# Barddoniaeth

# Barddoniaeth


Emyr Lewis

Y Tachwedd hwnnw ger Tehuantepec / Llonyddodd llepian llac y môr fin hwyr / Ac yn y bore lliwiai haf y dec ... 

# Barddoniaeth


Nerys Williams

Dechreua cyfrol ddiweddaraf Gwyneth Lewis, Treiglo (2017), gyda’r sylwad parod a hunanfeirniadol: ‘O na! Nid cyfrol arall o farwnadu’n / Gymraeg? Difaru … hiraethu?’ Mae hunanymwybyddiaeth llawn hiwmor, wrth gwrs, yn un o brif nodweddion Gwyneth Lewis fel awdur a bardd; does ond rhaid meddwl am ei…

# Barddoniaeth


Daniel Huws

Mae canu'n ymestyn lawer pellach yn ôl yn ein hanes nag ysgrifennu. Genir canu yn y cof ac yn y cof y'i diogelir. Cof sy'n gwneud dyn. Mae grym y cof dynol yn rhywbeth y mae pawb ohonom wedi cael achos o bryd i'w gilydd i…

# Barddoniaeth


Ifor ap Glyn

Rhwng 1914 ac 1918 bu chwarter miliwn o ffoaduriaid o wlad Belg yn byw dros dro ym Mhrydain. Daeth rhai i Gymru ... 

# Barddoniaeth


Jason Walford Davies

Cerddi er cof am y ffotonewyddiadurwr Philip Jones Griffiths, 1936-2008

# Barddoniaeth


Casia Wiliam

Dwi wedi symud tŷ naw o weithiau yn ystod fy mywyd, ac ym mis Hydref, a minnau bellach yn byw yng Nghaerdydd ers deng mlynedd, fe fydda i’n symud eto. Rydw i a Tom wedi bod yn byw yn ein fflat…

# Barddoniaeth


Grug Muse

‘Trwy ddrych’ oedd testun y Goron yn Eisteddfod Môn 2017. Y mae drych, yn ôl ei natur, yn dangos i ni ryw ddarlun o’n byd. Llun sydd efallai’n gyfarwydd, ond nid yr union lun yr ydym wedi arfer ei weld gyda’n llygaid noeth. Dyna oedd yng nghefn fy meddwl wrth…

# Barddoniaeth


Siân Cleaver

Enillydd Her Gyfieithu 2017 Cyfnewidfa Lên Cymru a PEN Cymru yw Siân Cleaver, sy'n hanu o Gastell-nedd. Yn y fan hon gallwch ddarllen cyfieithiad buddugol Siân o gerdd gan y bardd Twrcaidd Nâzim Hikmet, ynghyd â'i hymateb i'r heriau penodol sy'n deillio o gyfieithu o 'iaith bontio'.

# Barddoniaeth


Marged Tudur

Ar ddydd Llun y Pasg 2014, roeddwn i yn y Caban ym Mrynrefail, yn holi Steve Eaves ar gyfer fy nhraethawd hir. Bwriad y traethawd oedd gofyn a oedd wedi cael sylw haeddiannol fel bardd. Wedi cael fy swyno ers…

# Barddoniaeth


Dafydd John Pritchard

Yn nyddiau'r cŵn a'r brain / mae hi'n bwrw hen wragedd a ffyn / er nad oedd gair am hynny ar ragolygon / neithiwr. Roedd y polau piniwn hwythau'n fud, / heblaw'r darogan amwys am gawodydd lleol, achlysurol ... 

# Barddoniaeth


Gruffydd Aled Williams

Gruffydd Aled Williams sy'n cloriannu cyfrol gyntaf hirddisgwyliedig Yr Athro Peredur Lynch o farddoniaeth. Er hired yr aros mae'r awdur yn sicr, er i bethau eraill fynd â bryd y bardd, na chladdwyd ei awen dan bwysau plwm yr 'academaidd fanylion'.

# Barddoniaeth


Myrddin ap Dafydd

Cerdd newydd, amserol gan Myrddin ap Dafydd. 

'Roedd honno'n dref a dalodd y pris / Pan ddaeth y bomiau o'r awyr las ... '

# Barddoniaeth


Robert Lacey

Ers talwm, rhaid oedd chwifio arogldarth / a chyflwyno offrwm poeth; / gwaedu gafr ddi-fefl efallai / neu’i diberfeddu, er mwyn cael hyd / i ddryswch stemiog y dyfodol / ar yr allor, cyn iddo oeri; / ymprydio yn y diffeithwch / a chanfod rhin mewn prinder ...

# Barddoniaeth


Elin Haf Gruffydd Jones

Mae Her Gyfieithu 2017 yn seiliedig ar waith Nâzım Hikmet (1902–1963), un o feirdd amlycaf Twrci’r ugeinfed ganrif. Fe'i carcharwyd am ei ddaliadau gwleidyddol.

Dyddiad cau'r gystadleuaeth yw diwrnod olaf mis Mai.

# Barddoniaeth


Annes Glynn

'Holais fy wyres fach sut noson o gwsg roedd hi wedi'i chael. "Mi wnes i gysgu drwy'r nos, nes nad oedd 'na ddim sêr ar ôl," meddai, a minnau'n diolch am y cyfle i glywed a blasu geiriau o'r newydd.'

# Barddoniaeth


Ned Thomas

Enillodd Derek Walcott un o'i wobrau rhyngwladol cyntaf yng Nghymru, yn 1980, ddeuddeng mlynedd cyn ennill Gwobr Nobel. Ned Thomas sy'n ystyried ei waith o safbwynt Cymreig, gan ystyried hefyd y duedd 'i osod beirdd mawr o'r ymylon mewn bocsys penodol ar wahân'.