rhoi cip i ni ar hanes dau brif gymeriad, Sol Kussini a Lara Wyn, gan ddweud, 'O fewn ychydig wythnosau, mae Sol a Lara’n dod i adnabod ei gilydd yn well nag y…

# Nofelau


Emyr Ll Gruffudd

Mae Llwyd Owen yn gwybod beth sy’n apelio at ei ddarllenwyr. Straeon gafaelgar llawn cymeriadau brith, yn ddrwgweithredwyr a phlismyn, a dogn dda o bobol gyffredin wedi eu llusgo i’w rhwyd. Straeon sydd ddim yn orgymhleth, wedi eu hysgrifennu mewn arddull fywiog,…