Adolygu

Adolygu


Morgan Owen

Wrth dafoli ffurf yr ysgrif ac ymwneud awduron Cymraeg â hi, cyfeiriodd John Breese Davies at wireb honedig a ddeil mai ‘dawn at wneuthur gweithiau byrion ydyw dawn y Cymry’. Unllygeidiog fyddai cytuno â hynny, ond anodd yw peidio â sylwi ar y cnwd rhyfeddol o…

Adolygu


Jane Aaron

Ers degawdau olaf yr ugeinfed ganrif mae’r nofel neo-Fictoraidd wedi bod mewn bri ym Mhrydain – nofel, hynny yw, wedi ei gosod yn gwbl neu’n rhannol yn oes Fictoria, gyda’r nod o ddatgelu rhai o gyfrinachau’r oes honno a hefyd ddangos ei dylanwad ar yr oes…

Adolygu


Owen Martell

Mae Celwydd a Choncwest yn affwysol, yn ddi-ildio, yn waradwyddus, yn dorcalonnus ac yn anfaddeuol o drist. Ond y mae hefyd yn llyfr angenrheidiol. Hynny yw, tra bydd Prydain, bydd y llyfr hwn yn parhau i fod yn angenrheidiol.

Adolygu


Heini Gruffudd

Roedd yn bleser digymysg i ni fel teulu fod gwasg Honno wedi penderfynu ailgyhoeddi Mae’r Galon wrth y Llyw. Er i fy mam, Kate Bosse-Griffiths, ysgrifennu storïau byrion yn dilyn cyhoeddi’r nofel hon yn 1957, ynghyd â llyfrau taith am yr Almaen, Rwsia a’r…

Adolygu


Guto Dafydd

Dywedodd rhywun fod darllen Min Kamp fel agor dyddiadur rhywun arall a chanfod eich cyfrinachau eich hun. Dyna’n union fy mhrofiad innau. Efallai fod y cyfnod, y lleoliadau a’r bobl yn wahanol, ond bron na theimlwn fod Karl Ove wedi byw fel fi ... 

Adolygu


Grug Muse

Cwlwm o bechodau ac euogrwydd sy’n rhwymo nofel newydd Elen Wyn ynghyd, a greddfau mamol sy’n gyrru ei chymeriadau. Ond merched treisgar yw'r rhain; menywod sydd wedi crwydro yn eithaf pell o ystrydeb ‘mam Gymreig’ Dr Kate.

Adolygu


Grug Muse

Bu cryn ddisgwyl am Abermandraw, cyfrol ryddiaith gyntaf y Prifardd Rhys Iorwerth. Elan Grug Muse sy'n cloriannu'r portread deifiol hwn o gymdeithas Gymraeg ddosbarth gweithiol ynghyd â chymeriadau benywaidd y dref ddychmygol.

Adolygu


Bobi Jones

Ganwyd Joseph Clancy (1928-2017) yn Efrog Newydd, lIe y daeth yn ddiweddarach yn Athro Saesneg a Drama yng Ngholeg Marymount, Manhattan. Ef bellach yw'r cyfieithydd mwyaf cynhyrchiol a chyson, dros gyfnod hir iawn, a gafwyd yng Nghymru erioed.

Adolygu


Grug Muse

Ni chyhuddwyd Rhys Mwyn erioed o fod yn ddyn heb genhadaeth. Mae ei gyfrol ddiweddaraf, Cam Arall i'r Gorffennol, yn chwilio arwyddocâd a dylanwad ein chwedlau a’n hanesion - ac yn ysgogi ein hadolygydd i weithredu! 

Adolygu


Mari Siôn

Wrth syllu’n hir ar silffoedd siopau llyfrau sy’n gorlifo o gyfrolau o bob siâp, lliw a llun, mae dod o hyd i lyfr da i blentyn dan bump oed yn medru bod yn fwy o gamp na’r disgwyl.

Adolygu


Megan Hughes Tomos

Dyma ddwy gyfrol o straeon byrion gan awduron sy'n amlwg wedi ffoli ar y ffurf. Maent yn storïwyr profiadol — enillodd un o'r cyfrolau dan sylw Brif Wobr Llyfr y Flwyddyn yn Saesneg yn 2016 i Thomas Morris ac mae Jon Gower yntau yn…

Adolygu


Geraint Evans

Nofel am ansadrwydd bywyd yw Ymbelydredd, lle mae terfysgaeth wleidyddol a bwrlwm y ddinas fawr yn adlewyrchu’r anhrefn emosiynol a ddaw yn sgil salwch difrifol.

Mae’r traddodiad o ysgrifennu am salwch ac am gyfnodau hir o driniaeth yn un dwfn yn Ewrop. Meddylier…

Adolygu


Ysgol Gynradd Eglwyswrw a Bethan Gwanas

Hoff lyfrau rhai o ddisgyblion Ysgol Gynradd Eglwyswrw - a detholiad yr awdur Bethan Gwanas o lyfrau nodedig i blant yn 2016. 

Adolygu


Amrywiol

Eirian James, Siop Lyfrau Palas Print, Caernarfon Pigeon a Pijin gan Alys Conran (Parthian, 2016)

Nofel o Gymru sy'n sefyll allan i mi yw Pigeon gan Alys Conran. Mae'n nofel rymus sy'n portreadu bywyd dau blentyn ar gyrion cymuned ôl-ddiwydiannol yng ngogledd Cymru mewn ffordd ddeallus a…

Adolygu


Jon Gower

Dywedodd yr athronydd Karl Popper nad oes ’na’r fath beth â hanes dynoliaeth, dim ond hanesion gwahanol agweddau arni. Nid hanes ond hanesion, felly.

Mae Hywel Teifi Edwards (1934–2010), yr hanesydd ffraeth, heriol ac egnïol, yn dechrau ei lyfr cryno ond cynhwysfawr am yr Eisteddfod gyda…

Adolygu


Llion Wigley

Bywgraffiad cronolegol, confensiynol o ‘un o feirdd pwysicaf ei genedl’ yw’r ddiweddaraf yng nghyfres Alan Llwyd o gyfrolau am fawrion llenyddol Cymru yn yr ugeinfed ganrif. Er bod cyfoeth o gyfrolau ac ysgrifau gan awduron a chyfeillion fel Dyfnallt Morgan a J E Meredith…