Cyfansoddi

Colofnau


Mihangel Morgan

Er mwyn dianc rhag twymyn yr ymgyrch etholiadol – Carwyn nad yw’n Corbyn bondigrybwyll, arweinydd Prennaidd Plaid Cymru ac ymddangosiad brawychus anochel Mark Williams neu Ann Clwyd ar garreg y drws (yr unig adeg y cewch chi gipolwg ar y troglodeitau hyn yw pan…

Cyfansoddi


Dafydd John Pritchard

Yn nyddiau'r cŵn a'r brain / mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn / er nad oedd gair am hynny ar ragolygon / neithiwr. Roedd y polau piniwn hwythau'n fud, / heblaw'r darogan amwys am gawodydd lleol, achlysurol ... 

Cyfansoddi


Jan Morris gyda Twm Morys

Mae fy nghyfaill o bell Alberto Manguel (dim ond drwy’r post rydw i wedi ei gyfarfod erioed) wedi dod yn bennaeth ar Lyfrgell Genedlaethol yr Ariannin, yr un fath â neb llai na Jorge Luis Borges o’i flaen. Aeth Borges yn ddall yn ystod…

Colofnau


Eigra Lewis Roberts

Fûm i erioed yn hoff o ‘hen waldiwr tragwyddoldeb’ na’i chwaer fach sy’n mynnu’i lle ar fy ngarddwrn. I mi, gormeswr ydi Amser, yn mynnu ei ffordd ei hun ac yn fy ngorfodi i ildio iddo, dro ar ôl tro. Rwy’n cofio teimlo ias o arswyd pan ddarllenais…

Colofnau


Sioned Puw Rowlands

Fedra i ddim cofio pryd wnes i ddyheu ddwythaf am wyliau. Ond medraf gofio'n iawn yr olwg od ar wyneb pobl wrth i mi ddychwelyd bob hydref a mynegi llawenhad o fod yn ôl yn rhigolau bywyd ... 

Cyfansoddi


Llŷr Gwyn Lewis

Hyd yn oed o dan oleuadau strip y bwyty parrillada, roedd hon yn edrych fel gwledd o’r iawn ryw. Fyddem ni byth wedi mentro i mewn i’r fath le ar ein pennau’n hunain ... 

Cyfansoddi


Myrddin ap Dafydd

Cerdd newydd, amserol gan Myrddin ap Dafydd. 

'Roedd honno'n dref a dalodd y pris / Pan ddaeth y bomiau o'r awyr las ... '

Cyfansoddi


Jan Morris gyda Twm Morys

Cefais ergyd neithiwr. Sylweddolais nad y fi fues i ydw i. Gwyddwn, wrth reswm, yn y 91ain flwyddyn o'm bywyd chwim braf, nad ydw i mor ystwyth fy nghoesau ag y byddwn, nac mor gry' fy ngolwg, a bod fy nhro…

Cyfansoddi


Robert Lacey

Ers talwm, rhaid oedd chwifio arogldarth / a chyflwyno offrwm poeth; / gwaedu gafr ddi-fefl efallai / neu’i diberfeddu, er mwyn cael hyd / i ddryswch stemiog y dyfodol / ar yr allor, cyn iddo oeri; / ymprydio yn y diffeithwch / a chanfod rhin mewn prinder ...

Cyfansoddi


Mererid Puw Davies

Mae gen i un gwpan ac un soser o tsieina gwyn, mor fain nes eu bod nhw fel pe baent yn goleuo oddi mewn, fel sêr. Arnynt, mewn glas disglair, mae enw Capel Bethesda, Corwen. Mae gan fy chwaer gwpan a…

Cyfansoddi


Robin Llywelyn

Mae pen y sarff ddu hefo'r llgadau gloywon yn fy ngwyneb. Mae'i thafod mor bell i lawr fy nghorn gwddw nes ’mod i ar dagu. Allan yn y nos mae rhedwyr y maes a rhodwyr y gelltydd yn hel amdanaf i saethu at…

Colofnau


Mihangel Morgan

Rai blynyddoedd yn ôl fe geisiais lunio llinell o gynghanedd am gath. Dydw i ddim yn ei chofio hi nawr ond ynddi roedd yr ymadrodd ‘canu’r grwndi’. Treiais y llinell ar ddau fardd oedd yn feistri ar y canu caeth ’ma, un yn Brifardd Cadeiriol yn…

Colofnau


Caryl Lewis

Mae gan bobl rhyw ddarlun rhyfedd o’r frenhines. Yr unben anniolchgar, yn cael ei bwydo a’i mwytho a hithau’n gwneud dim ond dodwy a gloddesta. Dyma ddarlun sydd ymhell o fod yn gywir. Morwyn y cwch yw hi. Cael ei charcharu yno y mae.…

Colofnau


Sarah Reynolds

Ar nos Fawrth ddiflas yn Abertawe, mae drws agored yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig yn disgleirio fel ebychnod o oleuedigaeth. Y tu fewn, mae cynulleidfa o Fwslemiaid a Christnogion, Bwdhyddion ac amheuwyr wedi dod at ei gilydd i gymryd rhan mewn…

Cyfansoddi


Llŷr Gwyn Lewis

Amau, yn llond y galon. Amau pob troedle a phob gafaelyn bychan o graig; gwybod y byddai llithriad, yma, yn farwol. Methu wynebu tramwyo’r awch uchel ei hun, ond heb fod eisiau disgyn i lawr y llethr yn ormodol chwaith. Heb fod…

Cyfansoddi


Anton Tshechof, cyf. W J Rees

Ac yntau'n eistedd wrth ochr gwraig ifanc a edrychai mor brydferth yng nglas y dydd [...] meddyliodd Gwrof fod popeth yn y byd, o’i ystyried, yn hanfodol hardd; popeth ar wahân i'r hyn a feddyliwn ac a wnawn pan anghofiwn am amcanion uwch ein…