Adolygu

Adolygu


Ned Thomas

Meta-stori sydd gen i, sef hanes y ffordd yr adroddir y stori: stori Gareth Jones yn Rwsia ac Wcráin. Bydd llawer wedi clywed, yn fras o leiaf, am y newyddiadurwr ifanc a mentrus o Gymro a fu’n llygad-dyst i newyn mawr Sofietaidd…

Adolygu


Owen Martell

Mae ‘Maes E’ ar Libertino yn ymgais hollol orfoleddus – a hollol dorcalonnus – i ddiffinio iwtopia ar dir Cymru. Caiff hen Faes B y 60au (sy’n teimlo erbyn hyn fel relic o hen fyd agrarian, diflanedig) ddosaid o foddion, yn y gobaith y daw tyfiant mwy eangfrydig, mwy goddefgar a…

Adolygu


Jane Aaron

Mae’r elw o werthiant y nofel hon yn mynd tuag at helpu ffoaduriaid rhyfel. Dyna’r hyn mae prif gymeriad Llinynnau, Ceridwen Jeremy, yn ei wneud hefyd, wrth iddi roi lloches yn ei chartref yng nghefn gwlad Ceredigion i ffoaduriaid o’r rhyfel yn Syria, yn ogystal â…

Adolygu


Dyfrig Williams

Cyfrol i herio ein persbectif ar fyd gwaith a'r cyd-destun economaidd sy'n ei hybu yw Bullshit Jobs: A Theory gan yr anthropolegydd David Graeber. Mae'r awdur, sydd yn Athro yn yr LSE, eisoes yn adnabyddus am fathu'r slogan y mudiad Occupy Wall Street, 'We are the 99%', ac am…

Adolygu


Guto Dafydd

Mae cerddi arobryn cadair a choron eleni’n gweddu i’r dim i’r brifwyl agored, orfoleddus, herfeiddiol a gafwyd ym Mae Caerdydd. O ran arddull, maent yn hygyrch – yn rhwydd i’w darllen, a throeon ymadrodd yn pefrio oddi ar y dudalen. O ran cynnwys, maent yn…

Adolygu


Ruth Richards

Wrth i gamerâu cryno a rhad gyrraedd y farchnad ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, gwelwn y cwmni Kodak yn anelu eu nwyddau at ferched ifanc. Dyma grŵp demograffaidd a elwir ganddynt yn 'Kodak Girl', enw sy'n cyfleu a manteisio ar feiddgarwch ac…

Colofnau


Diane Bailey

Fel cyfanwaith, mae'r arddangosfa hon yn rhoi i ni bortread o gymoedd de Cymru, heb y bobl. Meddai Stokes, ‘I was well into this endeavour before I saw that the Valleys people were absent. Or were they?' Mewn gwrthgyferbyniad gyda'r tai teras twt a…

Adolygu


Elin Meredith

Nofel a ddatblygir ar gynfas eang yw Taith yr Aderyn. Mae’n ein tywys i diroedd pell, i fyd o lynnoedd, mynyddoedd a choedwigoedd. Dyma'r byd digyfnod y lluniodd Alun Jones yn wreiddiol yn Lliwiau’r Eira (Gomer, 2012). Mae’r amwysedd o ran lleoliad a chyfnod yn ei gosod ar wahân i…

Adolygu


Steffan Dennis

Atgofion Cymro Cymraeg hoyw yn prifio ym Mhontarddulais a'r cylch a gawn yn y gyfrol hon. Hyd y gwn i, dyma'r llyfr cyntaf i ddisgrifio yn fanwl yn yr iaith Gymraeg yr anawsterau a wynebir gan bobl hoyw yn y Gymru Gymraeg. Cyfoethogir…

Adolygu


Gerallt Jones

Llythyr at olygydd Wyt ti'n cofio? a gyhoeddwyd yn y gyfrol (1989).

Adolygu


Dafydd Johnston

Cyfrol eang ei gorwelion yw hon, ac mae’r casgliad o naw ysgrif sydd ynddi yn goleuo amryw agweddau ar gysylltiadau Cymru â’r byd ehangach dros gyfnod o ryw fil o flynyddoedd.

Y berthynas rhwng Cymru a Lloegr sydd dan sylw mewn nifer o’r ysgrifau, yn…

Adolygu


Jane Aaron

Mewn cyfweliad yn dwyn y teitl ‘Gwleidyddiaeth Gobaith’ (‘The Politics of Hope’), dywedodd y beirniad a’r nofelydd Raymond Williams yn 1987, ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth, ei fod yn ystyried ei Gymreictod yn fodd i ddeall yr amwysedd a’r cymhlethdodau sydd heddiw’n rhan o bob hunaniaeth.…

Adolygu


Grug Muse

Mae delweddau o drais yn rhan annatod a holl-bresennol o’n bywydau heddiw. Ac eto, mae’n debyg na fu cyfnod mwy tawel yn hanes Cymru o ran ein profiad uniongyrchol o derfysg. Peryglus, wrth gwrs, yw galw unrhyw gyfnod yn unigryw. Ond ni fu…

Adolygu


Bethan Mair

Yn yr oes ‘wrth-ddeallusol’ sydd ohoni, syndod yw sylweddoli bod angen ychydig o wybodaeth o’r Clasuron i werthfawrogi dwy o brif nofelau Cymraeg 2018. Nofel hanes enfawr ym mhob ffordd yw un ohonynt, gan y diweddar Gwynn ap Gwilym, am fywyd a chyfnod Dr…

Adolygu


Llinos Dafis

Mae teitl nofel ddiweddaraf Jon Gower yn cyhoeddi ei llinach yn ddiamwys. Nid syndod yw gweld y genre hwn yn treiddio trwy byrth ffuglen Gymraeg oherwydd mae’r noirs yn holl bresennol ym mhob cyfrwng, bron, o gelfyddyd bellach.

Gair a ddefnyddiwyd gyntaf ym…

Adolygu


Dan Evans a Sara Huws

Mae’r ymdrech i’n hargyhoeddi ni i gyd mai Caerdydd yw’r lle gorau dan haul i fyw yn ddidrugaredd. Yn y taflenni corfforaethol slic ac yn sentimentaleiddiwch mursennaidd propaganda answyddogol ei dinasyddion megis ‘I loves the ’diff’, mae’r neges yn glir. Mae Caerdydd yn anhygoel! Lle ardderchog i fyw a gweithio!…