Adolygu

Adolygu


O’r Pedwar Gwynt

Roedd Caernarfon yn ganolfan bwysig i'r diwydiant argraffu a chyhoeddi yng Nghymru am yn agos i ddwy ganrif — hyd at yr Ail Ryfel Byd. Sefydlwyd Gŵyl Inc i ddathlu'r hanes hwnnw a chyfraniad y dref i'r byd cyfathrebu.

Adolygu


Jon Gower

Rhai blynyddoedd yn ôl, bûm yn yfed cwrw yn y Bridge Inn yn Llangain, neu Kentchurch, yn Sir Henffordd a phenderfynu ar ôl un – neu dri – ceisio ymweld â phlasty cyfagos i weld portread honedig o Owain Glyndŵr (neu Siôn Cent o leiaf) ar y waliau…

Adolygu


Jon Gower

Un o drydariadau cofiadwy'r Eisteddfod eleni oedd hwnnw gan Guto Dafydd, enillydd gwobr goffa Daniel Owen, wrth iddo longyfarch Eurig Salisbury ar ei gamp yntau parthed y Fedal Ryddiaith. ‘Wel wel, mae'r beirdd wedi parcio'u tanciau ar lawnt y rhyddieithwyr...’ dywedodd Guto ac roedd e’n…

Adolygu


Y Tad Deiniol

Pa mor radical mewn gwirionedd yw’r opsiynau a gyflwynir yn y gyfrol Ai Duw yw'r Broblem gan Aled Jones Williams a Cynog Dafis? I ba raddau y mae’r gyfrol yn llwyddo i ddod o hyd i ‘ffyrdd amgen’ neu ‘bersbectif newydd’? A yw’n bosib bod cais yr awduron ynddo’i hun…

Adolygu


Dylan Huw

Roedd June a Jennifer Gibbons yn ddwy efell a fagwyd yn Hwlffordd wedi i’w rhieni fudo o Farbados pan oedd y merched yn fabanod. Gan iddynt gael eu bwlio’n arw yn yr ysgol – yn hiliol hefyd – stopiodd June a Jennifer gyfathrebu…

Adolygu


Amrywiol

Cyhoeddwyd Stori Go Iawn Karl Marx ym mis Tachwedd 2015. Trwy stori a llun, mae’n esbonio i blant sut mae cyfalafiaeth yn gweithio. Amseru da o ystyried yr holl helbul gwleidyddol a chymdeithasol mae Cymru yn ei wynebu yn 2016.

Adolygu


Catriona Coutts

Mae broliant nofel ddiweddaraf Tony Bianchi, Sol a Lara, yn rhoi cip i ni ar hanes dau brif gymeriad, Sol Kussini a Lara Wyn, gan ddweud, 'O fewn ychydig wythnosau, mae Sol a Lara’n dod i adnabod ei gilydd yn well nag y…

Adolygu


Emyr Ll Gruffudd

Mae Llwyd Owen yn gwybod beth sy’n apelio at ei ddarllenwyr. Straeon gafaelgar llawn cymeriadau brith, yn ddrwgweithredwyr a phlismyn, a dogn dda o bobol gyffredin wedi eu llusgo i’w rhwyd. Straeon sydd ddim yn orgymhleth, wedi eu hysgrifennu mewn arddull fywiog,…

Adolygu


Grug Muse

Pan fydd coeden yn syrthio mewn coedwig, yr arferiad ymysg y boblach mewn cylchoedd mwy haniaethol eu diddordebau fydd holi: pe bai neb yno i glywed y twrw, a fyddai’r goeden wedi gwneud sŵn wrth syrthio?

Wel, pan fu farw Dr Meredydd Evans…

Adolygu


Matthew Clubb

A chychwyn ar nodyn arwynebol braidd, pryd welsoch chi nofel Gymraeg mor bert ei golwg? Mae cyfrol newydd Sian Northey, Rhyd y Gro, yn datgan ei bwriad yn glir – ‘nofel o chwaeth ac ansawdd ydw i': y llythrennu anarferol, y lliwiau…

Adolygu


Dafydd Elis-Thomas

Pan gefais gwrdd am y tro cyntaf â’r ysgolhaig diymhongar a chadarn ei farn, ac un a fu’n Is-ganghellor mor llwyddiannus ym Mhrifysgol Bangor ers pum mlynedd, dywedodd John Hughes wrthyf nad oedd yn credu y gallai prifysgol fod yn brifysgol heb ddysgu…

Adolygu


Pryderi Llwyd Jones

Bu’n wanwyn difyr. Anffyddiwr yn cyhoeddi Iddew, sef nofel am Yeshua (Iesu), a Christion, ar y cyd â chyn-offeiriad, yn cyhoeddi Duw yw'r Broblem gan ddadlau mai dyn sydd wedi creu duw. Mae crefydd ac anffyddiaeth yn llawn paradocsau ac o ddarllen y…