Cyfansoddi

Colofnau


Caryl Lewis

Mae gan bobl rhyw ddarlun rhyfedd o’r frenhines. Yr unben anniolchgar, yn cael ei bwydo a’i mwytho a hithau’n gwneud dim ond dodwy a gloddesta. Dyma ddarlun sydd ymhell o fod yn gywir. Morwyn y cwch yw hi. Cael ei charcharu yno y mae.…

Colofnau


Sarah Reynolds

Ar nos Fawrth ddiflas yn Abertawe, mae drws agored yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn disgleirio fel ebychnod o oleuedigaeth. Y tu fewn, mae cynulleidfa o Fwslemiaid a Christnogion, Bwdhyddion ac amheuwyr wedi dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn…

Cyfansoddi


Llŷr Gwyn Lewis

Amau, yn llond y galon. Amau pob troedle a phob gafaelyn bychan o graig; gwybod y byddai llithriad, yma, yn farwol. Methu wynebu tramwyo’r awch uchel ei hun, ond heb fod eisiau disgyn i lawr y llethr yn ormodol chwaith. Heb fod…

Cyfansoddi


Anton Tshechof, cyf. W J Rees

Ac yntau'n eistedd wrth ochr gwraig ifanc a edrychai mor brydferth yng nglas y dydd [...] meddyliodd Gwrof fod popeth yn y byd, o’i ystyried, yn hanfodol hardd; popeth ar wahân i'r hyn a feddyliwn ac a wnawn pan anghofiwn am amcanion uwch ein…

Cyfansoddi


Eugène Ionesco, cyf. Gareth Miles

Dacw fo! Dacw fo! Ym mhen draw’r stryd! (Clywir lleisiau yn bloeddio: ‘Hwrê!’) Dacw fo’r Unben. Mae’n dyfod, mae’n dynesu. (Banllefau a chymeradwyaeth o gefn y llwyfan.) ... Hwrê! Hwrê! Yr Unben! Yr Unben! Yr Unben am byth! 

Cyfansoddi


Morgan Owen

Fe ddaw’r rhod i’w throad llawn. Mae popeth yn dychwelyd i’w darddell yn y man ac ni waeth pa mor bell yr ei di o lygad y ffynnon, bydd rhyw lifeiriant yn dy hebrwng yn ôl.

Cyfansoddi


Rhys Iorwerth

Mae o’n cerdded wrth Afon Braw, yn trio meddwl pwy fyddai’n dod. Dechrau Tachwedd a’r dail yn boitsh, sanau’n wlyb. Ei dad a’i fam yn amlwg, os na fydden nhw wedi marw o sioc.

Hen dref ryfedd ydi hon. 

Colofnau


Mihangel Morgan

Creadur dirgel yn ein llenyddiaeth yw Claf Abercuawg. Ble oedd Abercuawg? Dadansoddwyd y cwestiwn gyda threiddgarwch gan R S Thomas. Ond beth oedd ei glefyd? Mae un peth yn sicr; ni chafodd fynd i ysbyty.

Cyfansoddi


Peredur Lynch

'Draw i Ŵyr, drwy Eryri,
Mae siom lle tramwyais i.'

Cyfansoddi


Sian Northey

‘Mi gawn ni’n talu ’sti.’

Ac am fod yr hynaf angen esgidiau a bara mor ddrud ac Anna’n poeni y byddai hi angen bydwraig adeg yr enedigaeth, mi es i efo nhw. Doedd dim angen malu’r drws dweud gwir ond mi wnaethon ni, gan eu bod nhw wedi rhoi…

Colofnau


Sioned Puw Rowlands

Bob deuddeng mis, mi fyddaf, fatha chi, yn cofnodi diwedd blwyddyn. Mi fydd arferion awdit y gweithle wedi treiddio i ymgeledd y cartref a'i swcr, wrth i mi gael fy nghymell i wneud rhestrau ac asesu'r hyn a gyflawnwyd; wrth edrych yn ôl…

Cyfansoddi


Caryl Lewis

Roedd arni ofn anghofio ei wyneb. Dyna’r ofn mwyaf oedd ganddi. Roedd hi wedi byw gydag e ers dros hanner canrif ond wedi sylweddoli yn ddiweddar pa mor anodd oedd gweld wyneb rhywun yn iawn.

Cyfansoddi


Lleucu Roberts

Ar ben y grisiau ar fore’r rhyddid newydd, clywai Dai ei lais ei hun yn atseinio ar hyd strydoedd ei brifddinas. Oddi tano, gwelai fôr o wynebau’n siantio’i enw, yn udo eu gorfoledd i’w gyfeiriad heb arwydd o dewi.

Cyfansoddi


Guto Dafydd

Cerdd i gyfarch Jan Morris gan y Prifardd Guto Dafydd.

Cyfansoddi


Ruth Richards

Pennod o'r nofel a gyhoeddir gan Y Lolfa ym mis Tachwedd 2016. 

Roedd rheswm a synnwyr yn deud wrtha i nad oedd ’na fwgan. Nad oedd dim tu ôl i’r holl helynt ond ysfa pobol – a finna hefyd – i rwygo a dychryn. Ac eto, dechreuais deimlo weithia…

Cyfansoddi


Owen Martell

Mewn ystafell gefn, felly, mewn bar rhy ddrud mewn rhan rhy neis o Baris, y llwybreiddiodd y rhyfeddod prin o’n blaen. Teimlad, yn sydyn, bod yn rhaid i ni ennill - a’i bod hi’n anochel yn awr yr agorai neuadd fawr y buddugwyr ei drysau, a’i dwyfol fraint, i ni.