# Sioned Puw Rowlands

# Sioned Puw Rowlands


Sioned Puw Rowlands

‘Nid dim ond gwylio ffilmiau yr ydan ni, mae ffilmiau yn ein gwylio ninnau hefyd,’ meddai’r cyfarwyddwr o Rwsia, Andrey Zvyagintsev. Yn ei ffilm ddiweddaraf, Loveless, bob yn hyn a hyn, yn batrwm trwyddi, mae pobl yn gwirio eu ffonau bach neu’n tynnu lluniau ohonyn nhw eu…

# Sioned Puw Rowlands


Ursula K Le Guin

'Dyn wyf. Fallai eich bod o'r farn fy mod wedi gwneud camgymeriad hurt ynghylch rhyw, neu fy mod yn ceisio eich twyllo, oherwydd mae fy enw cyntaf yn gorffen efo 'a', ac mi dwi'n berchen ar dri bra, ac wedi bod yn feichiog bum…

# Sioned Puw Rowlands


Marion Muller-Colard

Mae'r stori hon i blant gan Marion Muller-Colard, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn Ffrangeg (2014), yn cyflwyno syniadau Hannah Arendt (1906-1975) ar ffurf hanesyn a lluniau unigryw gan Clémence Pollet. Mae'r athronwraig ar fin gorffen sgwennu ei llyfr olaf, ond wrth iddi bendroni dros y…

# Sioned Puw Rowlands


Robert Walser

Cyhoeddodd Robert Walser ddarnau cyson ym mhapur dyddiol y Berliner Tageblatt yn 1907-8 ac yn y cyfnod 1925-1933, gan gynnwys 'Llythyr gan Ewropead' ym Mai 1926. Mae nifer o'r darnau hynny ar ffurf llythyr sy'n cyfarch y darllenydd yn bersonol, yn lythyrau caru sydd wedi eu cyfeirio at foment ddychmygol. Yn wir, yn 1930, penderfynodd y papur wahodd nifer o…

# Sioned Puw Rowlands


O’r Pedwar Gwynt

Emyr Humphreys (1919- ) yw un o ffigurau diwylliannol mwyaf arwyddocaol Cymru'r ugeinfed ganrif. Meddai: 'Ysgrifennaf i gadw'r blaidd o'r drws; i ddiddanu, i rannu gwybodaeth, a phwy a ŵyr, hyd yn oed i addysgu yn nhraddodiad gorau darlledu cyhoeddus; i fynegi rhywbeth nas mynegwyd…

# Sioned Puw Rowlands


Sioned Puw Rowlands

Hen ysfa ddigon afiach ydi mynwenta, meddai T H Parry-Williams yn un o'i ysgrifau. Aeth yn ei flaen i ddweud: 'ond y mae rhyw swyn arbennig yn yr arfer, er hynny.' Mi fydda i'n ei chael hi'n anodd mynd heibio i fedd Kostas Axelos…

# Sioned Puw Rowlands


Emanuele Severino

Yn 1961, lansiwyd archwiliad gan Chwil-lys y Fatican o waith yr athronydd Emanuele Severino (1929- ). Parhaodd yr archwiliad hwn am bron i ddegawd. Penderfynwyd bod ei syniadaeth yn 'sylfaenol anghydnaws' ag athrawiaeth Gristnogol ac o ganlyniad fe'i hesgymunwyd o'i swydd fel Athro…

# Sioned Puw Rowlands


Sioned Puw Rowlands

Fedra i ddim cofio pryd wnes i ddyheu ddwythaf am wyliau. Ond medraf gofio'n iawn yr olwg od ar wyneb pobl wrth i mi ddychwelyd bob hydref a mynegi llawenhad o fod yn ôl yn rhigolau bywyd ... 

# Sioned Puw Rowlands


O’r Pedwar Gwynt

'Peidio â meddwl oedd y bwriad wrth ysgrifennu 'Fy Mrwydr'. Roedd yn ymgais i ddod o hyd i ryw ofod lle roedd modd i'r weithred o ysgrifennu ddarganfod ei hynt ei hun, a hynny heb gynllun, heb strwythur penodol i rychwantu'r cyfan fel cyfanwaith.'

# Sioned Puw Rowlands


Sioned Puw Rowlands

Dywedir bod llenyddiaeth ar ei gorau yn torri rheolau, yn ailgyflunio'r tir ac yn ein galluogi i weld pethau o'r newydd. Fel petai'r awdur wedi llwyddo, trwy gael y nerth i graffu ar galon y gwir, i fynd tu hwnt i bethau.

# Sioned Puw Rowlands


Wiliam Owen Roberts

Yn aml iawn, dw i’n edrych ar wledydd eraill fel Catalwnia, Slofenia neu wledydd y Baltig ac yn gofyn i mi fy hun: pam nad oes yna fwy o’r ysbryd herfeiddiol yna yng Nghymru heddiw? Mae hyd yn oed yr Alban yn bell ar…

# Sioned Puw Rowlands


Anton Tshechof

Mae pobl ddiwylliedig yn parchu personoliaeth person ac felly maent yn garedig bob amser. Os ydynt wedi cwblhau rhyw waith gwerth chweil nid ydynt yn strytian fel petaent wedi cyflawni gwyrthiau. Nid ydynt yn yfed fodca o geg y botel ddydd a nos.

# Sioned Puw Rowlands


Sioned Puw Rowlands

Bob deuddeng mis, mi fyddaf, fatha chi, yn cofnodi diwedd blwyddyn. Mi fydd arferion awdit y gweithle wedi treiddio i ymgeledd y cartref a'i swcr, wrth i mi gael fy nghymell i wneud rhestrau ac asesu'r hyn a gyflawnwyd; wrth edrych yn ôl…

# Sioned Puw Rowlands


O’r Pedwar Gwynt

Mae Penrallt yn siop lyfrau a agorwyd gan y ddau ohonoch chwe blynedd yn ôl yn nhref farchnad hanesyddol Machynlleth. Fel un o'ch cwsmeriaid mwyaf selog, fyddwch chi ddim yn synnu fy nghlywed yn dweud bod hon yn siop lyfrau eithriadol. Mae hi fel…