Cyfweld

Cyfweld


O’r Pedwar Gwynt

Emyr Humphreys (1919- ) yw un o ffigurau diwylliannol mwyaf arwyddocaol Cymru'r ugeinfed ganrif. Meddai: 'Ysgrifennaf i gadw'r blaidd o'r drws; i ddiddanu, i rannu gwybodaeth, a phwy a ŵyr, hyd yn oed i addysgu yn nhraddodiad gorau darlledu cyhoeddus; i fynegi rhywbeth nas mynegwyd…

Cyfweld


Ruth Richards

Daeth yn amser i gyrchu hanfodion dianghenraid drachefn; y rhuthr blynyddol am anrhegion Nadolig. Ac os digwydd i chwi fod ym Môn dros y cyfnod hwn, fe welwch fod trefi Biwmares a Phorthaethwy'n prysur gystadlu am y farchnad mewn addurniadau, hylifau a…

Cyfweld


Emanuele Severino

Yn 1961, lansiwyd archwiliad gan Chwil-lys y Fatican o waith yr athronydd Emanuele Severino (1929- ). Parhaodd yr archwiliad hwn am bron i ddegawd. Penderfynwyd bod ei syniadaeth yn 'sylfaenol anghydnaws' ag athrawiaeth Gristnogol ac o ganlyniad fe'i hesgymunwyd o'i swydd fel Athro…

Cyfweld


Mari Siôn

Nid siop lyfrau Gymraeg gyffredin mo Siop y Pethe rhywsut. Mae’n un o dirnodau tref Aberystwyth. ‘Tu fas i Siop y Pethe’ ydi'r gri gyson wrth drefnu cyfarfod â rhywun, wrth fynychu gwylnos neu stondin stryd. Dyma fantais lleoliad canolog ar gornel brysur ynghanol y dref. Ond…

Cyfweld


Gruff Rhys

Os nad Gruff Rhys yw’r person mwyaf creadigol yng Nghymru, mae hi’n bosib dadlau – fel y dadleuodd y rheolwr pêl-droed Brian Clough wrth sôn amdano’i hun – ei fod ar restr fer o un. Aeth yr awdur a’r darlledwr Jon Gower i gyfweld ag ef ar ran O’r Pedwar Gwynt.

Cyfweld


O’r Pedwar Gwynt

'Peidio â meddwl oedd y bwriad wrth ysgrifennu 'Fy Mrwydr'. Roedd yn ymgais i ddod o hyd i ryw ofod lle roedd modd i'r weithred o ysgrifennu ddarganfod ei hynt ei hun, a hynny heb gynllun, heb strwythur penodol i rychwantu'r cyfan fel cyfanwaith.'

Cyfweld


Wiliam Owen Roberts

Yn aml iawn, dw i’n edrych ar wledydd eraill fel Catalwnia, Slofenia neu wledydd y Baltig ac yn gofyn i mi fy hun: pam nad oes yna fwy o’r ysbryd herfeiddiol yna yng Nghymru heddiw? Mae hyd yn oed yr Alban yn bell ar…

Cyfweld


Ruth Richards

Yn ôl Jon, mae Cymreictod ei hun yn gyfle i herio’r drefn; cyfle i ddiarddel y cenedlaetholdeb Seisnig sy'n greiddiol i weledigaeth UKIP. Rhaid i'r diwylliant Cymraeg, yn fwy nag erioed o'r blaen, gynnig cyfleoedd creadigol sy'n dathlu ei hunaniaeth a'i arwahanrwydd. 

Cyfweld


Arwel Gruffydd

Yr ysfa gyntaf oedd i gyflwyno yn yr haf, pan fyddai’r tywydd yn well a’r gwylio cymaint â hynny’n fwy cysurus. Ond fe ddes i i’r casgliad na fyddai hynny’n gymwys ac y byddai tywyllwch ac ychydig o anghysur yn gweddu’n well i gyflwyniad o Macbeth.

Cyfweld


Arwel Gruffydd

Cyflwynir cynhyrchiad newydd Theatr Genedlaethol Cymru o Macbeth yng nghastell Caearffili - a thrwy loeren mewn sinemâu ledled Cymru. Aeth O'r Pedwar Gwynt i gael sgwrs gyda chyfarwyddwr y ddrama, a Chyfarwyddwr Artistig y Theatr Genedlaethol.  

Cyfweld


Eirian James

Mae pawb yn gwybod bod llyfrau yn anrhegion gyda'r perffeithiaf posib. Ond sut mae dewis y llyfr perffaith i'r person iawn?

Dyw hi ddim yn rhy hwyr i fanteisio ar gynghorion craff llyfrwerthwr o fri y Nadolig hwn!

'Wel, beth arall gei di am saith bunt?!'

Cyfweld


Llŷr Gwyn Lewis

‘Caban. Lle da i dreulio orig mewn sgwrs lenyddol’, meddai’r adroddwr yn stori fer Jon Gower, ‘Adrodd Cyfrolau’. Yn y stori hudol o wallgof honno, disgrifir y ‘pleser digamsyniol’ sydd i’w gael o grwydro strydoedd Pontcanna, ‘yr ardal debyca o holl ardaloedd Caerdydd i Greenwich Village yn Efrog…

Cyfweld


Sioned Ann Williams

'Mae’n anodd meddwl am bwnc arall sydd wedi ysgogi cymaint o ganu uniongyrchol â thrychineb Aber-fan. Ry’n ni wedi defnyddio’r gair "ffenomen" wrth sôn amdano. Rwy’n teimlo bod rhywbeth arbennig iawn yn digwydd yma.'

Cyfweld


O’r Pedwar Gwynt

Mae Penrallt yn siop lyfrau a agorwyd gan y ddau ohonoch chwe blynedd yn ôl yn nhref farchnad hanesyddol Machynlleth. Fel un o'ch cwsmeriaid mwyaf selog, fyddwch chi ddim yn synnu fy nghlywed yn dweud bod hon yn siop lyfrau eithriadol. Mae hi fel…

Cyfweld


Holi Burum

Yn gynharach eleni, recordiodd y band jazz/gwerin Burum eu trydydd albwm, Llef. Mae’r caneuon ar yr albwm yn deillio gan mwyaf o draddodiad(au) gwerin Cymru – rhai ohonynt yn dra chyfarwydd, eraill, efallai, yn llai adnabyddus.

Aeth O’r Pedwar Gwynt i holi tri o aelodau’r grŵp, y…

Cyfweld


Owen Martell

'Dw i’n ymddiddori yn yr un maes, yn ei hanfod, ers blynyddoedd lawer, sef astudiaeth anthropolegol o’r Moderniaid, neu’r bobl hynny sy’n eu galw’u hunain yn Bobl Fodern. Mae’n gwestiwn bythol. Yn ymarferol, dw i’n ymddiddori mewn dod o hyd i lwybr sydd yn wahanol i lwybr ‘moderneiddio’…